Høring - Utkast til endringer i lov om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. samt utkast til ny ansvarsmerkeforskrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.05.2004

Vår ref.: 1111

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200305088-/PGUFJS

24.02.04

Høring - Utkast til endringer i lov om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. samt utkast til ny ansvarsmerkeforskrift

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i lov om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. samt utkast til ny ansvarsmerkeforskrift.

Bakgrunnen for høringen er først og fremst at Patentstyret i løpet av 2003 vil starte opp med elektronisk saksbehandling innenfor områdene varemerke, design og patent. Dette medfører behov for at loven og ansvarsmerkeforskriften må revideres.

1. Utkast til endringer i lov om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v.

Bestemmelsene om ansvarsmerker er gitt i medhold av lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. § 4 første ledd, og inneholder bl.a. regler om søknad om registrering, beskyttelsesområdet for ansvarsmerker, klageregler, og registreringsavgift.

En vare som finhetsstemples skal som hovedregel samtidig stemples med et ansvarsmerke. Hensikten med merket er at forbruker og myndigheter skal kunne identifisere hvem som har brakt det aktuelle smykket på markedet.

Etter gjeldende rett er det ikke nødvendig å fornye registreringen. Registreringen av et ansvarsmerke er evigvarende. I NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II (heretter bare kalt Varemerkeutredningen II) er dette ansett som lite heldig, idet registeret vil inneholde merker som ikke er i bruk og som innehaveren har mistet interessen i å opprettholde som ansvarsmerke. Tilsvarende syn er lagt til grunn av Edelmetallkontrollen. Departementet foreslår at det presiseres i lovens § 4 første ledd at ansvarsmerke er gyldig for et begrenset tidsrom og at forskriften kan angi tidsrommet ansvarsmerke er gyldig.

Det foreslås også andre presiseringer i loven i forhold til forslaget til ny forskrift om registrering av ansvarsmerker, bl.a. hjemmel til å gi nærmere bestemmelser om søknadsbehandling og om avgiftssatser for behandling av søknad.

Departementet viser til Varemerkeutredningen II punkt 14.3 hvor det foreslås en tilnærmet lik bestemmelse.

I Varemerkeutredning II anbefales at det samtidig vurderes å gjøre unntak fra bestemmelsene i loven om stempling av norsk ansvarsmerke på edelmetall. Dette gjelder overfor virksomheter innenfor EØS-området, som har stemplet et ansvarsmerke på varen i sitt hjemland. Begrunnelsen for forslaget er at dagens ordning synes å ha et uavklart forhold til EØS-avtalens regler om fri vareflyt.

Departementet foreslår således en ny § 4a i loven.

2. Utkast til ny forskrift om registrering av ansvarsmerker

De viktigste endringsforslagene i den nye ansvarsmerkeforskriften er:

  • at det innføres en regel om at ansvarsmerker kun er gyldig i 10 år
  • at søknadsavgiften heves fra kr. 300,- til kr. 700,- (ikke endret siden 1983)
  • at det innføres avgift for gjenopptagelse, fornyelse, administrativ overprøving og klage til Patentstyrets annen avdeling
  • at det innføres en karantenetid på 2 år fra et ansvarsmerke strykes til det kan registreres på nytt på en annen person

Vi ber om høringsinstansenes uttalelse innen 21. mai 2004.

Høringsbrevet og høringsnotatene finnes på Barne- og familiedepartementets hjemmeside på Odin.no.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)

Hilde Merethe Berg

Vedlegg: Høringsnotat av 3. november 2003 fra Patentstyret

Høringsnotat av 21. januar 2004

Utkast til forskrift om registrering av ansvarsmerker

Høringsliste

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruksdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet

Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern)

Styret for Edelmetallkontrollen ved advokat Anders Mørdre

Edelmetallkontrollen

Norges Gullsmedforbund

Norges Urgrossistforening

Norges Urmakerforbund

Forbrukerrådet

Bedriftsforbudet

LO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

NHO

Norges Husflidslag

Norsk Designråd

Norske brukskunstnere

Norske Kunsthåndverkere

Norway Design AS