Høringsnotat 2

Fastsatt av Finansdepartementet xx.yy 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 8b–5 fjerde ledd.

§ 1 Virkeområde
Ved beregning av premie etter reglene i lovens § 8b–5 fjerde ledd skal det gjøres fradrag i pensjonsytelsene for de ytelser som kan antas å bli utbetalt fra folke­trygden (beregnet folketrygd) etter forskriften her.

Ved beregning av premiereserve etter lovens § 8b–10 tredje ledd skal det gjøres fradrag i pensjons­ytelsene for beregnet folketrygd etter forskriften her.

§ 2 Standardmodell
Beregnet folketrygd etter §§ 3 og 4 skal beregnes etter en standardmodell basert på de til enhver tid gjeldende regler i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Standardmodeller for fastsettelse av beregnet folketrygd etter §§ 3 og 4, skal meldes til Kredittilsynet som en del av det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget for pensjons­ordninger etter lov om forsikrings­virksomhet kapittel 8b, jf. lovens § 7–6 annet og tredje ledd med tilhørende forskrift 10. november 1994 nr. 1000 om meldeplikt for forsikrings­tekniske beregningsgrunnlag.

For alderspensjon, uførepensjon og ektefellepensjon fastsettes beregnet folketrygd i standardmodellen som summen av beregnet grunnpensjon etter § 3 og beregnet tilleggs­pensjon etter § 4, jf. folketrygdloven § 3–1.

For barnepensjon fastsettes beregnet folketrygd i standardmodellen utfra reglene i folketrygdloven § 18–5.

Det skal i standardmodellen tas hensyn til om medlemmet har særaldersgrense i pensjonsordningen.

§ 3 Beregnet grunnpensjon
Beregnet grunnpensjon skal for samtlige medlemmer fastsettes til tre firedeler av folketrygdens grunnbeløp.

Det skal ved fastsettelse av beregnet grunnpensjon tas hensyn til om medlemmet er i deltidsstilling.

§ 4 Beregnet tilleggspensjon
Beregnet tilleggspensjon i standardmodellen skal fastsettes på grunnlag av det enkelte medlems pensjonsgrunnlag i pensjonsordningen på beregningstidspunktet. Pensjons­grunn­laget legges til grunn for hele tjenestetiden.

Beregnet tilleggspensjon i standardmodellen skal fastsettes som en fordeling mellom rettig­heter utfra folke­trygdens regelverk før og etter 1. januar 1992 basert på reglene i folke­trygdloven § 3–8. Fordelingen fastsettes på grunnlag av medlemmets alder og standard­modellens forutsetninger om det enkelte medlems opptjeningsforløp, jf. folketrygdloven § 3–11.

Det skal ved fastsettelse av beregnet tilleggspensjon i standardmodellen tas hensyn til om medlemmet på grunn av alder ikke kan opptjene fulle rettigheter i folketrygden, jf. folketrygdloven § 3–9.

Beregnet tilleggspensjon for full uførepensjon skal i standardmodellen settes lik beregnet tilleggs­pensjon for alders­pensjon.

Beregnet tilleggspensjon for ektefellepensjon skal i standardmodellen settes lik 55 prosent av beregnet tilleggs­pensjon for alderspensjon.

Det kan i standardmodellen for beregnet tilleggspensjon tas hensyn til generelle regler i folketrygdloven utover det som framgår av annet til femte ledd dersom dette gir en mer nøyaktig fastsettelse av beregnet folketrygd.

Beregnet tilleggspensjon skal ikke utgjøre mindre enn folketrygdens særtillegg til enhver tid, jf. folketrygdloven § 3–3, eller et beregnet særtillegg fastsatt i standardmodellen.

§ 5 Endringer i folketrygden
Ved endring av reglene for fastsettelse av pensjonsytelsene etter folketrygdloven, skal det fastsettes ny standardmodell.

Kredittilsynet kan fastsette regler for omregning av premiereserve etter lovens § 8b–10 tredje ledd ved overgang til ny standardmodell.

§ 6 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft xx.xx 2004.