Høring - Utkast til forskrift om periodisering av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.

Resultat: Forskrift av 3. september 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 03.07.03
  • Sendt på høring 03.04.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

00/3904 SL LRD/KR

03.04.03

Høring - Utkast til forskrift om periodisering av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.

Vedlagt følger forslag til forskrift om periodisering av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.

Forslaget omfatter både avgiftspliktige som har valgt regnskapsføring etter regnskapsloven av 1977 med forskrifter og de som har valgt regnskapsføring etter regnskapsloven av 1998 med forskrifter.

Hovedregelen for periodisering av merverdiavgift er at avgiften skal innberettes i terminen for leveringstidspunktet for de som følger regnskapsloven 1998 og fakturadato dersom denne er utstedt senest 30 dager etter levering for de som følger regnskapsloven 1977. Forskriftsforslaget innebærer et unntak fra hovedregelen om periodisering for vederlag fra det offentlige mv. Forslaget medfører at periodiseringen av disse vederlagene skal gjøres i samme termin som vederlaget fastsettes av fastsettende myndighet.

Når det gjelder vederlag til bostyrer og borevisor, fastsatt med hjemmel i konkursloven § 157 og § 158, gjør vi imidlertid oppmerksom på at departementet i dag har vedtatt et unntak for periodisering av merverdiavgift knyttet til disse vederlagene. Vedtaket er gitt med virkning fra og med 1. juli 2001. Unntaket innebærer at når vederlag fastsettes etter bestemmelsene i konkursloven § 157 og § 158 kan beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 tas med i omsetningsoppgaven for den termin vederlaget er fastsatt eller forskudd er mottatt. Også periodisering i tråd med hovedregelen vil imidlertid aksepteres. Vi viser til vedtaket som er vedlagt høringen.

Til § 2

Når det gjelder avgrensningen av hvilke type vederlag som skal omfattes av forskriften, legges det frem to alternative forslag. Det ene forslaget er generelt utformet, der alle vederlag som fastsettes og betales av offentlig myndighet med hjemmel i lov eller forskrift er omfattet. I tillegg er det tatt med visse vederlag som ikke betales av offentlig myndighet, men som naturlig også bør omfattes av forskriften. Innvendingen mot en slik generell angivelse er at det kan være vanskelig å forutse alle typer vederlag som vil kunne bli omfattet. Det er derfor også utarbeidet et alternativ, der det angis særskilt hvilke type vederlag som omfattes. Innvendingen mot dette alternativet er imidlertid at det kan være vanskelig å ha kjennskap til samtlige bestemmelser der slike krav er regulert. Hvilket alternativ som skal velges blir derfor et spørsmål om hva som anses som mest hensiktsmessig. Departementet ber om synspunkter på hvilket alternativ som bør velges. I tilfellet alternativ to blir valgt ber vi om at det også gis synspunkter på om det er flere typer vederlag som bør omfattes av dette alternativet.

Til § 3

Det foreslås at tidspunktet for fastsettelsen av vederlaget skal være bestemmende for når salgsdokumentet skal utstedes. Når det gjelder innholdet i salgsdokumentet, vil enkelte av de opplysninger som skal fremgå av salgsdokumentet også fremgå av salæroppgaven. Ved utstedelse av salgsdokumentet vil det være tilstrekkelig med en henvisning til de opplysninger som fremgår av salæroppgaven, dersom kopi av denne vedlegges salgsdokumentet.

Det bes om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse til berørte underinstanser, eventuelle medlemsorganisasjoner mv.

Uttalelsene sendes til Finansdepartementet, Skattelovavdelingen, postboks 8008 Dep., 0030 Oslo. Høringsuttalelsene kan også sendes på diskett eller e-post på adressen pal.mangset@finans.dep.no.

Det bes om at høringsuttalelser avgis til departementet innen 3. juli 2003. Det tas sikte på å fastsette forskriften i løpet av kort tid etter at høringsfristen er utløpt.

Kontaktperson i saken er rådgiver Lill-Solrun Ryddheim Dahlin, tlf. 22 24 42 16.

Med hilsen

Heidi Heggenes e.f
avdlingsdirektør

Lill-Solrun Ryddheim Dahlin
rådgiver

UTKAST

Forskrift om periodisering av merverdiavgift på vederlag fra det offentlige mv.

Fastsatt av Finansdepartementet ddmmåå med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 32 første ledd

I

§ 1

Denne forskriften gjelder for næringsdrivende som benytter bestemmelsene om bokføring i regnskapsloven av 1977 med tilhørende forskrifter, jf. regnskapsloven av 1998 § 9-2, og næringsdrivende som benytter bestemmelsene om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i regnskapsloven av 1998 kapittel 2.

§ 2

Alternativ 1

Når det konkrete vederlaget for en transaksjon fastsettes og betales av offentlig myndighet med hjemmel i lov eller forskrift, skal beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 tas med i omsetningsoppgaven for den terminen vederlaget fastsettes. Det samme gjelder for vederlag fastsatt med hjemmel i konkursloven §§ 157 og 158 og for vederlag til bobestyrer, borevisor og skifteforvalter etter skifteloven § 91 bokstavene d og f jf. § 35.

Dersom det mottas forskudd, skal beløpene tas med i omsetningsoppgaven for den terminen forskuddet er mottatt.

Alternativ 2

Når vederlag fastsettes etter bestemmelsene i

  • straffeprosessloven § 78 første ledd,
  • forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv.,
  • forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fritt rettsråd og i straffesaker eller
  • konkursloven §§ 157 og 158

skal beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 tas med i omsetningsoppgaven for den terminen vederlaget er fastsatt. Det samme gjelder for vederlag til bobestyrer, borevisor og skifteforvalter etter skifteloven § 91 bokstavene d og f jf. § 35.

Dersom det mottas forskudd, skal beløpene tas med i omsetningsoppgaven for den termin forskuddet er mottatt.

§ 3

Salgsdokument utstedes på det tidspunktet vederlaget blir fastsatt. Dersom det mottas forskudd, utstedes salgsdokument for dette på det tidspunktet forskuddet mottas.

II

Denne forskriften trer i kraft fra og med ddmmåå.

Finansmarkedsavdelingen

Her

Arbeids- og administrasjons-departementet

Postboks 8004 Dep.

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep.

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep.

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep.

0032 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep.

0030 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts gate 9

0164 OSLO

Den norske Dommerforening

Kr. Augusts gate 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Domstoladministrasjonen

Brattørkaia 13 B

7485 TRONDHEIM

Finansieringsselskapenes Forening
Finansieringsselskapenes Servicekontor

Postboks 2330 Solli

0201 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Fylkesskattesjefenes Forening
v/leder Sture Carlson
Møre- og Romsdal fylkesskattekontor

Serviceboks 4

6405 MOLDE

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Juridisk rådgivningskontor for kvinner

Postboks 2691 Solli

0204 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep.

0033 OSLO

Konkursrådet ved Justisdepartementet, Sivilavdelingen

Postboks 8005 Dep.

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Falsens gate 14

2314 HAMAR

Landsorganisasjonen i Norge

Youngs gate 11

0181 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep.

0032 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Til toppen