Høring - regler om straffeutmåling

Frist 01.12.2005

Et forslag til hvilke omstendigheter som skal trekke i formildende og skjerpende retning ved straffeutmåling, er nå sendt på høring. Som et middel til å skjerpe reaksjonen for de alvorligste lovbruddene, foreslås endringer i reglene om prøveløslatelse. (06.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200506081 ES TGM/an

31.08.2005

Høring – ny straffelov: forslag til generelle regler om formildende og skjerpende omstendigheter i straffutmålingen, og om skjerping av reaksjonen for de alvorligste lovbruddene (domstolsbestemt prøveløslatelse)

1 Generelt

I Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) om lov om straff (straffeloven) side 149 og 154 ble det signalisert at to generelle spørsmål ville bli fulgt på et senere tidspunkt parallelt med arbeidet med den spesielle del i ny straffelov. De to spørsmålene var innføring av generelle regler i ny straffelov §§ 77 og 78 om hvilke omstendigheter som skal trekke i formildende eller skjerpende retning ved straffutmålingen, og endring av reglene om prøveløslatelse som middel til å skjerpe reaksjonen for de alvorligste lovbrudd. På begge punkter sluttet flertallet i Stortingets justiskomité seg til intensjonene i proposisjonen, jf. Innst. O nr. 72 (2004-2005) om lov om straff (straffeloven) side 32 og 34. Det er den videre oppfølging av dette som skjer med vedlagte høringsnotat.

2 Generelle regler om formildende og skjerpende omstendigheter

Straffelovkommisjonen fremmet ikke forslag om at straffeloven skulle inneholde generelle regler om formildende og skjerpende omstendigheter, jf. høringsnotatet pkt. 2.1. Begrunnelsen for at departementet nå går inn for å innføre slike regler, er inntatt i notatet pkt. 2.5. Departementet gjøres oppmerksom på at justiskomiteen i Innst. O nr. 72 (2004-2005) side 34 har uttalt at den ”er enig med departementet i at det vil være hensiktsmessig om den nye straffeloven inneholder bestemmelser om hvilke momenter som generelt skal anses som straffeskjerpende og formildende”.

Uansett hvilket standpunkt høringsinstansen tar til spørsmålet om slike regler bør innføres, ber departementet om uttalelse til om de foreslåtte regler har fått en hensiktsmessig utforming. Dette gjelder særlig bestemmelsenes karakter av å være ”tvingende hovedregler” og om de omstendigheter som er tatt inn i bestemmelsene, representerer det hensiktmessige utvalg.

3 Domstolsbestemt prøveløslatelse

Også på dette punkt er det ønskelig at høringsinstansene uttaler seg om behovet for de bebudede endringer, nemlig å skjerpe reaksjonen for de mest alvorlige tradisjonelle lovbrudd, og på hvilken måte dette i tilfelle bør skje.

Selv om høringsinstansene ikke går inn for å noen straffskjerpelse via reglene om prøveløslatelse, eller at straffskjerpelsen bør skje i form av alternativet med en sidestrafferamme, er det ønskelig at det subsidiært gis en uttalelse om anvendelsesområdet for reglene domstolsbestemt prøveløslatelse (hvilke dommer), og om ordningen skal være obligatorisk i lovbestemte tilfeller eller om den innenfor fastsatte rammer skal bringes til anvendelse etter rettens skjønn.

Justisdepartementet ber om høringsinstansenes uttalelser til forslaget innen 1. desember 2005. Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til vanlig papirversjon oversendes på diskett eller på e-post til adressen tor-geir.myhrer@jd.dep.no.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at høringsinstansene selv vurderer om det er behov for å forelegge utkastet for underliggende etater. Flere eksemplarer av høringsbrevet og utredningen kan fås ved henvendelse til Lovavdelingen i Justisdepartementet på telefonnummer 22 24 53 61/99. Høringsbrevet og utredningen er også tilgjengelig på internett i departementenes elektroniske informasjonstjeneste, Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge (ODIN)på nettadressen www.odin.dep.no/jd.

Med hilsen

Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Tor Geir Myhrer
lovrådgiver

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Oslo tingsrett
Stavanger tingrett
Bergen tingrett
Trondheim tingrett
Nord-Troms tingrett
Domstolsadminstrasjonen

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
ØKOKRIM
Generaladvokaten

Barneombudet
Sivilombudsmannen
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Datatilsynet
Straffelovrådet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo
Politihøgskolen

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss Hjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kompetansesenter for voldsofferarbeid
Kompetanseutvalget for dommere
Kontoret for fri rettshjelp
Krisesentersekretariatet
Norges Forsvarerforening
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forbund for voldsofre
Norsk Krisesenterforbund
Norsk Presseforbund
Norske kvinnelige juristers forening
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Statsadvokatenes forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)