Høring - Rapport om organisering av stasjons- og godsterminalfunksjonen i det nasjonale jernbanenettet

Samferdselsdepartementet nedsatte høsten 2005 en arbeidsgruppe for å vurdere organiseringen av stasjons- og godsterminalfunksjonene i det nasjonale jernbanenettet. I mandatet til arbeidsgruppen er det lagt vekt på at eierskapet til stasjoner og godsterminaler må organiseres slik at forvalt­nings­mes­sige og forretningsmessige hensyn, samt hensynet til konkurransenøytralitet ivaretas.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.01.2007

  • Høringsfrist: 29.01.07
  • Høringsfristen er utsatt til 15.02.07 ( brev 22.01.2007)