Høring - Utkast til IKT-strategi for justissektoren 2004-2007

Frist: 10. mars 2004

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et stadig viktigere virkemiddel i Justis- departementets innsats for å realisere sentrale mål for justissektoren. Utkast til IKT-strategi sendes nå på høring i justissektoren.(16.01)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 10. mars 2004

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2004/00406 U-C /APA

09.01.2004

Høring: Utkast til IKT-strategi for justissektoren 2004-2007

Bakgrunn

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et stadig viktigere virkemiddel i Justisdepartementets innsats for å realisere sentrale mål for justissektoren.

IKT-strategi for justissektoren 2004–2007 skal være et omforent og overordnet styringsdokument for sektoren. Strategi­en skal bidra til at anskaffelse-, utvikling-, forvaltning- og anvendelse av IKT legger til rette for bedre kostnadseffektivitet og kvalitet i de arbeidsprosesser som utfø­res i justissektoren.

Strategien gjelder hele justissektoren og Justisdepartementet ønsker en bred høring av dokumentet for å fange opp viktige premisser for videre arbeid.

Straffesakskjeden er, som en viktig tverrgående prosess i sektor, viet spesiell oppmerksomhet. Samtidig fremheves betydningen av en helhetlig tenking innen IKT i hele sektor dersom gevinstpotensialet skal realiseres og det skal legges til rette for en rasjonell forvaltning og utvikling av IKT. De konklusjoner som er utarbeidet med utgangspunkt i straffesakskjeden, danner et rammeverk for - og er så langt som mulig også styrende for IKT på andre områder i sektor, i forhold til ansvarsområder som krever samhandling med andre virksomhetsområder og i forhold til privat sektor. Strategien er mao også en overordnet strategi for bl.a. kriminalitetsforebyggende arbeid, behandling av sivile saker i rettsvesenet, sektorens forvaltningssaker og administrative saker. IKT-strategi for justissektoren skal bidra til en optimal utnyttelse av de ressurser som investeres i informasjonsteknologi, og at teknologien på en effektiv og sikker måte understøtter arbeidsprosessene lokalt, mellom delsek­torene, med publikum, advokater og andre private og offentlige aktører. Strategien skal bidra til gode løsninger i delsektor som henger sammen med andre delsektorers løsninger. Gevinstrealiseringen og den praktiske utnyttelsen av IKT er fortsatt et lokalt ansvar.

Strategidokumentet er relativt omfattende og berører områder av til dels ulikt faginnhold og kompleksitet. Det har vært en målsetning - og også en betydelig utfordring - å formidle strategiens budskaper på en lett tilgjengelig måte til en vid målgruppe uten at presisjonsnivået blir for svakt. IKT-strategien er derfor delt opp i en kortfattet hoveddel som utdypes og presiseres nærmere i strategiens vedlegg 1. Strategiens hoveddel med vedlegg 1 utgjør det samlede utkast til IKT-strategi for justissektoren 2004-2007.

På de fleste områder er strategien en videreføring og konkretisering av IT-strategien for justissektoren for 1999-2003 - basert på de erfaringer som er høstet i perioden. Dette har bl.a. medført at arkitekturer for elektronisk samhandling står sentralt i IKT-strategien for 2004-2007.

Prosjektet IKT-strategi for justissektoren 2004-2007 rapporterer til styringsgruppe for sektor IKT. Styringsgruppen som ledes av assisterende departementsråd består i tillegg av direktøren for Domstoladministrasjonen, politidirektøren, leder av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, assisterende Riksadvokat og lederne av de mest berørte avdelingene i departementet. Styringsgruppen godkjente utkastet for høring i sitt møte 16.12.2003.

I tilknytning til strategien skal det utarbeides en 2-årig handlingsplan hvor det samtidig gjennomføres kost-/nytteanalyser og prioriteringer av de ulike tiltakene.

Høringsdokumentene vil også bli gjort tilgjengelig på: http://www.odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/hoeringssaker

Høringsuttalelser

Fristen for merknader til vedlagte utkast til IKT-strategi er 10. mars 2004. Vi ber delsektorene forestå høringen i forhold til sine virksomheter og organisasjonene innen sitt område av justissektoren.

Virksomhetene i Justissektoren sender sine høringsuttalelser via sine fagavdelinger i departementet. Øvrige høringsinstanser adresserer sine høringsuttalelser til:

Plan- og administrasjonsavdelingen
Justisdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Det er ønskelig at høringsuttalelsene også oversendes på e-post til audun.aanaes@jd.dep.no

Med hilsen

Karin M. Bugge
ekspedisjonssjef

Odd Storm-Paulsen
avdelingsdirektør

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Helsedepartementet

Sosialdepartementet

Domstoladministrasjonen

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Politiets Sikkerhetstjeneste

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Hovedredningssentralene

Siviltjenesteadministrasjonene

Konfliktrådssekretariatet

Sysselmannen på Svalbard

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Organisasjonene i justissektoren (høring foretas av den enkelte delsektor)

Regjeringsadvokaten

Datatilsynet

Brønnøysundregistrene

Statens Innkrevingssentral

Lovdata

Den Norske Advokatforening

Institutt for Rettsinformatikk - Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo Forbrukerrådet

Til toppen