Høring — Retningslinjer om gjennomføring av forvaring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.11.2006

  • Høringsfrist: 13.11.2006
 
 
 

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200604450

20.09.2006

Utkast til retningslinjer om gjennomføring av forvaring - høring

Forskrift om gjennomføring av forvaring, fastsatt med hjemmel i straffeloven § 39 h og straffegjennomføringsloven § 5 fjerde ledd, trådte i kraft med virkning fra 05.03.2004.

Forskriften utfyller straffeloven §§ 39 c flg. I tillegg kommer lov om gjennomføring av straff og forskrift til straffegjennomføringsloven til anvendelse i den grad ikke annet følger av straffeloven eller forvaringsforskriften selv, jf straffegjennomføringsloven § 1 og § 1-1 i forskrift til loven.

Justisdepartementet har utarbeidet et utkast til utfyllende retningslinjer til regelverket om forvaring. Utkastet følger vedlagt i kopi. For at regelverket skal fremstå som mest mulig tilgjengelig og brukervennlig har vi søkt å fokusere på områder hvor gjennomføring av forvaring avviker fra ordinær straffegjennomføring. Utkastet inneholder for øvrig bestemmelser om saksbehandlingen og samarbeidet mellom kriminalomsorgen og berørte parter som politi og påtalemyndighet og forvaltningssamarbeidende etater.

Vi ber om uttalelse til utkastet så snart som mulig og senest innen 13.11.2006. Vi ber om at kriminalomsorgsregionene særlig uttaler seg om kapittel 5 og 6 i utkastet.

Utkastet bes også forelagt aktuelle underliggende instanser.

Justisdepartementet tar sikte på å foreta enkelte endringer i forskriften om gjennomføring av forvaring. Det dreier seg vesentlig om presiseringer og oppretting av feil og mangler som er oppdaget etter at forskriften trådte i kraft. Arbeidet med forskriften vil pågå parallelt med arbeidet med retningslinjene. Endringsforslag vil bli forelagt aktuelle instanser til uttalelse så snart det er ferdigstilet.

Med hilsen

Nina Messel
avdelingsdirektør

Kirsten Sund
rådgiver

Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Utenriksdepartementet

Finansdepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsdepartementet

Justisdepartementet

- Lovavdelingen

- Sivilavdelingen

- Politiavdelingen

Riksadvokaten

Statsadvokatembetene

Politidirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Domstolsadministrasjonen

Kriminalomsorgen region øst

Kriminalomsorgen region nordøst

Kriminalomsorgen region sør

Kriminalomsorgen region sørvest

Kriminalomsorgen region vest

Kriminalomsorgen region nord

Tilsynsrådene for fengslene

Kriminalomsorgens IT- tjeneste (KITT)

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Regjeringsadvokaten

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Datatilsynet

Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund (NFF)

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

Kriminalomsorgens yrkesforbund (KY)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norges Juristforbund (NJ)

Sosialtjenestemennenes landsforbund (SL)

Samfunnsviternes fagforening

Akademikerne

LO-stat

Straffelovrådet

Det kriminalitetsforebyggende råd

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Institutt for rettsvitenskap (Universitetet i Tromsø)

Den norske Dommerforening

Den norske Advokatforening

Forsvarergruppen av 1977

Rettspolitisk forening

KROM (Norsk forening for kriminalreform)

SON (Straffedes organisasjon i Norge)

Foreningen for fangers pårørende (FFP)

JUSS-BUSS, Oslo

JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa Tromsø

Likestillingsombudet

Barneombudet

Til toppen