Høring — utkast til forskrifter om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret

Frist 15.10.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2006

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200603110 EP VIL/bj

22.08.2006

Høring – utkast til forskrifter om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret

Vedlagt følger høringsnotat om forskrifter om utvidet registrering av utleggsforretninger i Løsøreregisteret. Forskriftene er nødvendige i forbindelse med ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover. Det foreslås også en forskrift om bruk av elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av utleggspant i Løsøreregisteret. Høringsnotatet inneholder også utkast til en bestemmelse om delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 89.

Høringsfristen er 15. oktober 2006.

Med hilsen

Knut Helge Reinskou
avdelingsdirektør

Vibeke I. Løvold
lovrådgiver

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Norges Lensmannslag

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Nærings- og handelsdepartementet

Politidirektoratet

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen

Statens innkrevingssentral