Høring - Utkast til lov om gjennomføring av forordning 2560/2001 om grensekryssende betalinger i euro

Resultat: Ot.prp. nr. 52 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag mv. (gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen) m.m.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 10. november 2003
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format