Høring - Utkast til endringar i forskrift 5. desember 1980 nr. 4938 om målbruk i offentleg teneste

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.07.2006

 

 

Sluttføringa av høyringsframlegget er utsett. Spørsmålet om meir effektive registrerings- og rapporteringsordningar for målbruk i offentleg teneste må utgreiast nærmare.