Høring - utkast til endringer i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til endring av forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.03.2021

Vår ref.: 20/6349

Høring - utkast til endringer i forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

Høringsbrevet som PDF-fil (ny versjon 5. januar) (.pdf)

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift av 16. desember 2015 nr. 1684 om insentivordning for film- og serieproduksjoner.

Forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner fastsettes av Kulturdepartementet med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. 

Filmmeldingen (Meld. St. 30 (2014–2015) En framtidsrettet filmpolitikk), og føringene Stortinget la ved behandlingen av denne, jf. Innst. 83 S (2015–2016), la grunnlaget for en gjennomgripende endring av daværende tilskuddsordninger for audiovisuelle verk. Forskriften som foreslås endret i dette høringsnotatet, er utarbeidet og fastsatt i samsvar med føringene som Stortinget la ved behandlingen av filmmeldingen. Forslagene i dette høringsnotatet bygger videre på føringene som ble lagt i filmmeldingen.

På grunnlag av Menon-rapporten, en intern gjennomgang av tilskuddsordningen og dialogen med bransjen utarbeidet NFI et forslag til endringer i innretningen av tilskuddsordningen, som ble oversendt Kulturdepartementet 8. september 2020.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringen bør forelegges eller videresendes til andre berørte organer, organisasjoner eller institusjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Aktører som ikke har fått tilsendt høringsdokumentene direkte, står også fritt til å uttale seg om forslagene som legges fram.

For å avgi høringsuttalelse, benytt den digitale løsningen ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. Departementet ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes departementet innen 29. mars 2021.

 

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør

Lars Øyen
fagdirektør

 

Agder fylkeskommune

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Den norske filmfestivalen

Den norske filmskolen

Discovery Networks Norway

Dramatikerforbundet

Familie & Medier

Film & Kino

Filmfond Nord AS

Filminvest Midt-Norge

Filmkraft Rogaland

Filmkraft Rogaland

FilmReg

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Forum for Norwegian Arts Export

HBO Nordic

Helse- og omsorgsdepartementet

Hørselshemmedes Landsforbund

Innlandet fylkeskommune

Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Mediefondet Zefyr

Medietilsynet

Midtnorsk Filmsenter

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordisk Film- og TV-fond

Nordland fylkeskommune

Nordnorsk Filmsenter AS

Norges Blindeforbund

Norsk filmforbund

Norsk kinoforbund

Norsk kulturråd

Norsk Rikskringkasting AS

Norsk Skuespillerforbund

Norske Filmdistributørers Forening

Norske Filmregissører

Norske Kinosjefers Forbund

Norwaco

Norwegian Film Commission

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Språkrådet

Sørnorsk filmsenter AS

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

TV 2 AS

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestnorsk filmkommisjon

Vestnorsk filmsenter

Viken Filmsenter AS

Viken fylkeskommune

Virke Produsentforeningen

Østnorsk Filmsenter AS