Høring Rapport Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern

Kunnskapsdepartementet har sendt Norges forskningsråds rapport "Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern" på høring med høringsfrist 13. november 2020. Rapporten er en oppfølging av Forskningsrådets egen synteserapport "En målrettet og effektiv instituttpolitikk" (november 2018) og svar på et oppdrag Kunnskapsdepartementet ga til Forskningsrådet i supplerende tildelingsbrev av 3. juni 2019. Kunnskapsdepartementet inviterer berørte aktører til å høringssvar til rapporten. Departementet ber institutter som er aksjeselskaper, om å vurdere å videresende høringsbrevet med vedlegg til sine eiere slik at også eierne inviteres til å gi høringssvar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.11.2020

Vår ref.: 20/3263

Høring om rapporten - "Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern"

Vedlagt følger Norges forskningsråds rapport "Statlig tildeling av grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern". Rapporten er en oppfølging av Forskningsrådets egen synteserapport "En målrettet og effektiv instituttpolitikk" (november 2018) og svar på et oppdrag Kunnskapsdepartementet ga til Forskningsrådet i supplerende tildelingsbrev av 3. juni 2019.

Kunnskapsdepartementet inviterer berørte aktører til å høringssvar til rapporten. Departementet ber institutter som er aksjeselskaper, om å vurdere å videresende høringsbrevet med vedlegg til sine eiere slik at også eierne inviteres til å gi høringssvar

Vi ber om at høringssvarene struktureres på følgende måte:

 • generelle eller overordnede kommentarer og merknader til rapporten
 •   kommentarer eller merknader til de enkelte kapitler i rapporten
 • kommentarer eller merknader til rapportens vedlegg
 •  øvrige kommentarer til rapporten

Fristen for høringssvar settes til 15. september 2020.

 

 

Med hilsen 

Geir Arnulf (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef                                     Thor-Martin Antonsen
                                                                             seniorrådgiver

 

 • Arkivverket
 • Chr. Michelsens Institutt
 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 • Folkehelseinstituttet
 • Forskningsinstituttenes Fellesarena
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Fridtjof Nansens Institutt
 • Frischsenteret
 • Havforskningsinstituttet
 • Institutt for energiteknikk
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Meteorologisk institutt
 • Møreforskning AS
 • Nansen Senteret for Miljø og Fjernmåling
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nofima AS
 • NORCE
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordlandsforskning AS
 • Norges geologiske undersøkelse
 • Norges Geotekniske Institutt
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • NORSAR
 • Norsk institutt for bioøkonomi
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk institutt for naturforskning
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk utenrikspolitisk institutt
 • NORSUS
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • PRIO - Institutt for fredsforskning
 • Ruralis
 • Samfunns- og næringslivsforskning
 • Senter for klimaforskning
 • Simula Research Laboratory AS
 • SINTEF Teknologi og samfunn
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statistisk sentralbyrå
 • Telemarksforskning
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trøndelag Forskning og Utvikling
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Vestlandsforsking
 • Veterinærinstituttet

Kopi

 • Klima- og miljødepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Norges forskningsråd
 • Norges forskningsråd
 • Nærings- og fiskeridepartementet