Høring - regnskapsregler for føring av inntekter fra salg av anleggsmidler (kraftaksjer)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2004

linkintHoveddel1Høringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2039-3 BED

14.06.04

Høringsutkast – regnskapsregler for føring av inntekter fra salg av anleggsmidler (kraftaksjer)

Vedlagt følger utkast til regnskapsregler for inntektsføring av midler fra salg av anleggsmidler, herunder finansielle anleggsmidler som kommunale aksjeposter i kommunale kraftselskaper.

Regnskapsreglene for føring av inntekter fra salg av anleggsmidler følger i dag av forskrift om årsregnskap og årsberetning § 5, samt av god kommunal regnskapsskikk. I vedlagte utkast til endring i forskrifter foreslår departementet at reglene angitt i Foreløpig standard nr. 4 om god kommunal regnskapsskikk (om skillet mellom drifts- og investeringsregnskapet) tas inn direkte i forskriftene.

Hovedpunktene i regnskapsstandarden er at:

  • en andel av inntekten fra salg av finansielle anleggsmidler kan regnes som ”oppspart avkastning”/avkastning på innskutt kapital, dvs. som driftsinntekt
  • kommunen må ha hatt bestemmende innflytelse på salgstidspunktet, dvs flertall i generalforsamlingen

Det foreslås i forskriftsutkastet at det også gis anledning til å anvende reglene på inntekter fra salg etter 1. januar 1997, som fortsatt står udisponert (som fondsmidler eller tilsvarende).

Kommunal- og regionaldepartementet ber om uttalelse til utkast til forskrift innen 1. august 2004.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Trond Ø. Christensen
underdirektør

Høringsinstanser:
Finansdepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Forbundet for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Norges Kommunerevisorforbund
Den norske Revisorforening
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk