Høring - Utkast til forskrift om godskriving av høyere utdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200502917

06.12.05

Høring - Utkast til forskrift om godskriving av høyere utdanning

Vi viser til vedlagte utkast til forskrift om godskriving av høyere utdanning. Utkastet til forskriften er utarbeidet med utgangspunkt i departementets hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-4 femte ledd. Forskriften angir enkelte særbestemmelser om godskriving av høyere utdanning. Forskriften er i stor grad en videreføring av tilsvarende bestemmelser i tidligere reglement for cand.mag.-grad: forskrift om krav til bredde og fordypning for grader og yrkesutdanninger ved universiteter og høyskole og forskrift om godskriving av grad, yrkesutdanning, utdanningsprogram, fag eller emne fra institusjon under lov om universiteter og høgskoler som del av cand mag.-grad.

Departementet viser spesielt til bestemmelsene i utkast til forskrift §§ 2 og 3 om tilknytningskrav og krav om nye studiepoeng ved nytt vitnemål eller ny grad.

Med nye studiepoeng menes studiepoeng som ikke er en del av et studieprogram som studenten allerede har fått vitnemål for.

Vi ber om at eventuelle merknader oversendes departementet innen onsdag 18. januar 2006. Eventuelle henvendelser i saken kan rettes til Kristine Sætrang Holm ( ksh@ufd.dep.no) tlf: 22 24 77 05.

Med hilsen

Bjørn Tore Kjellemo
avdelingsdirektør

Kristine Sætrang Holm
førstekonsulent

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet xxdatoxx med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-4 femte ledd.

§ 1 Virkeområde
Forskriften gjelder for institusjoner med virksomhet regulert av lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften gir bestemmelser om universiteter og høyskolers godskriving av annen utdanning etter lovens § 3-4 første ledd.

§ 2 Tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål eller tildeling av grad
Ved godskriving av annen utdanning etter loven § 3-4 første ledd må en student ha avlagt minst 60 studiepoeng ved institusjonen for å få utstedt vitnemål for fullført utdanning eller for tildeling av grad.

§ 3 Krav om ny utdanning
Ved godskriving av annen utdanning etter loven § 3-4 første ledd må en student ha avlagt minst 60 nye studiepoeng ved institusjonen for å få utstedt et nytt vitnemål for fullført utdanning eller for tildeling av ny grad. Institusjonene kan selv fastsette krav om inntil 90 nye studiepoeng for enkelte utdanninger.

§ 4 Unntak – fellesgrader
Universiteter og høyskoler kan fastsette unntak fra bestemmelsene i denne forskrift for grader og yrkesutdanninger som gis i samarbeid med andre norske eller utenlandske institusjoner (fellesgrader), jf. loven § 3-2 første ledd.

§ 5 Særskilte godskrivingsregler for enkelte utdanninger
Utdanning som angitt i vedlegg 1a, og som oppfyller de faglige kravene til en grad, godskrives etter de særskilte godskrivingsregler som følger av vedlegget.

§ 6 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 1 a

Vedlegg til forskrift fastsatt av utdannings- og forskningsdepartementet xxdatoxx med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-4 femte ledd om godskriving av høyere utdanning § 5:

Regler om godskriving av grad, yrkesutdanning, utdanningsprogram, fag eller emne fra institusjon under lov om universiteter og høgskoler som del av bachelorgrad).

§ 1.Hovedregel
Fullført grad, yrkesutdanning, fag eller emne, fastsatt med hjemmel i §§ 3-2 og 3-3 i universitets- og høyskoleloven, skal godskrives studenten ved egen og øvrige institusjoner under loven med normert studietid som del av bachelorgraden.

Eksamener avlagt ved institusjoner under loven før lovens ikrafttredelse godskrives tilsvarende.

Uttellingen skjer innen de rammer ulike reglementer forøvrig setter for sammensetning av graden.

§ 2.Unntak

Ingeniørutdanning

-

treårig ingeniørutdanning fra tidligere teknisk skole godskrives med to år i en bachelorgrad

-

ett- og toårig ingeniørutdanning etter spesielt opplegg for fagskoleteknikere godskrives med henholdsvis ett og to år i en bachelorgrad

-

toårig utdanning fra de tekniske skolene før omleggingen i 1960-årene godskrives ikke som del av bachelorgrad

Ergoterapeututdanning

-

toårig ergoterapeututdanning godskrives med ett og et halvt år i bachelorgrad

-

treårig ergoterapeututdanning etter planer før midlertidig rammeplan av 1986 godskrives med to år i bachelorgrad

Fysioterapeututdanning

-

toårig fysioterapeututdanning godskrives med ett og et halvt år i bachelorgrad

-

to- og etthalvtårig fysioterapeututdanning godskrives med to år i bachelorgrad

-

toårige videreutdanninger i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi og i manuell terapi godskrives med ett år i bachelorgrad

Radiografutdanning

-

treårig radiografutdanning etter planer før rammeplan av 1987 godskrives med to år som del av bachelorgrad

Sykepleierutdanning

-

treårig sykepleierutdanning etter forskrifter av 1975 og tidligere godskrives med ett år som del av bachelorgrad

-

treårig sykepleierutdanning etter Wolanplanen 1975-84 godskrives med ett og et halvt år som del av bachelorgrad

-

treårig sykepleierutdanning etter rammeplan av 1980 godskrives med ett og et halvt år som del av bachelorgrad

Vernepleierutdanning

-

treårig vernepleierutdanning etter plan før rammeplan av 1989 med prøveordning fra 1987, godskrives med ett og et halvt år som del av bachelorgrad

Praktisk-pedagogisk utdanning

-

halvårig praktisk-pedagogisk utdanning godskrives ikke som del av bachelorgrad

-

halvårig praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere godskrives ikke som del av bachelorgrad

-

ettårig praktisk-pedagogisk utdanning ved universitet og vitenskapelige høgskoler etter rammeplan av 1992 godskrives med et halvt år som del av bachelorgrad

-

ettårig praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere etter rammeplan av 1994 godskrives med et halvt år som del av bachelorgrad

Maritim utdanning

-

toårig sertifikatrettet maritim utdanning inkludert utdanning i elektro/automasjon etter plan før ny planstruktur 1988 godskrives som del av bachelorgrad i tråd med Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU) sine vurderinger av studiene

Musikkonservatorieutdanning

-

musikkonservatorieutdanning med eksamen før 1980 godskrives som del av bachelorgrad i tråd med Nasjonalt koordinerende utvalg for godkjenning av eksamener (NKU) sine vurderinger av studiene

Høgskolen i Sør-Trøndelag, utdanning fra tidligere Statens næringsmiddeltekniske høgskole

-

utdanning etter plan før midlertidig rammeplan av 1987 godskrives ikke som del av bachelorgrad

-

treårig utdanning etter midlertidig studieplan av 1987 godskrives med to år som del av bachelorgrad

Høgskolen i Stavanger, Avdeling Norsk hotellhøgskole

-

toårig administrasjonslinje etter studieplan av 1983 godskrives med ett år som del av bachelorgrad

Merknader til de enkelte bestemmelsene

Merknad til § 1:
Utgangspunktet i lov om universiteter og høyskoler § 3-4 første ledd er at utdanning fra en annen institusjon under samme lov skal godskrives etter et alminnelig prinsipp om tid-for-tid-uttelling. Prinsippet bygger på en forutsetning om at studenter som har utdanning fra en institusjon, har krav på å få uttelling for dette når de flytter over til en annen institusjon, såfremt utdanningen oppfyller de bredde og dybdekrav institusjonene selv fastsetter (jf. loven § 3-3). Forbudet mot dobbel uttelling som fremgår i loven § 3-4 første ledd annet punktum setter forbud mot at studenter skal få dobbel uttelling for samme faginnhold innenfor samme grad. Forbudet gjelder ikke mellom grader. Prinsippet om tid-for-tid uttelling innebærer videre at det ikke vil være adgang for institusjonene til å oppstille generelle krav om tilknytning, med mindre departementet har fastsatt noe annet i forskrift med hjemmel i loven § 3-4 femte ledd.

I denne forskriften fastsettes det unntak fra hovedregelen i loven § 3-4 første ledd.

Merknad til § 2:
Bestemmelsen innebærer at institusjonene skal operere med et tilknytningskrav på 60 studiepoeng når de utsteder vitnemål eller skal tildele en grad. Institusjonene har tidligere hatt en begrenset hjemmel til å fastsette generelle tilknytningskrav for utstedelse av vitnemål og tildeling av cand.mag.-grad i tidligere reglement for cand.mag.-graden (jf. tidligere ”forskrift om krav til bredde og fordypning for grader og yrkesutdanninger ved universiteter og høyskoler”). Departementet finner det rimelig at dette kravet videreføres både ut i fra praktiske og faglige hensyn. Samtidig finner departementet grunn til å begrense kravet om tilhørighet til 60 studiepoeng slik at studenters krav på vitnemål for fullført utdanning ivaretas.

Merknad til § 3:
Når en student er kvalifisert for en annen grad enn vedkommende allerede er tildelt, skal institusjonene oppstille krav om 60 nye studiepoeng ved utstedelse av nye grader og nytt vitnemål.

For enkelte utdanninger kan det være behov for å oppstille krav om mer enn 60 nye studiepoeng. Departementet har vurdert det slik at institusjonene selv er nærmest til å vurdere behovet for dette. Institusjonene gis derfor fullmakt til å fastsette krav om inntil 30 nye studiepoeng i tillegg til de pålagte 60.

Merknad til § 4:
I samsvar med Norges forpliktelser gjennom Bolognaprosessen kan Departementet gi forskrift om et nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner og mål for grader og yrkesutdanninger og om institusjoners adgang til å gi grader og yrkesutdanninger i samarbeid med andre institusjoner (felles grader – ”joint degrees”). I tråd med dette kan institusjonene selv fastsette unntak fra denne forskriften, slik at den ikke er til hinder for at institusjonene opererer med felles grader, eller ”joint degrees”.

Merknad til § 5:
Departementet har tidligere fastsatt særskilte godskrivingsregler for cand.mag.-graden i cand.mag.-forskriften. De særskilte godskrivingsreglene innebar samtidig et unntak fra tid-for-tid-prinsippet. I forarbeidene til ny lov om universiteter og høyskoler er det forutsatt at det vil være behov for unntak fra tid-for-tid-prinsippet også for de nye gradene med faglig integrert program som erstatter tidligere generelle grader, jfr. Ot.prp. 79 s. 28: ”Departementet mener de samme behov for unntak fra hovedregelen for tid-for-tid-prinsippet vil gjelde også under ny gradsstruktur.”. I tråd med dette viderefører departementet de samme særreglene der det er behov gjennom vedlegg 1a. Det understrekes at godskrivingsreglene forutsetter at regelverket for den enkelte grad (krav til fagsammensetning, fordypning m.m.) ikke er til hinder for godskriving.

Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høyskoler
Nettverk for private høyskoler
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Samordna opptak
Norgesuniversitetet
Statens lånekasse for utdanning
Studentorganisasjonene
Norsk tjenestemannlag
Flerfaglig FellesOrganisasjon
UNIO
LO-stat
Akademikerne
YS-stat
Utdanningsdirektoratet