Høring - rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner

Høringsfrist 19. mai 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.05.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2515 FM AaN/GHL

24.02.2003

Høring – rapport om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner

Vedlagt følger rapport av 18. februar 2003 utarbeidet av Hadels- og servicenæringens Hovedorganisasjon, Reiselivsbedriftenes Landsforening og Oslo Handelsstandsforening om regulering av de internasjonale kortselskapenes provisjoner. I rapporten foreslås det at § 3 i forskrift 5. oktober 1989 nr. 1025 om finansieringsforetaks virksomhet med kontokort iverksettes.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 19. mai 2003. Det bes om at merknader som overstiger en side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Vedlegg: Rapport

Alle departementene
Den norske Advokatforening
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
VISA Norge AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund