Høring - "Samlet innsats - ny struktur"

Oppfølging pågår i samarbeid mellom FKD og LMD

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2005

Vår ref.:
 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

   

14.12.2004

Innstilling fra Styringsgruppen for Den blå-grønne matalliansen

1. Innledning

Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet oppnevnte høsten 2003 en styringsgruppe ledet av Finn Bergesen jr som fikk i oppdrag å foreta en gjennomgang av de respektive sektorenes forskningsinstitutter for å få fram strukturelle tiltak som kan gi økt synergi. Styringsgruppen har for øvrig bestått av medlemmer fra næringslivet, Norges forskningsråd og de to departementene.

Styringsgruppen la fram sin innstilling 01.12.2004. I innstillingen, som kan lastes ned fra departementenes hjemmesider, ligger mandat, policydokument og prosjektbeskrivelse vedlagt.

Styringsgruppen har gjennomført en omfattende prosess hvor en rekke aktører har vært involvert. Innledningsvis i prosjektet ble det bl.a. avholdt et avsparkmøte hvor politisk ledelse, styringsgruppen, referansegruppen og deltagere fra næringsliv, organisasjoner og presse var tilstede. Det ble der gitt tilslutning til at det var behov for å foreta en gjennomgang av de respektive sektorers forskningsinstitutter slik det var beskrevet i mandatet.

2. Styringsgruppens anbefaling

Styringsgruppen har lagt fram en innstilling med fire overordnede anbefalinger. Disse er:

 1. etablere en fellesarena; Den blå-grønne matalliansen – for de blå og grønne forskningsaktørene,
 2. opprette et infrastrukturselskap som overtar de berørte instituttenes havbruksstasjoner, men også de som er drevet av universitetene og andre,
 3. skille mellom institutter som arbeider med næringsrettet og forvaltningsrettet forskningsvirksomhet,
 4. samle den næringsrettede forskningsvirksomheten i et holdingsselskap.

Styringsgruppen foreslår følgende eierskap til de nye selskapene:

Infrastrukturselskapet foreslås organisert innunder holdingsselskapet foreslått i punkt 4 over. I tillegg til holdingsselskapet foreslås de eksisterende eierne av infrastruktur som fortsatte eiere.

Holdingsselskapet foreslås eiet av de 4 aktuelle universitetene/eksisterende randsoneselskaper ved disse, innledningsvis også av de to sektordepartementene. Departementene overlater eventuelt etter hvert sitt eierskap til næringsorienterte aktører.

Etableringen av den endelige strukturen under holdingsselskapet foreslås gjennomført i to faser. I første fase etableres Holdingsselskapet, som arbeider for å overta eierinteressen i de næringsrettede instituttene. I andre fase vil selskapet være i drift med nye slagkraftige datterselskaper.

3. Innspill til departementene

Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet ber om synspunkter spesielt på punktene 1-4 nevnt ovenfor og punktet om eierskap. Det bes om at det henvises til punktet det kommenteres på. Kommentarer til øvrige deler av rapporten bes gjort etter kommentarene til disse punktene. Det bes i tillegg om at elektronisk versjon av uttalelsen sendes postmottak@fkd.dep.no, henholdsvis postmottak@lmd.dep.no og merkes ”Blå-grønn høringsuttalelse”.

 • Innstillingen kan lastes ned her:  http://odin.dep.no/filarkiv/229002/Matalliansen.pdf

På departementenes hjemmesider ligger til orientering, for den interesse dette måtte ha, også pressekonferansen og presentasjonen fra styringsgruppens leder ved overrekkelse av innstillingen.

Frist for uttalelse fra høringsinstansene settes til 01.02.2005. Uttalelsene sendes Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo eller Landbruks- og matdepartementet, Boks 8007 Dep, 0030 Oslo. De to departementene vil samordne behandlingen av uttalelsene og det videre oppfølgingsarbeidet.

Ved eventuelle spørsmål tas det kontakt med Sigve Nordrum i Fiskeri- og kystdepartementet (tlf. 22 24 64 38) eller Jan Henrik Martinsen i Landbruks- og matdepartementet (tlf. 22 24 91 93).

     

Med hilsen

Randi Kogstad
Eksp.sjef LMD

 

Arne Benjaminsen
Eksp.sjef FKD

RAMMER

Høringsinstanser ved høring -”Samlet innsats – ny struktur”

 


 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Kommunal og regionaldepartementet
 • Moderniseringsdepartementet
 • Akvaforsk
 • Averøy kommune
 • Aqua Gen AS
 • Bioforsk
 • Bioteknologinemnda
 • Debio
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Eksportutvalget for fisk
 • Fagsenteret for fjørfe
 • Fagsenteret for kjøtt,
 • Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskeriforskning AS
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
 • Forbrukerrådet
 • Fylkeskommunene; samtlige
 • GENO Avl & Semin
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon,
 • Havforskningsinstituttet
 • Innovasjon Norge
 • Kjøttbransjens landsforbund
 • Kjøttindustriens fellesforening
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Konkurransetilsynet
 • Matforsk AS
 • Mattilsynet
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES),
 • NHO
 • NILF
 • NINA
 • NIVA
 • NORCONSERV AS
 • Norges Bondelag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges fiskerihøgskole
 • Norges forskningsråd
 • Norges Jeger- og fiskerforbund
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges landbrukshøgskole
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk kjøttfeavlslag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Sau- og geitalslag
 • Norske sjømatbedrifters landsforening
 • NORSVIN
 • NORUT-gruppen
 • NTNU
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Riksrevisjonen
 • Rogalandsforskning
 • Rådet for dyreetikk
 • SINTEF fiskeri og havbruk
 • SINTEF gruppen
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statskonsult
 • Matforsk
 • Matmerk
 • Sunndal kommune
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitets- og høgskolerådet
 • VESO
 • Veterinærinstituttet