Høring - regnskapsregler for føring av inntekter fra salg av anleggsmidler (kraftaksjer)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2004

Vår ref.: 04/2039-3 BED

Høringsutkast – regnskapsregler for føring av inntekter fra salg av anleggsmidler (kraftaksjer)

Vedlagt følger utkast til regnskapsregler for inntektsføring av midler fra salg av anleggsmidler, herunder finansielle anleggsmidler som kommunale aksjeposter i kommunale kraftselskaper.

Regnskapsreglene for føring av inntekter fra salg av anleggsmidler følger i dag av forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5, samt av god kommunal regnskapsskikk. I vedlagte utkast til endring i forskrifter foreslår departementet at reglene angitt i Foreløpig standard nr. 4 om god kommunal regnskapsskikk (om skillet mellom drifts- og investeringsregnskapet) tas inn direkte i forskriftene.

Hovedpunktene i regnskapsstandarden er at:

  • en andel av inntekten fra salg av finansielle anleggsmidler kan regnes som ”oppspart avkastning”/avkastning på innskutt kapital, dvs. som driftsinntekt
  • kommunen må ha hatt bestemmende innflytelse på salgstidspunktet, dvs flertall i generalforsamlingen

Det foreslås i forskriftsutkastet at det også gis anledning til å anvende reglene på inntekter fra salg etter 1. januar 1997, som fortsatt står udisponert (som fondsmidler eller tilsvarende).

Kommunal- og regionaldepartementet ber om uttalelse til utkast til forskrift innen 1. august 2004.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Ø. Christensen
underdirektør

Finansdepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Forbundet for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Norges Kommunerevisorforbund
Den norske Revisorforening
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk