Høring - "Samlet innsats - ny struktur"

Oppfølging pågår i samarbeid mellom FKD og LMD

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2005

Innstilling fra Styringsgruppen for Den blå-grønne matalliansen

 • Oppfølging pågår i samarbeid mellom FKD og LMD

Forside

 • Høringsfrist: 1. februar 2005

Vår ref.:
 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

   

14.12.2004

Innstilling fra Styringsgruppen for Den blå-grønne matalliansen

1. Innledning

Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet oppnevnte høsten 2003 en styringsgruppe ledet av Finn Bergesen jr som fikk i oppdrag å foreta en gjennomgang av de respektive sektorenes forskningsinstitutter for å få fram strukturelle tiltak som kan gi økt synergi. Styringsgruppen har for øvrig bestått av medlemmer fra næringslivet, Norges forskningsråd og de to departementene.

Styringsgruppen la fram sin innstilling 01.12.2004. I innstillingen, som kan lastes ned fra departementenes hjemmesider, ligger mandat, policydokument og prosjektbeskrivelse vedlagt.

Styringsgruppen har gjennomført en omfattende prosess hvor en rekke aktører har vært involvert. Innledningsvis i prosjektet ble det bl.a. avholdt et avsparkmøte hvor politisk ledelse, styringsgruppen, referansegruppen og deltagere fra næringsliv, organisasjoner og presse var tilstede. Det ble der gitt tilslutning til at det var behov for å foreta en gjennomgang av de respektive sektorers forskningsinstitutter slik det var beskrevet i mandatet.

2. Styringsgruppens anbefaling

Styringsgruppen har lagt fram en innstilling med fire overordnede anbefalinger. Disse er:

 1. etablere en fellesarena; Den blå-grønne matalliansen – for de blå og grønne forskningsaktørene,
 2. opprette et infrastrukturselskap som overtar de berørte instituttenes havbruksstasjoner, men også de som er drevet av universitetene og andre,
 3. skille mellom institutter som arbeider med næringsrettet og forvaltningsrettet forskningsvirksomhet,
 4. samle den næringsrettede forskningsvirksomheten i et holdingsselskap.

Styringsgruppen foreslår følgende eierskap til de nye selskapene:

Infrastrukturselskapet foreslås organisert innunder holdingsselskapet foreslått i punkt 4 over. I tillegg til holdingsselskapet foreslås de eksisterende eierne av infrastruktur som fortsatte eiere.

Holdingsselskapet foreslås eiet av de 4 aktuelle universitetene/eksisterende randsoneselskaper ved disse, innledningsvis også av de to sektordepartementene. Departementene overlater eventuelt etter hvert sitt eierskap til næringsorienterte aktører.

Etableringen av den endelige strukturen under holdingsselskapet foreslås gjennomført i to faser. I første fase etableres Holdingsselskapet, som arbeider for å overta eierinteressen i de næringsrettede instituttene. I andre fase vil selskapet være i drift med nye slagkraftige datterselskaper.

3. Innspill til departementene

Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet ber om synspunkter spesielt på punktene 1-4 nevnt ovenfor og punktet om eierskap. Det bes om at det henvises til punktet det kommenteres på. Kommentarer til øvrige deler av rapporten bes gjort etter kommentarene til disse punktene. Det bes i tillegg om at elektronisk versjon av uttalelsen sendes postmottak@fkd.dep.no, henholdsvis postmottak@lmd.dep.no og merkes ”Blå-grønn høringsuttalelse”.

 • Innstillingen kan lastes ned her:  http://odin.dep.no/filarkiv/229002/Matalliansen.pdf

På departementenes hjemmesider ligger til orientering, for den interesse dette måtte ha, også pressekonferansen og presentasjonen fra styringsgruppens leder ved overrekkelse av innstillingen.

Frist for uttalelse fra høringsinstansene settes til 01.02.2005. Uttalelsene sendes Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo eller Landbruks- og matdepartementet, Boks 8007 Dep, 0030 Oslo. De to departementene vil samordne behandlingen av uttalelsene og det videre oppfølgingsarbeidet.

Ved eventuelle spørsmål tas det kontakt med Sigve Nordrum i Fiskeri- og kystdepartementet (tlf. 22 24 64 38) eller Jan Henrik Martinsen i Landbruks- og matdepartementet (tlf. 22 24 91 93).

     

Med hilsen

Randi Kogstad
Eksp.sjef LMD

 

Arne Benjaminsen
Eksp.sjef FKD

RAMMER

Høringsinstanser ved høring -”Samlet innsats – ny struktur”

 


 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Utdannings- og forskningsdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Kommunal og regionaldepartementet
 • Moderniseringsdepartementet
 • Akvaforsk
 • Averøy kommune
 • Aqua Gen AS
 • Bioforsk
 • Bioteknologinemnda
 • Debio
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Eksportutvalget for fisk
 • Fagsenteret for fjørfe
 • Fagsenteret for kjøtt,
 • Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Fiskeridirektoratet
 • Fiskeriforskning AS
 • Fjørfebransjens landsforening
 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
 • Forbrukerrådet
 • Fylkeskommunene; samtlige
 • GENO Avl & Semin
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon,
 • Havforskningsinstituttet
 • Innovasjon Norge
 • Kjøttbransjens landsforbund
 • Kjøttindustriens fellesforening
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Konkurransetilsynet
 • Matforsk AS
 • Mattilsynet
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES),
 • NHO
 • NILF
 • NINA
 • NIVA
 • NORCONSERV AS
 • Norges Bondelag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges fiskerihøgskole
 • Norges forskningsråd
 • Norges Jeger- og fiskerforbund
 • Norges Kystfiskarlag
 • Norges landbrukshøgskole
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk kjøttfeavlslag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Sau- og geitalslag
 • Norske sjømatbedrifters landsforening
 • NORSVIN
 • NORUT-gruppen
 • NTNU
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Riksrevisjonen
 • Rogalandsforskning
 • Rådet for dyreetikk
 • SINTEF fiskeri og havbruk
 • SINTEF gruppen
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statskonsult
 • Matforsk
 • Matmerk
 • Sunndal kommune
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Universitets- og høgskolerådet
 • VESO
 • Veterinærinstituttet

Høringsuttalelse:

Akvaforsk

Uttalelse

Aqua Gen AS

Arbeids- og sosialdepartementet

Uttalelse

Austevoll kommune

Uttalelse

Austevoll næringsråd

Uttalelse

Averøy kommune

Bioforsk

Bioteknologinemnda

Uttalelse

Debio

Direktoratet for naturforvaltning

Uttalelse

Eksportutvalget for fisk

Fagsenteret for fjørfe

Fagsenteret for kjøtt,

Finansdepartementet

Uttalelse

Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond

Uttalelse

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Uttalelse

Fiskeridirektoratet

Uttalelse

Fiskeriforskning AS

Uttalelse

Fjørfebransjens landsforening

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Forbrukerrådet

Fylkeskommunene:

Finnmark fylkeskommune

Uttalelse

Hordaland fylkeskommune

Uttalelse

Møre og Romsdal fylke

Uttalelse

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Utalelse

Nordland fylkeskommune

Uttalelse

Rogaland fylkeskommune

Uttalelse

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Uttalelse

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Uttalelse

Troms fylkeskommune

Uttalelse

GENO Avl & Semin

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon,

Uttalelse

Havforskningsinstituttet

Uttalelse

Innovasjon Norge

Uttalelse

Kjøttbransjens landsforbund

Kjøttindustriens fellesforening

Uttalelse

Kommunal og regionaldepartementet

Uttalelse

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Uttalelse

Matforsk

Uttalelse

Matforsk AS

Matmerk

Mattilsynet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Moderniseringsdepartementet

Uttalelse

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES),

Uttalelse

NILF

NINA

Uttalelse

NIVA

NORCONSERV AS

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Fiskarlag

Uttalelse

Norges fiskerihøgskole og Universitetet i Tromsø

Uttalelse

Norges forskningsråd

Uttalelse

Norges frukt- og Grønnsaksgrossiters Forbund

Uttalelse

Norges Jeger- og fiskerforbund

Norges Kystfiskarlag

Uttalelse

Norges veterinærhøgskole

Uttalelse

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Fjørfelag

Norsk forskerforbund

Uttalelse

Norsk kjøttfeavlslag

Norsk Landbrukssamvirke

Uttalelse

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Uttalelse

Norsk Sau- og geitalslag

Norske sjømatbedrifters landsforening

Uttalelse

NORSVIN

NORUT-gruppen

Uttalelse

NTNU

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Uttalelse

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening

Uttalelse

Riksrevisjonen

Uttalelse

Rogalandsforskning

Uttalelse

Rådet for dyreetikk

Uttalelse

Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS

Uttalelse

SINTEF fiskeri og havbruk

SINTEF gruppen

Uttalelse

Statens forurensningstilsyn

Statens institutt for forbruksforskning

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

Statskonsult

Sunndal kommune

Uttalelse

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Bergen

Uttalelse

Teknisk vitenskapelig forening

Uttalelse

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Uttalelse

Universitetet i Oslo

Uttalelse

Universitets- og høgskolerådet

Uttalelse

VESO

Uttalelse

Veterinærinstituttet

Uttalelse