Høring - "Samlet innsats — ny struktur"

Innstilling fra Styringsgruppen for Den blå-grønne matalliansen. Høringsfrist 01.02.2005

Innstilling fra Styringsgruppen for Den blå-grønne matalliansen. Høringsfrist: 01.02.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

14.12.04

Innledning

Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet oppnevnte høsten 2003 en styringsgruppe ledet av Finn Bergesen jr som fikk i oppdrag å foreta en gjennomgang av de respektive sektorenes forskningsinstitutter for å få fram strukturelle tiltak som kan gi økt synergi. Styringsgruppen har for øvrig bestått av medlemmer fra næringslivet, Norges forskningsråd og de to departementene.

Styringsgruppen la fram sin innstilling 01.12.2004. I innstillingen, som kan lastes ned fra departementenes hjemmesider, ligger mandat, policydokument og prosjektbeskrivelse vedlagt.

Styringsgruppen har gjennomført en omfattende prosess hvor en rekke aktører har vært involvert. Innledningsvis i prosjektet ble det bl.a. avholdt et avsparkmøte hvor politisk ledelse, styringsgruppen, referansegruppen og deltagere fra næringsliv, organisasjoner og presse var tilstede. Det ble der gitt tilslutning til at det var behov for å foreta en gjennomgang av de respektive sektorers forskningsinstitutter slik det var beskrevet i mandatet.

Styringsgruppens anbefaling

Styringsgruppen har lagt fram en innstilling med fire overordnede anbefalinger. Disse er:

  1. etablere en fellesarena; Den blå-grønne matalliansen – for de blå og grønne forskningsaktørene,
  2. opprette et infrastrukturselskap som overtar de berørte instituttenes havbruksstasjoner, men også de som er drevet av universitetene og andre,
  3. skille mellom institutter som arbeider med næringsrettet og forvaltningsrettet forskningsvirksomhet,
  4. samle den næringsrettede forskningsvirksomheten i et holdingsselskap.

Styringsgruppen foreslår følgende eierskap til de nye selskapene:

Infrastrukturselskapet foreslås organisert innunder holdingsselskapet foreslått i punkt 4 over. I tillegg til holdingsselskapet foreslås de eksisterende eierne av infrastruktur som fortsatte eiere.

Holdingsselskapet foreslås eiet av de 4 aktuelle universitetene/eksisterende randsoneselskaper ved disse, innledningsvis også av de to sektordepartementene. Departementene overlater eventuelt etter hvert sitt eierskap til næringsorienterte aktører.

Etableringen av den endelige strukturen under holdingsselskapet foreslås gjennomført i to faser. I første fase etableres Holdingsselskapet, som arbeider for å overta eierinteressen i de næringsrettede instituttene. I andre fase vil selskapet være i drift med nye slagkraftige datterselskaper.

Innspill til departementene

Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet ber om synspunkter spesielt på punktene 1-4 nevnt ovenfor og punktet om eierskap. Det bes om at det henvises til punktet det kommenteres på. Kommentarer til øvrige deler av rapporten bes gjort etter kommentarene til disse punktene. Det bes i tillegg om at elektronisk versjon av uttalelsen sendes postmottak@fkd.dep.no, henholdsvis postmottak@lmd.dep.no og merkes ”Blå-grønn høringsuttalelse”.

Innstillingen kan lastes ned fra departementenes hjemmesider; http://odin.dep.no/filarkiv/229002/Matalliansen.pdf

På departementenes hjemmesider ligger til orientering, for den interesse dette måtte ha, også pressekonferansen og presentasjonen fra styringsgruppens leder ved overrekkelse av innstillingen.

Frist for uttalelse fra høringsinstansene settes til 01.02.2005. Uttalelsene sendes Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo eller Landbruks- og matdepartementet, Boks 8007 Dep, 0030 Oslo. De to departementene vil samordne behandlingen av uttalelsene og det videre oppfølgingsarbeidet.

Ved eventuelle spørsmål tas det kontakt med Sigve Nordrum i Fiskeri- og kystdepartementet (tlf. 22 24 64 38) eller Jan Henrik Martinsen i Landbruks- og matdepartementet (tlf. 22 24 91 93).

Med hilsen

Randi Kogstad
Eksp.sjef LMD

Arne Benjaminsen
Eksp.sjef FKD

Arbeids- og sosialdepartementet, Postboks 8019, 0030 Oslo

Nærings- og handelsdepartementet, Postboks 8014, Dep, 0030 Oslo

Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Utdannings- og forskningsdepartementet, Postboks 8119, Dep, 0030 Oslo

Miljøverndepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo

Kommunal og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0030 Oslo

Moderniseringsdepartementet, Postboks 8004 Dep, 0030 Oslo

Akvaforsk, Postboks 5010, 1432 Ås

Averøy kommune, 6530 Averøy

Aqua Gen AS, Postboks 1240, 7462 Trondheim

Bioforsk, Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås

Bioteknologinemnda, Postboks 522 Sentrum, 0105 Oslo

Debio, Energiveien 1, 1940 Bjørkelangen

Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim

Eksportutvalget for fisk, Strandveien 106, 9006 Tromsø

Fagsenteret for fjørfe, Postboks 4377 Torshov, 0402 Oslo

Fagsenteret for kjøtt, Postboks 396 Økern, 0513 Oslo
Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond, Postboks 429 Sentrum, 0103 Oslo

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Postboks 5471 Majorstua, 0305 Oslo

Fiskeridirektoratet, Postboks 2009 Nordnes, 5817 Bergen

Fiskeriforskning AS, Postboks 6122, 9291 Tromsø

Fjørfebransjens landsforening, Postboks 6179, Etterstad, 0603 Oslo

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Postboks 9347, Grønland, 0135 Oslo

Forbrukerrådet, Postboks 4594 Nydalen, 0404 Oslo

Fylkeskommunene; samtlige

GENO Avl & Semin, 2326 Hamar

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Drammensveien 30, 0255 Oslo

Havforskningsinstituttet, Postboks 1870, Nordnes, 5817 Bergen

Innovasjon Norge, Akersgt 13, 0158 Oslo

Kjøttbransjens landsforbund, Postboks 6279, Etterstad, 0603 Oslo

Kjøttindustriens fellesforening, Postboks 5469, Majorstua, 0305 Oslo

Kommunenes Sentralforbund, Haakon VII gate 9, 0161 Oslo

Konkurransetilsynet, Postboks 8132 Dep, 0033 Oslo

Matforsk AS, Osloveien 1, 1430 Ås

Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumundal

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES),

Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen

NHO, Middelthunsgt 27, 0368 Oslo

NILF, Postboks 8024 Dep, 0030 Oslo

NINA, Tungasletta 2, 7485 Trondheim

NIVA, Postboks 173 Kjelsås, 0411 Oslo

NORCONSERV AS, Postboks 327, 4002 Stavanger

Norges Bondelag, Postboks 9354, Grønland, 0135 Oslo

Norges Fiskarlag, Pirsenteret, 7005 Trondheim

Norges fiskerihøgskole, Breivika, 9037 Tromsø

Norges forskningsråd, Postboks 2700 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

Norges Jeger- og fiskerforbund, Postboks 94, 1378 Nesbru

Norges Kystfiskarlag Postboks 97, 8380 Ramber

Norges landbrukshøgskole, Postboks 5003, 1432, Ås

Norges veterinærhøgskole Postboks 8146, 0033 Oslo

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Øvre Vollgt 9, 0158 Oslo

Norsk Fjørfelag, Postboks 73, 1432 Ås

Norsk kjøttfeavlslag, Postboks 349, Økern, 0513 Oslo

Norsk Landbrukssamvirke, Postboks 9347, Grønland, 0135 Oslo

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo

Norsk Sau- og geitalslag, Postboks 2323 Solli, 0201 Oslo

Norske sjømatbedrifters landsforening, Boks 639 Sentrum, 7406 N-Trondheim

NORSVIN, P.b 504, 2304 Hamar

NORUT-gruppen, Sykehusvegen 21, 9019 Tromsø

NTNU, 7491 Trondheim

Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Essendrops gate 6, 0368 Oslo

Riksrevisjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo

Rogalandsforskning, Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger

Rådet for dyreetikk, v/ veterinær dr. scient. Cecilie M. Mejdell Arnemoveien 6, 2500 Tynset

SINTEF fiskeri og havbruk, Arkitekt Ebbellsvei 10, 7465 Trondheim

SINTEF gruppen, Strindvegen 4, 7034 Trondheim

Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo

Statens institutt for forbruksforskning, Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo

Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo

Statskonsult Stensberggata 25, 0170 Oslo

Stiftelsen Matforsk, Osloveien 1, 1430 Ås

Stiftelsen Matmerk, Nedre Vollgt 3, 0158 Oslo

Sunndal kommune, Romsdalsvegen 2, 6600 Sunndalsøra

Sysselmannen på Svalbard, Postboks 633, 9171 Longyearbyen

Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen

Universitetet i Oslo, Boks 1072 Blindern, 0316 Oslo

Universitetet i Tromsø, UIT Administrasjonen, 9037 Tromsø

Universitets- og høgskolerådet, Pilestredet 46B, 0167 Oslo

VESO, Pb. 8109 Dep., 0032 Oslo

Veterinærinstituttet, Boks 8156 Dep, 0033 Oslo