Høring — Utkast til forskrift om delvis innlemming av forsvarets høyskoler under lov om universiteter og høyskoler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400422-/KSH

07.10.05

Høring – utkast til forskrift om delvis innlemming av forsvarets høyskoler under lov om universiteter og høyskoler

Vi viser til vedlagte utkast til forskrift om delvis innlemming av forsvarets høyskoler under lov om universiteter og høyskoler. Forskriften er hovedsakelig en videreføring av gjeldende forskrift fastsatt med hjemmel i tidligere lov om universiteter og høgskoler. Forskriften er oppdatert som følge av ny lov om universiteter og høyskoler. I tillegg til enkelte mindre justeringer, inneholder utkastet to større endringer:

  • Delvis innlemming av Forsvarets skolesenter som egen høyskole under uh-loven, jfr. forskriften §
  • Akademisk og kunstnerisk frihet for institusjonene. Det presiseres nå i forskriften at institusjonene som innlemmes gjennom forskriften, ikke kan gis pålegg om innholdet i undervisning eller forskning, jf. forskriften § 3.

Eventuelle merknader oversendes departementet innen mandag 21. november 2005. Spørsmål kan rettes til Kristine Sætrang Holm ( ksh@ufd.dep.no / 22 24 77 05).

Med hilsen

Anders Trodal (e.f)
underdirektør

Kristine Sætrang Holm
Førstekonsulent

Forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Fastsatt ved kgl. res….. med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler § 1- 2 tredje ledd. Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet. Opphever forskrift av 6. juni 2003 nr. 673.

§ 1.Formål og virkeområde
Forskriften gjør lov om universiteter og høyskoler delvis gjeldende for Forsvarets skolesenter, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og Hærens ingeniørhøgskole. Formålet er å sidestille disse institusjonene med øvrige statlige institusjoner som loven gjelder for, med hensyn til faglige fullmakter m.m.

§ 2.Definisjoner
Der loven gir myndighet til departementet, forstås i denne forskrift Forsvarsdepartementet i saker etter lovens §§ 3-2 annet ledd, 3-2 tredje ledd, 3-6 femte ledd, 4-7 tredje ledd, 11-3 tredje ledd og § 12-2.

Der loven gir myndighet til styret eller rektor, forstås i denne forskrift skolesjefen ved utdanningsinstitusjonen.

§ 3.Bestemmelser som skal gjelde for Forsvarets skolesenter, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og Hærens ingeniørhøgskole
Følgende bestemmelser i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler skal gjelde for Forsvarets skolesenter, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og Hærens ingeniørhøgskole:

Kapittel 1, §§ 1-1 til 1-6. § 1-5 første ledd bokstav b gjelder kun ved ansettelse eller utnevnelse av sivilt akademisk personell. For militært personell gjelder eksisterende tilsettings- og forvaltningsbestemmelser.

Kapittel 2, §§ 2-1 og 2-2

Kapittel 3, §§ 3-1 til 3-6, §§ 3-8, 3-9 og 3-11

Kapittel 4, §§ 4-1 til 4-3, §§ 4-4 og 4-7

Kapittel 5, §§ 5-2 og 5-3

Kapittel 6, §§ 6-1 til 6-7. Reglene i §§ 6-3 til 6-6 gjelder med de tilpasninger som følger av gjeldende tilsettings- og forvaltningsregler for sivilt og militært personell.

Kapittel 7, § 7-6 gjelder med de begrensninger som er angitt i denne forskrifts § 3.

Kapittel 11, §§ 11-1 til 11-3. Reglene gjelder med de tilpasninger som følger av gjeldene tilsettings- og forvaltningsregler for sivilt og militært personell.

Kapittel 12, §§ 12-1 og 12-2

§ 4.Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

Kommentarer til forskriftsutkastet - endringer

§ 1
Departementet ønsker at forskriften skal gjøres gjeldende for Forsvarets skolesenter, Krigsskolen, Luftkrigsskolen, Sjøkrigsskolen og Hærens ingeniørhøgskole. I tittelen til forskriften angis disse skolene som Forsvarets høyskoler. Formålet er å sidestille disse skolene med øvrige institusjoner som universitets- og høyskoleloven gjelder for.

§ 2
§ 2 første ledd
Etter gjeldende forskrift er det bestemt at for enkelte bestemmelser der loven gir myndighet til departementet, menes Forsvarsdepartementet. I forslaget til § 2 første ledd foreslås det at disse videreføres, sammen med følgende bestemmelser:

  • § 3-2 (3) – da det bør tilligge Forsvarsdepartementet å bestemme om for eksempel ex.phil. skal inngå i en grad ved Forsvarets høyskoler.
  • § 4-7 (3) – ved klage på vedtak om annullering vil det være hensiktsmessig at Forsvarsdepartementet kan opptre som klageorgan.
  • § 11-3 (3) – dersom reglene om ansettelsesforhold i kapittel 11 skal gjelde Forsvarets høyskoler bør klage over vedtak om avskjed, oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff avgjøres av Forsvarsdepartementet .

§ 3
Anvendelse av bestemmelser i lovens kapittel 1
Bestemmelsene som gjøres gjeldende fra kapittel 1 er en videreføring av de som gjelder for Forsvarets høyskoler i dag. I tillegg går departementet inn for at det skal presiseres i forskriften at institusjonene som innlemmes gjennom forskriften, ikke kan gis pålegg om innholdet i undervisning eller forskning.

  • § 1-5 gjøres gjeldende for Forsvarets høyskoler

Forsvaret har videre et særlig tilsettings- og forvaltningsregime av militært befal, som avviker fra tilsettings- og forvaltningsprosedyrer for sivilt personell. Befal ansettes i militær grad i forsvarsgren og disponeres inn i stilling ved den enkelte avdeling fra sentralt nivå, i motsetning til sivilt personell som tilsettes i stilling ved og av den enkelte avdeling. Siden det ikke er utdanningsinstitusjonene som besitter kompetansen til å disponere befal inn i stillinger ved Forsvarets høyskoler, vil ikke ordlyden i § 1-5 (1) litra b) være til hinder for at gjeldende forvaltningsregime fortsettes. Videre tilsier formålet bak bestemmelsen at det vil være motstrid mellom bestemmelsen og en fortsettelse av gjeldende forvaltning av befal. Det anses derfor ikke hensiktsmessig å gjøre universitetslovens § 1-5 (1) litra b) anvendelig for militært personell med befals grad ved Forsvarets høyskoler, siden dette vil innebærer en ordning som avviker fra etablerte ordninger i Forsvaret. Det er ikke ønskelig å ha et tilsettings- og forvaltningsregime for befal ved Forsvarets høyskoler, og ett avvikende regime for samme personellkategori i Forsvaret for øvrig.

Lovens § 1-5 (1) litra b) foreslås derfor kun gjort gjeldende for sivilt akademisk personell ved Forsvarets høyskoler.

Anvendelse av bestemmelser i lovens kapittel 6
Følgende bestemmelser foreslås gjort bestemmende for Forsvarets høyskoler:

  • §§ 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 og 6-7.

Siden det gjelder tilsettings- og forvaltningsregimer for sivilt og militært personell i Forsvaret som avviker fra de regler som følger av §§ 6-3 til 6-6 finner vi det hensiktsmessig å angi at disse reglene gjelder med de tilpasninger som følger av reglene om tilsetting og forvaltning av militært og sivilt personell. Dette gjelder blant annet regler om tilsettingskompetanse.

Anvendelse av bestemmelser i lovens kapittel 7
Følgende bestemmelser foreslås gjort gjeldende for Forsvarets høyskoler:

  • § 7-6

Bestemmelsen kom inn i den nye universitets- og høyskoleloven som en videreføring av privathøgskoleloven § 14, og delvis en presisering av gjeldende rett for statlige institusjoner (tredje ledd). Bestemmelsen er en viktig klargjøring i forhold til hvilke regler som gjelder for vedtak som fattes ved institusjonene. Av hensyn til de avgrensninger som er gjort i forskriftens § 3, bør også anvendelsen av loven § 7-6 begrenses i henhold til dette.

Anvendelse av bestemmelser i lovens kapittel 11
Følgende bestemmelser foreslås gjort gjeldende for Forsvarets høyskoler:

  • §§ 11-1, 11-2 og 11-3

Som tidligere nevnt under kommentarer til anvendelsen av kapittel 6 gjelder særlige regler om tilsetting og forvaltning av militært og sivilt personell. Det er derfor også nødvendig å angi at reglene gjelder med de tilpasninger som følger av gjeldende regime som gjelder for slikt personell.

Akademikerne
Arbeidsgiverorganisasjonene
Departementene
Forskerforbundet
Hærens ingeniørhøgskole
Krigsskolen
Luftkrigsskolen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT
Nettverk for private høgskoler
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk tjenestemannslag, NTL
Private høyskoler
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Sjøkrigsskolen
Statens lånekasse for utdanning
Studentorganisasjonene
Unio, Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Universiteter og høyskoler
Utdanningsdirektoratet
YS Stat