Høring - Tilskuddsforskrift - FORREGION

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Ordningen skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond, Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger. Bruken av tilskuddsmidlene skal være i tråd med regionale mål og planer. KMD har, i samråd med fylkeskommunene og Forskningsrådet, utarbeidet et forslag til forskrift for FORREGION. Forslaget til forskrift sendes med dette på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.01.2022

Vår ref.: 21/5950

Høringsbrev - Tilskuddsforskrift på høring - FORREGION- Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett - Programkategori 13.50

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender utkast til forskrift for FORREGION (pdf) på høring.

Bakgrunn

Som en del av regionreformen får fylkeskommunene fra 2022 ansvaret for mobiliseringsdelen av FORREGION, jf. Prop. 1 S (2021-2022). Midlene til FORREGION bevilges til fylkeskommunene over kap. 553, post 69 Mobilisering til forskningsbasert innovasjon på KMDs budsjett. Midlene på posten skal forvaltes av fylkeskommunene og fordeles mellom fylkeskommunene med utgangspunkt i tilskuddsprofilen i 2021. Forskriften skal etter planen tre i kraft 1. februar 2022.

FORREGION skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid. Ordningen skal mobilisere næringslivet til å benytte andre virkemidler for forskning, som Regionale forskningsfond, Norges forskningsråds nasjonale programmer eller internasjonale ordninger.

Bruken av tilskuddsmidlene skal være i tråd med regionale mål og planer.

KMD har, i samråd med fylkeskommunene og Forskningsrådet, utarbeidet et forslag til forskrift for FORREGION. Forslaget til forskrift sendes med dette på høring.

 

Høringsfrist og innsending


Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjør du ved å klikke på "Send inn høringssvar" nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på våre nettsider. Vi setter pris på om mottakerne av høringsbrevet videreformidler informasjonen til andre som kan være interessert.

 

Høringsfristen er satt til 6 uker og vi ber om innspill innen 19. januar 2022.

 

Kontaktpersoner

Ved eventuelle spørsmål kan dere kontakte:

Rådgiver Nina Kvello, e-post: Nina.Kvello@kmd.dep.no, tlf.: 91364613

Utredningsleder Anne-Merete Halpern, e-post: Anne-Merete.Halpern@kmd.dep.no, tlf.: 95909802

Avdelingsdirektør Gerd Slinning, e-post: Gerd.Slinning@kmd.dep.no, tlf.: 92617965

 

 

Med hilsen

 

 

Gerd Slinning (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anne-Merete Halpern

utredningsleder

Agder fylkeskommune

Finansdepartementet

Forskningsinstituttenes fellesarena

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges forskningsråd

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets hovedorganisasjon

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

SIVA - Selskapet for industrivekst SF

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Universitets- og høgskolerådet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune