Høring - utkast til forskrift om avskåret klagerett ved kommunal billighetserstatning til tidligere beboere ved barnehjem i Bergen kommune

Frist 15.01.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.01.2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200402134 EO ATV/BS/bj

13.11.2006

Høring - utkast til forskrift om avskåret klagerett ved kommunal billighets­erstatning til tidligere beboere ved barnehjem i Bergen kommune

1 Innledning

Justisdepartementet foreslår i dette høringsbrevet en forskrift om unntak fra klage­reglene i forvaltningsloven § 28 for vedtak om kommunal billighetserstatning til tidligere beboere ved barnehjemsinstitusjoner i Bergen kommune i perioden 1954 til 1980, jf. Bergen bystyres vedtak 22. september 2003 og 22. mai 2006. I forskriften foreslås det å videreføre innholdet i den nå opphørte forskrift 25. juni 2004 nr. 1019.

Høringsfristen settes til 15. januar 2007. Høringsuttalelser sendes Justisdeparte­mentet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Dette høringsbrevet er også tilgjengelig på www.dep.no/jd/norsk/dok/hoeringer.

2 Sakens bakgrunn

Bergen kommune vedtok 22. september 2003 å opprette en billighetserstatnings­ordning for personer som i perioden 1. juli 1954 til 1. januar 1980 hadde opphold ved barnehjemsinstitusjoner innenfor nåværende Bergen kommune. Bakgrunnen er at det er avdekket at mange ble utsatt for overgrep eller opplevde uverdige omsorgsforhold under opphold ved slike institusjoner i denne perioden. Erstatningsordningen skal synliggjøre at kommunen påtar seg et moralsk ansvar og gir en uforbeholden unnskyld­ning, jf. kommunens forskrift for ordningen § 1.

Kommunen opprettet et erstatningsutvalg for behandling av søknader om billighets­erstatning. Utvalget ble ledet av en lagdommer og besto ellers av to medlemmer. Under henvisning til at utvalget ble sammensatt med tung juridisk ekspertise og at utvalget skulle opptre uavhengig av kommunens administrasjon, ble det i kommunens forskrift fastsatt at utvalgets ”avgjørelser er bindende og kan ikke påklages”. I stedet forutsatte man at søkerne eventuelt kunne bringe avgjørelsene inn for domstolene.

Ved Bergen kommunes brev 13. januar 2004 til Justisdepartementet ble det anmodet om unntak fra forvaltningslovens klageregler. Forslag til forskrift ble etter dette sendt på høring 25. mai 2004 til de samme høringsinstansene som nå høres angående spørs­målet om ny forskrift med forlenget unntaksadgang. Ingen av høringsinstansene hadde den gang innvendinger mot departementets forslag.

Ved kongelig resolusjon 25. juni 2004 ble det med hjemmel i forvaltningsloven § 28 fjerde ledd gitt midlertidig forskrift om avskåret klagerett ved vedtak om billighets­erstatning i Erstatningsutvalget for Bergen kommunes billighetserstatningsordning.

Det ble videre funnet forsvarlig å gi forskriften virkning for vedtak som allerede var truffet. Det ble her lagt vekt på at søkerne syntes å ha innrettet seg etter forskriften fra Bergen kommune om avskjæring av klageadgangen mens spørsmålet var under avklaring i departementet, og at en forskrift om unntak fra klageretten således ikke ville gripe inn i etablerte forventninger eller på annen måte virke urimelig eller urettferdig.

Forskrift om unntak fra klageretten ble ved den kongelige resolusjon gitt som en tidsbestemt forskrift som opphørte 31. desember 2005.

3 Behov for forlengelse av unntaket fra klageretten

Bergen kommune har i brev 29. september 2006 gitt uttrykk for behov for at ordningen med unntak fra klageadgang forlenges.

Da Bergen bystyre traff vedtak om å opprette erstatningsordningen 22. september 2003, ble det satt en frist til 31. desember 2004 for å fremsette søknad om billighetserstatning. Man antok at erstatningsutvalget ville ha fullført sitt arbeid i løpet av 2005. Den midler­tidige forskriften om unntak fra klageretten ble derfor bestemt å opphøre 31. desember 2005.

I forbindelse med behandlingen av erstatningsutvalgets sluttrapport fremkom det imidler­tid opplysninger om at enkelte tidligere barnehjemsbarn som hadde bodd utenbys eller utenlands, ikke var blitt oppmerksom på erstatningsordningen. De hadde derfor ikke søkt om billighetserstatning innen fristutløpet 31. desember 2004. Ved behandling av sluttrapporten ønsket bystyret å tilgodese disse personene med en fornyet mulighet til å søke om billighetserstatning. Bergen bystyre traff derfor følgende vedtak 22. mai 2006:

”Bystyret vedtar å utvide søknadsfristen til 01.09.2006 for å fremme nye søknader (ikke tidligere behandlede) om kommunal billighetserstatning til beboere i angjeldende barnevern­institusjoner. Bystyret ber derfor Erstatningsutvalget å tre sammen igjen for å behandle de nye søknadene etter de samme retningslinjene som tidligere vedtatt av bystyret.”

Den forlengede søknadsfrist for billighetserstatning er nå utløpt, og Bergen kommune opplyser at det er kommet inn 50 nye søknader og at Erstatningsutvalget har sagt seg villig til å gjenoppta sine verv. Bergen kommune legger til grunn at sakene vil kunne avvikles i løpet av 2007 og ber derfor om forlenget unntak fra klageadgangen frem til 31. desember 2007.

4 Departementets vurdering

Etter departementets oppfatning stiller ikke spørsmålet om unntak fra klagerett ved vedtak i erstatningsutvalget for Bergen kommunes billighetserstatningsordning seg annerledes i dag enn da den første midlertidige forskrift ble gitt. Departementet frem­mer derfor forslag om en ny midlertidig forskrift med varighet frem til 31. desem­ber 2007 med samme innhold som den opphørte midlertidige forskrift 25. juni 2004 nr. 1019.

5 Utkast til forskrift

Midlertidig forskrift .. ........ 2007 nr. ... om avskåret klagerett ved billighetserstatning til tidligere beboere ved barnehjem i Bergen kommune.

Fastsatt ved kgl. res. .. ........ 2007 med hjemmel i forvaltningsloven § 28 fjerde ledd.

Fremmet av Justisdepartementet.

§ 1 Unntak fra klageretten

Vedtak i erstatningsutvalget for Bergen kommunes billighetserstatningsordning for personer som har hatt opphold på barnehjemsinstitusjoner i kommunen i perioden 1. juli 1954 til 1. januar 1980, opprettet ved bystyrevedtak 22. september 2003 og forlenget ved bystyrevedtak 22. mai 2006, kan ikke påklages.

§ 2 Ikrafttredelse og opphør m.m.

Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften får også virkning for vedtak truffet av erstatningsutvalget før ikrafttredelsen.

Forskriften opphører 31. desember 2007.

Merknader:

Forskriften viderefører innholdet i midlertidig forskrift 25. juni 2004 nr. 1019 som opp­hørte 1. januar 2006. Forskriftens virkeområde følger av utkastet til § 1. Formelt vil også de vedtak sekretariatet er gitt fullmakt til å treffe være vedtak ”i erstatnings­utvalget”. Forskriften er imidlertid ikke til hinder for at man har en intern toinstans­ordning slik at alle eller enkelte typer vedtak som er truffet av sekretariatet etter fullmakt, kan bringes inn for det samlede utvalget.

Det følger av kommunens forskrift, jf. vedtak 22. mai 2006 i Bergen bystyre at søknader om erstatning må fremsettes innen 1. september 2006. Det er derfor ikke behov for forskriften om klageavskjæring utover 2007, jf. ”solnedgangsbestemmelsen” i § 2 tredje ledd.

Med hilsen

Arnulf Tverberg e.f.
lovrådgiver

Benny Solheim
førstekonsulent

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Fylkesmannen i Hordaland

Bergen kommune

Den norske advokatforening

Kommunenes sentralforbund

Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Stiftelsen rettferd for taperne, Postboks 84, 2882 Dokka

Advokat Per Magne Kristiansen, Lille Markeveien 18, 5005 Bergen

Advokat Asgeir Thomassen, Postboks 184 Sentrum, 5804 Bergen

Til toppen