Høring - Utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrifter fastsatt 4. februar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200302997-/TIN

28.10.2003

Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

I behandling av St.meld. nr.1 (2001 – 2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå, vedtok Stortinget at en rekke nye oppgaver innen landbruksforvaltningen skal overføres til kommunene. Overføringen gjelder vedtaksmyndighet for saker som krever lokalpolitisk skjønn. Alle konsesjonslovs- og delingssaker etter jordloven og saker etter skogloven (unntatt vernskoggrenser), skal etter dette avgjøres på kommunalt nivå. Tilsvarende gjelder for de økonomiske virkemidlene; miljømidlene under Landbrukets utviklingsfond (LUF) og skogmidlene under LUF. Stortinget ønsker med dette å styrke det lokale selvstyret, vitalisere lokaldemokratiet, gi kommunene bedre anledning til å se landbrukspolitikken i sammenheng med andre samfunnsoppgaver, og samtidig bidra til bedre målretting og effektivisering av statlig virkemiddelbruk.

Som en oppfølging av disse endringene vil kommunene fra og med 2004 få tildelt én årlig disposisjonsramme fra Fylkesmannen som vil omfatte midlene til miljøtiltak i landbruket, nærings- og miljøtiltak i skogbruket og skogbruksplanlegging. Rammen til den enkelte kommune vil bli fastsatt ut fra flerårige tilskuddsstrategier som kommunen utarbeider. Bruken av midlene skal forvaltes med grunnlag i de forskrifter som nå er under utarbeidelse. Som det fremgår av utkastene vil kommunene få stor frihet til å prioritere mellom de ulike tiltak, fastsette tilskuddssatser og nærmere kriterier og eventuelle vilkår.

Det er imidlertid gitt noen avgrensninger på bruken av tilskudd, jf. forskriftsutkastene. I tillegg vil det i tildelingsbrevet til fylkesmennene og videre til kommunene ligge en begrensning om at tilskudd til veiformål ikke kan utgjøre mer enn maksimalt 50 pst. av det tildelte beløp til skogtiltak i den enkelte kommune .

Landbruksdepartementet sender med dette utkast til Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket og Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ut på høring. Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket erstatter forskriftene spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK), forskrift om investeringstøtte til miljøtiltak (IMT) og forskrift om tilskudd til miljøretta omlegging i kornområdene (MOMLE). I tillegg omfatter forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket tiltaket ”Områdetiltak” som tidligere kun har vært styrt gjennom rundskriv. Områdetiltak skiller seg også fra de øvrige ordningene ved at dette har vært midler som har vært til lokalt forankrede planleggings og tilretteleggingsprosjekter. Forskriften om nærings- og miljøtiltak i skogbruket erstatter forskrift om søknad om behandling av søknader og utbetaling av statstilskudd m.v. til skogsveier og forskriftene om tilskudd til praktikanter i skogbruket, førstegongstynning, drift i vanskelig terreng, skogkultur, bygging av skogsveier og miljøtiltak i skogbruket.

Forskriftene er også lagt ut på Landbruksdepartementets hjemmeside:
1. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket
2. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Midlene til skogbruksplanlegging vil bli lagt inn i fellesrammen til kommunene med grunnlag i fylkesvise hovedplaner som kommunene har gitt innspill til. Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging har vært på høring og vil bli fastsatt senere i høst.

Eventuelle merknader bes sendt departementet innen 11. desember 2003. Det gis også anledning til å komme med innspill fra andre enn de som fremgår av vedlagte adresseliste. Det oppfordres til å sende kommentarene elektronisk som et word-dokument til LDs postmottak: postmottak@ld.dep.no og merket saksnr. 2003 02997. Etter bearbeiding av disse vil endelige forskrifter bli vedtatt og gjort gjeldende fra 1. januar 2004.

Med hilsen

Oluf Aalde (e.f.)
ekspedisjonssjef

Almar Sagelvmo (e.f.)
landbruksdirektør

Har du Acrobat Reader versjon 5.0.1 kan det være problemer å åpne høringsuttalelsene (blanke sider), dette kan du løse ved å laste ned en ny gratis versjon av Acrobat Reader

Høringsuttalselser:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Uttalelse

Det norske Skogselskapet

Uttalelse

Direktoratet for naturforvaltning

Uttalelse

Finansdepartementet

Uttalelse

Fortidsminneforeningen

Uttalelse

Friluftslivets fellesorganisasjon

Uttalelse

Fylkeskommuner:

Akershus fylkeskommune

Uttalelse

Buskerud fylkeskommune

Uttalelse

Nordland fylkeskommune

Uttalelse

Rogaland fylkeskommune

Uttalelse

Østfold fylkeskommune

Uttalelse

Fylkesmennene:

Fylkesmannen i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Buskerud

Uttalelse

Fylkesmannen i Finnmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Hedmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Hordaland

Uttalelse

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Uttalelse

Fylkesmannen i Nordland

Uttalelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Oppland (FLS)
Fylkesmannen i Oppland

Uttalelse
Uttalelse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Uttalelse

Fylkesmannen i Rogaland

Uttalelse

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Uttalelse

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Telemark

Uttalelse

Fylkesmannen i Troms

Uttalelse

Fylkesmannen i Vest-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Vestfold

Uttalelse

Fylkesmannen i Østfold

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Kommunene:

Alstadhaug kommune

Uttalelse

Aure kommune

Uttalelse

Balestrand kommune

Uttalelse

Balsfjord kommune

Uttalelse

Bamble kommune

Uttalelse

Bardu kommune

Uttalelse

Berg kommune

Uttalelse

Bindal kommune

Uttalelse

Birkenes kommune

Uttalelse

Bjugn kommune

Uttalelse

Bremanger kommune

Uttalelse

Bø kommune Telemark

Uttalelse

Eid kommune

Uttalelse

Eidfjord kommune

Uttalelse

Elverum kommune

Uttalelse

Enebakk kommune

Uttalelse

Engerdal kommune

Uttalelse

Farsund kommune

Uttalelse

Fet kommune

Uttalelse

Fjaler kommune

Uttalelse

Fjell kommune

Uttalelse

Flora kommune

Uttalelse

Fosnes, Namsos, Flatanger, Namdalseid og Overhalla kommune


Uttalelse

Frei kommune

Uttalelse

Fræna kommune

Uttalelse

Førde kommune

Uttalelse

Gaular kommune

Uttalelse

Gausdal kommune

Uttalelse

Gjemnes kommune

Uttalelse

Gjerstad kommune

Uttalelse

Gjøvik kommune

Uttalelse

Gloppen kommune

Uttalelse

Gol kommune

Uttalelse

Grane kommune

Uttalelse

Grimstad kommune

Uttalelse

Grong kommune

Uttalelse

Grue kommune

Uttalelse

Gulen kommune

Uttalelse

Hadsel kommune

Uttalelse

Hattfjelldal kommune

Uttalelse

Hemnes kommune

Uttalelse

Hemsedal kommune

Uttalelse

Hjartdal kommune

Uttalelse

Hjelmeland kommune

Uttalelse 1
Uttalelse 2

Hof kommune

Uttalelse

Hol kommune

Uttalelse

Holtålen kommune

Uttalelse

Hornindal kommune

Uttalelse

Hurum og Røyken kommune

Uttalelse

Høyanger kommune

Uttalelse

Iveland og Evje og Hornnes kommune

Uttalelse

Jondal kommune

Uttalelse

Jølster kommune

Uttalelse

Kvinesdal kommune

Uttalelse

Kvinnherad kommune

Uttalelse

Kvæfjord kommune

Uttalelse

Landbrukskontoret i Asker og Bærum

Uttalelse

Leikanger kommune

Uttalelse

Leirfjord kommune

Uttalelse

Lesja kommune

Uttalelse

Lier kommune

Uttalelse

Lindås kommune

Uttalelse

Lom kommune

Uttalelse

Luster kommune

Uttalelse

Lyngen kommune

Uttalelse

Marker kommune

Uttalelse

Meland kommune

Uttalelse

Meldal kommune

Uttalelse

Meløy kommune

Uttalelse

Midtre Gauldal kommune

Uttalelse

Modum kommune

Uttalelse

Molde kommune

Uttalelse

Målselv kommune

Uttalelse

Nannestad kommune

Uttalelse

Naustdal kommune

Uttalelse

Nes og Flå kommune

Uttalelse

Nesna kommune

Uttalelse

Nome kommune

Uttalelse

Nord-Aurdal kommune

Uttalelse

Nord-Fron kommune

Uttalelse

Nore og Uvdal kommune

Uttalelse

Notodden kommune

Uttalelse

Nærøy kommune

Uttalelse

Oppdal kommune

Uttalelse

Oslo kommune (Regionkontor landbruk)

Uttalelse

Overhalla kommune

Uttalelse

Porsgrunn kommune

Uttalelse

Rakkestad kommune

Uttalelse

Rauma kommune

Uttalelse

Rendalen kommune

Uttalelse

Rennebu kommune

Uttalelse

Ringebu kommune

Uttalelse

Ringerike kommune

Uttalelse

Ringsaker kommune

Uttalelse

Rødøy kommune

Uttalelse

Sande kommune

Uttalelse

Salangen, Dyrøy, Gratangen, Lavangen og Ibestad kommune

Uttalelse

Sauherad kommune

Uttalelse

Sel kommune

Uttalelse

Selbu kommune

Uttalelse

Seljord kommune

Uttalelse

Siljan kommune

Uttalelse

Skien kommune

Uttalelse

Skjåk kommune

Uttalelse

Skånland kommune

Uttalelse

Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune

Uttalelse

Stryn kommune

Uttalelse

Snåsa kommune

Uttalelse

Sogndal kommune

Uttalelse

Solund kommune

Uttalelse

Songdalen kommune

Uttalelse

Stor-Elvdal kommune

Uttalelse

Stjørdal kommune

Uttalelse

Surnadal kommune

Uttalelse

Sømna kommune

Uttalelse

Søndre Land kommune

Uttalelse

Sør-Aurdal kommune

Uttalelse

Sør-Fron kommune

Uttalelse

Sørreisa kommune

Uttalelse

Sørum kommune

Uttalelse

Tinn kommune

Uttalelse

Tokke kommune

Uttalelse

Tolga, Os og Røros kommune

Uttalelse

Torsken kommune

Uttalelse

Tranøy kommune

Uttalelse

Trøgstad kommune

Uttalelse

Tvedestrand kommune

Uttalelse

Tydal kommune

Uttalelse

Tysnes kommune

Uttalelse

Tønsberg kommune

Uttalelse

Ulvik herad

Uttalelse

Ullensvang herad

Uttalelse

Vaksdal kommune

Uttalelse

Vefsn kommune

Uttalelse

Vegårdshei kommune

Uttalelse

Verdal kommune

Uttalelse

Vestre Toten kommune

Uttalelse

Voss kommune

Uttalelse

Vågå kommune

Uttalelse

Ørskog kommune

Uttalelse

Ørsta kommune

Uttalelse

Øvre og Nedre Eiker kommune

Uttalelse

Åfjord kommune

Uttalelse

Ål kommune

Uttalelse

Åmli kommune

Uttalelse

Åmot kommune

Uttalelse

Åseral kommune

Uttalelse

Kontaktutvalget for skogbruk i Nordland

Uttalelse

Kontaktutvalget for skogbruk i Sogn og Fjordane

Uttalelse

Kulturvernets fellesorganisasjon

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Landbrukshøgskole

Uttalelse

Norges Naturvernforbund

Uttalelse

Norges Skogeierforbund

Uttalelse
Tilleggsuttalelse

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Uttalelse

Norsk Forstmannsforening Nordland

Uttalelse

Norske taubanelag

Uttalelse

NORSKOG

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Planteforsk

Uttalelse

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen

Uttalelse

Riksantikvaren

Uttalelse

SABIMA

Uttalelse

Senter for bygdeforskning

Uttalelse

Skogforsk

Uttalelse

Skogfrøverket

Uttalelse

Skogselskapet i Oslo og Akershus

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

Sør-Trøndelag jordskifterett

Uttalelse