Høring - Utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Forskrifter fastsatt 4. februar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2003

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200302997-/TIN

28.10.2003

Høring på utkast til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

I behandling av St.meld. nr.1 (2001 – 2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt nivå, vedtok Stortinget at en rekke nye oppgaver innen landbruksforvaltningen skal overføres til kommunene. Overføringen gjelder vedtaksmyndighet for saker som krever lokalpolitisk skjønn. Alle konsesjonslovs- og delingssaker etter jordloven og saker etter skogloven (unntatt vernskoggrenser), skal etter dette avgjøres på kommunalt nivå. Tilsvarende gjelder for de økonomiske virkemidlene; miljømidlene under Landbrukets utviklingsfond (LUF) og skogmidlene under LUF. Stortinget ønsker med dette å styrke det lokale selvstyret, vitalisere lokaldemokratiet, gi kommunene bedre anledning til å se landbrukspolitikken i sammenheng med andre samfunnsoppgaver, og samtidig bidra til bedre målretting og effektivisering av statlig virkemiddelbruk.

Som en oppfølging av disse endringene vil kommunene fra og med 2004 få tildelt én årlig disposisjonsramme fra Fylkesmannen som vil omfatte midlene til miljøtiltak i landbruket, nærings- og miljøtiltak i skogbruket og skogbruksplanlegging. Rammen til den enkelte kommune vil bli fastsatt ut fra flerårige tilskuddsstrategier som kommunen utarbeider. Bruken av midlene skal forvaltes med grunnlag i de forskrifter som nå er under utarbeidelse. Som det fremgår av utkastene vil kommunene få stor frihet til å prioritere mellom de ulike tiltak, fastsette tilskuddssatser og nærmere kriterier og eventuelle vilkår.

Det er imidlertid gitt noen avgrensninger på bruken av tilskudd, jf. forskriftsutkastene. I tillegg vil det i tildelingsbrevet til fylkesmennene og videre til kommunene ligge en begrensning om at tilskudd til veiformål ikke kan utgjøre mer enn maksimalt 50 pst. av det tildelte beløp til skogtiltak i den enkelte kommune .

Landbruksdepartementet sender med dette utkast til Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket og Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket ut på høring. Forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket erstatter forskriftene spesielle tiltak i landbrukets kulturlandskap (STILK), forskrift om investeringstøtte til miljøtiltak (IMT) og forskrift om tilskudd til miljøretta omlegging i kornområdene (MOMLE). I tillegg omfatter forskrift om spesielle miljøtiltak i landbruket tiltaket ”Områdetiltak” som tidligere kun har vært styrt gjennom rundskriv. Områdetiltak skiller seg også fra de øvrige ordningene ved at dette har vært midler som har vært til lokalt forankrede planleggings og tilretteleggingsprosjekter. Forskriften om nærings- og miljøtiltak i skogbruket erstatter forskrift om søknad om behandling av søknader og utbetaling av statstilskudd m.v. til skogsveier og forskriftene om tilskudd til praktikanter i skogbruket, førstegongstynning, drift i vanskelig terreng, skogkultur, bygging av skogsveier og miljøtiltak i skogbruket.

Forskriftene er også lagt ut på Landbruksdepartementets hjemmeside:
1. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket
2. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Midlene til skogbruksplanlegging vil bli lagt inn i fellesrammen til kommunene med grunnlag i fylkesvise hovedplaner som kommunene har gitt innspill til. Forskrift for tilskudd til skogbruksplanlegging har vært på høring og vil bli fastsatt senere i høst.

Eventuelle merknader bes sendt departementet innen 11. desember 2003. Det gis også anledning til å komme med innspill fra andre enn de som fremgår av vedlagte adresseliste. Det oppfordres til å sende kommentarene elektronisk som et word-dokument til LDs postmottak: postmottak@ld.dep.no og merket saksnr. 2003 02997. Etter bearbeiding av disse vil endelige forskrifter bli vedtatt og gjort gjeldende fra 1. januar 2004.

Med hilsen

Oluf Aalde (e.f.)
ekspedisjonssjef

Almar Sagelvmo (e.f.)
landbruksdirektør