Høringer

Høring - stønad til legemidler til behandling av covid-19

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om endringer i forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften). Det foreslås å endre § 4 ved at det innføres krav til at stønad til forebygging og behandling av covid-19 med antiviralia kun gis i henhold til faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.12.2021

Vår ref.: 21/5340

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften). Det foreslås å endre § 4 ved at det innføres krav til at stønad til forebygging og behandling av covid-19 med antiviralia kun gis i henhold til faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan også sende svar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 17. desember 2021.

Med hilsen

 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Per Thomas Thomassen

seniorrådgiver

Finansdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Datatilsynet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Helfo

Helsedirektoratet

Helseklage

Konkurransetilsynet

Mattilsynet

Folkehelseinstituttet

Pasient- og brukerombudet

Regelrådet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Sykehusapotek Nord HF

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusinnkjøp HF

UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk Institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for Odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det medisinske fakultet

Alliance Healthcare Norge AS

Apotek 1 gruppen

Apotekforeningen

Apotekergruppen

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Diabetesforbundet

Europharma AS

Farma Norge

Farmasiforbundet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hovedorganisasjonen Virke

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustri foreningen (LMI)

Legemiddelparallellimportørforeningen

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske forening

Norsk Farmasøytisk selskap

Norges Handikapforbund

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

Norsk sykepleierforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Parat

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

SINTEF Helse, Helsetjenesteforskning