Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til forskrift om Etikkrådets og Norges Banks behandling av personopplysninger

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.06.2019

Vår ref.: 18/650

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om Etikkrådets og Norges Banks behandling av personopplysninger.

Den nye personopplysningsloven, lov 15. juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven), innebærer enkelte innstramminger i forhold til tidligere personopplysningslov og medfører at Etikkrådet og Norges Bank trenger et særskilt rettsgrunnlag for å videreføre gjeldende praksis knyttet til behandling av personopplysninger.

Les nærmere om utkast til ny forskrift i det vedlagte høringsnotatet.

Med forbehold om Stortingets lovvedtak, jf. forslag fremmet i Prop. 97 L (2018-2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven), er planlagt ikrafttredelse 1. juli 2019. Departementet ber om høringsinstansenes merknader til høringen innen 12. juni 2019.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter, medlemmer mv.

Med hilsen

Espen Erlandsen e.f.
ekspedisjonssjef

Birgitta Glad
fagdirektør

Datatilsynet
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Norges Bank
Forum for Utvikling og Miljø
Transparency International

Til toppen