Høring - utkast til forskrift om beregning av fradrag i pensjonsytelsene for ytelser fra folketrygden

Høringsfrist: 27. februar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2004

Vår ref.: 02/1055

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

02/1055

21.01.2004

Høring – utkast til forskrift om beregning av fradrag i pensjonsytelsene for ytelser fra folketrygden

Lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet kapittel 8b om kommunale pensjonsordninger trådte i kraft 1. januar 2004. I § 8b-5 fjerde ledd heter det at det ved beregning av premie skal gjøres fradrag i pensjonsytelsene for de ytelser som, ut fra de til enhver tid gjeldende regler for folketrygden, kan antas å bli utbetalt fra folketrygden (beregnet folketrygd). Departementet er gitt hjemmel til å fastsette nærmere regler om beregnet folketrygd.

Vedlagt følger høringsnotat og utkast til forskrift om beregning av fradrag i pensjonsytelsene for ytelser fra folketrygden. Både forskriftsutkast og høringsnotat er utarbeidet av Kredittilsynet. Vi ber om at høringsinstansenes merknader foreligger innen fredag 27. februar 2003.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen NAVO
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Kommunerevisorforening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rikstrygdeverket
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund