Høring — utkast til endring i helseforetaksloven og utkast til forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og helseforetak ved etableringen

Høringsfrist 09.12.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200404377-/MAR

26.10.04

Høring – utkast til endring i helseforetaksloven og utkast til forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og helseforetak ved etableringen

1. INNLEDNING

Helse- og omsorgsdepartementet sender her et forslag om endring i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) som gir Kongen adgang til å fastsette forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler som foretakene 1I det følgende brukes definisjonen i helseforetaksloven § 3; foretak: helseforetak og regionale helseforetak. overtar eiendomsretten til, både når det skjer i forbindelse med overtakelse av offentlige oppgaver og i forbindelse med omdanning, på høring. Utkast til forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler overtatt av regionale helseforetak og helseforetak ved etableringen, sendes også med dette på høring. Med regnskapsføring menes her første gangs innregning i årsregnskapet og påfølgende avskrivning. Med avskrivning menes systematisk fordeling av anleggsmidlenes verdi over levetiden.

2. BAKGRUNN

Med virkning fra 1.1.2002 overtok staten sektoransvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Foretakene ble stiftet med et kontantinnskudd på 100 000 kr ved inngangen til 2002. All virksomhet med tilhørende eiendeler og gjeld ble overført til helseforetakene fra samme tidspunkt. Overføringen skjedde som et tingsinnskudd.

Foretakene skal føre regnskap etter bestemmelsene i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven), jf. helseforetaksloven § 43. Hvert foretak må avlegge årsregnskap som inneholder resultatregnskap og balanse. Avskrivninger på anleggsmidler skal kostnadsføres i resultatregnskapene. Med anleggsmidler menes bl.a. bygg, anlegg og utstyr, jf. regnskapsloven. Den balanseførte verdien av anleggsmidlene vil påvirke hvor store avskrivninger som må kostnadsføres.

I forbindelse med foretaksorganiseringen ble det sommeren/høsten 2001 foretatt en verdsetting av de eiendelene staten overtok fra fylkeskommunene (den opprinnelige verdsettingen), basert på prinsippet om gjenanskaffelsesverdi. Gjenanskaffelsesverdien ble anslått til totalt om lag 116 mrd. kroner for alle anleggsmidlene.

I påvente av endelig etablering av foretakenes åpningsbalanser, ble årsregnskapene til foretakene for 2002 avlagt med tingsinnskuddet bokført etter en foreløpig verdi.

3. FORSLAG TIL LOVENDRING OG FASTSETTELSE AV FORSKRIFT

I St. prp. nr. 1 (2003-2004) (s. 123-125) ble det lagt fram et opplegg for etablering av åpningsbalanser. Måten som årsregnskapene for 2003 ble avlagt på avvek fra dette opplegget og i behandlingen av St. prp. nr. 63 (2003-2004) (s. 112-113) sluttet Stortinget seg til at Helsedepartementet i samarbeid med Finansdepartementet skulle vurdere endringer i måten som regnskapsloven skal gjøres gjeldende for foretakene.

I St. prp. nr. 1 (2004-2005) (s. 138-139) orienteres det om at det tas sikte på å fremme et forslag om en endring av helseforetaksloven som gir Kongen adgang til å fastsette forskrift om regnskapsmessig vurdering av bygg og anlegg som helseforetakene tok over ved etableringen av foretakene.

Det har vært en viktig premiss i arbeidet med forslag til lovendring og utkast til forskrift at helseforetakene fortsatt skal følge regnskapslovens bestemmelser. Det er imidlertid nødvendig å fastsette særbestemmelser for regnskapsføring av de anleggsmidler som foretakene overtar ved etableringen for at årsregnskapene skal kunne brukes til resultatmåling i samsvar med de premisser som ligger til grunn for Stortingets årlige budsjettvedtak.

Det vises i det følgende til utkast til lovendring og utkast til forskrift som ligger vedlagt dette høringsnotatet.

3.1. Nærmere om utkast til lovendring

Det foreslås å fastsette en forskriftshjemmel i helseforetaksloven som gir Kongen adgang til å gi forskrift om regnskapsføring av anleggsmidler som foretakene overtar eiendomsretten til, både når det skjer i forbindelse med overtakelse av ansvaret for offentlige oppgaver og i forbindelse med omdanning, jf. § 50.

3.2. Nærmere om utkast til forskrift

Utkastet til forskrift er ment å regulere regnskapsføringen av anleggsmidlene som inngår i foretakenes åpningsbalanser.

3.2.1. Virkeområde

Forskriften foreslås å gjelde for regionale helseforetak og helseforetak som er opprettet i medhold av lov 15. juni 2001 nr 93 om helseforetak m.m. §§ 8 og 9.

3.2.2. Innregning av anleggsmidlene som inngår i foretakenes åpningsbalanser

Det foreslås i utkastet til forskrift § 3 at verdien av bygg, anlegg og utstyr som foretakene tok over da de ble opprettet, ved første gangs innregning i foretakenes årsregnskap skal settes slik at avskrivningsgrunnlaget samlet sett blir drøyt 2/3 (67 pst.) av gjenanskaffelsesverdiene i den opprinnelige verdsettingen, dvs. om lag 75 mrd. kroner. Dette er noe lavere enn det som framgikk av St.prp. nr. 1 (2003-2004), hvor verdiene utgjorde om lag ¾, eller om lag 85 mrd. kroner. Årsakene til denne reduksjonen er at en nå bruker samme dekomponering som lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen for 2002, jf. pkt. 3.2.3. Det understrekes at endringen som foreslås ikke innebærer noen endringer i inntektsgrunnlaget til de regionale helseforetakene. Korrigert for verdiforringelse som følge av bruk av bygninger og utstyr (kapitalslit) vil åpningsbalanseverdiene da samlet settes til om lag 45 mrd. kroner mot drøyt 50 mrd. kr. i opplegget presentert i St. prp. nr. 1 (2003-2004).

Det understrekes at forskriften ikke skal regulere første gangs innregning av anleggsmidler som helseforetakene har anskaffet etter 1.1.2002.

3.2.3. Avskrivningsplan for anleggsmidler som nevnt i utkast til forskrift § 3

§ 4 i utkastet til forskrift angir avskrivningsplaner for anleggsmidlene som nevnes i § 3 i utkastet. Det understrekes at forskriften heller ikke skal regulere avskrivningsplaner for anleggsmidler som foretakene har anskaffet etter 1.1.2002.

Når det gjelder levetidene i utkastet til forskrift, er det lagt opp til å bruke de lengste levetider innenfor intervallene som er anbefalt av de tekniske miljøene som foresto den opprinnelige verdsettingen. Dette er de samme levetidene og den samme dekomponering som ble lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen for 2002, den gang basert på en foreløpig kostpris for anleggsmidlene.

3.2.4. Avsluttende bestemmelser

I utkastet til forskrift §§ 5 og 6 gis bestemmelser om at departementet kan endre forskriften og om at forskriften skal tre i kraft med virkning fra og med årsoppgjøret for regnskapsåret 2004.

4. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En administrativ konsekvens av opplegget for innregning og avskrivning av anleggsmidlene som foreslås i utkastet til forskrift, er at oppfølgingen av eiers styringsmål ovenfor foretakene blir enklere fordi foretakenes årsregnskaper vil kunne brukes som en av flere indikatorer på om styringsmålene en nådd.

Det foreliggende utkast til forkrift innebærer at åpningsbalansene i det enkelte foretak må etableres på nytt. Dette medfører arbeid for administrasjonen i foretakene, som vil komme i tillegg til det ordinære årsoppgjøret for 2004.

Forslagene som her sendes på høring antas ikke å medføre andre økonomiske og administrative konsekvenser.

5. HØRINGSFRIST

Høringsuttalelser bes sendt departementet senest innen 09.12.2004. Departementet forutsetter at høringsinstansene sørger for at underliggende instanser blir hørt i nødvendig utstrekning. Høringsdokumentene finnes også elektronisk på http://www.odin.dep.no/hod/norsk/aktuelt/hoeringssaker/paa_hoering/bn.html.

Med hilsen

Frode Myrvold e.f.
fung. dir.

Maria Rosenberg
førstekonsulent


Vedlegg:
Utkast til endring av helseforetaksloven med merknader
Utkast til forskrift med merknader
Kopi av lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m.

Statlige, regionale og kommunale instanser
Departementene
Regionale helseforetak
Landets pasientombud
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statistisk sentralbyrå
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Sivilombudsmannen
Rådet for psykisk helse
Statens seniorråd
Rådet for funksjonshemmede

Interesseorganisasjoner
Privatsykehusenes fellesorganisasjon (PRISY)
Brukerforeningen
Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien
Norsk pasientforening
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Mental Helse Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Kontor for pasienthjelp
Kreftforeningen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Norges astma- og allergiforbund
Norges diabetesforbund
Norges handikapforbund
Norsk revmatikerforbund
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon

Forskningsinstitusjoner m.m.
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
SINTEF Helse
Rokkansenteret- HEB (Helseøkonomi Bergen)
Universitetet i Oslo- HERO (Helseøkonomisk forskningsprogram)
Norges Handelshøyskole
Handelshøyskolen BI

Arbeidsgiver/arbeidstakerorganisasjoner
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Landsorganisasjonen (LO)
Den norske lægeforening
Fagforbundet
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon (UHO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
NITO
Norges farmaceutiske forening

Regnskap/revisjon
Den norske Revisorforening
Norsk RegnskapsStiftelse
Finansnæringens hovedorganisasjon
Norske finansanalytikeres forening