Høring — utkast til lov om toll og vareførsel

Høringsfrist: 3. mai 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/122 SL TFl/RLa

17.01.2006

Høring – utkast til lov om toll og vareførsel

Finansdepartementet har utarbeidet et forslag til ny lov om toll og vareførsel. Den nye loven forslås å erstatte gjeldende tollov av 1966. Forslaget til ny lov sendes med dette på høring. Høringsnotatet med vedlegg kan hentes på Finansdepartementets hjemmeside, http://odin.dep.no/fin. Høringsinstanser som ikke har anledning til å hente ut høringsnotatene fra internett, kan få disse tilsendt ved henvendelse til Finansdepartementets skattelovavdeling, telefon 22 24 44 31/33.

Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Lovutkastet er en teknisk revisjon som bygger på tolloven og de innledende bestemmelser til tolltariffen som er en del av Stortingets budsjettvedtak om toll. Målsetningen med revisjonsarbeidet har vært å skape en modernisert, oversiktlig og forenklet lovgivning på tollområdet – og dermed et regelverk som vil gjøre det lettere for næringsliv og øvrige brukere å avklare rettigheter og plikter ved inn- og utførsel av varer. Forenklingen vil også effektivisere offentlige myndigheters arbeid med å håndheve toll- og vareførselslovgivningen og sikre korrekt fastsettelse av toll og andre avgifter som påløper ved inn- og utførsel.

Lovutkastet vil ikke endre dagens tollregime eller tollsatser. Utkastet er først og fremst et bidrag til forenkling og oversikt. Det er lagt vekt på at loven vil gi bedret rettssikkerhet for næringsliv og publikum. En samfunnsøkonomisk effektivisering kan også oppnås ved at regelverket vil bli lettere å anvende.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen3. mai 2006. Departementet ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad
ekspedisjonssjef

Heidi Heggenes
avdelingsdirektør

Høringsnotatet kan du lese her (pdf-format)

Administrasjonsavdelingen

Her

Finansavdelingen

Her

Skatteøkonomisk avdeling

Her

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- og likestillingsdepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Bilimportørenes Landsforening

Postboks 71 Økern

0508 OSLO

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Postboks 7087 Majorstuen

0306 Oslo

Cateringansattes Forbund

Hammaren pa

4056 TANANGER

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Den norske Bryggeri- og mineralvanns industriforening

Postboks 7087 Majorstua

0306 OSLO

Den norske Revisorforening

Postboks 5864 Majorstua

0308 OSLO

Etatsansattes Landsforbund

Lakkeg. 3

0187 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Fiskebåtredernes Forbund

Røysegate 15

6003 ÅLESUND

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Fraktefartøyenes Rederiforening

Postboks 2020

5024 NORDNES

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Postboks 130

6399 VESTNES

Kjøttbransjens Landsforbund

Postboks 6279 Etterstad

0603 OSLO

Kjøttindustriens Fellesforening

Postboks 5469, Majorstua

0305 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Kongelig Norsk Automobilklubb

Parkveien 68

0254 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Kosmetikkleverandørenes Forening

Postboks 6780 St. Olavs plass

0130 OSLO

Kredittilsynet

Postboks 100 Bryn

0611 OSLO

Landbrukssamvirkets Felleskontor

Postboks 3720 Gamlebyen

0135 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Logistikk- og transport-industriens landsforening

Postboks 5489 Majorstua

0305 OSLO

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

Postboks 1511 Vika

0117 OSLO

Norges Automobil-Forbund

Storgaten 2

0155 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Norges Bilbransjeforbund

Drammensveien 97

0273 OSLO

Norges Bondelag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Bygdeungdomslag

Schweigaardsgaten 34

0191 OSLO

Norges Fiskarlag

Postboks 519

7001 TRONDHEIM

Norges Grossistforbund

Drammensveien 30

0255 OSLO

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Postboks 1173 Sentrum

0107 OSLO

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 4658 Sofienberg

0506 OSLO

Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Postboks 8719 Youngstorget

0028 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Norges Skogeierforbund

Stortingsgaten 30

0161 OSLO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Øvre Vollgt 9

0158 OSLO

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Pir‑Senteret

7005 TRONDHEIM

Norsk Havneforbund

Postboks 1022 Sentrum

0104 OSLO

Norsk Skogbruksforening (Norskog)

Lilleakerveien 31

0283 OSLO

Norsk Tjenestemannslag

Møllergaten 10

0179 OSLO

Norske Agenters Landsforbund

Postboks 2302 Solli

0201 OSLO

Norske Maritime Leverandører

Postboks 145

1371 ASKER

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303 OSLO

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Vassbotnen 1

4033 STAVANGER

Prosessindustriens landsforening

Postboks 5487 Majorstua

0305 OSLO

RBL Reiselivsbedriftenes Landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Rederienes Landsforening

Essendrops gt. 6

0368 OSLO

Reiselivsbedriftenes landsforening

Postboks 5465 Majorstua

0305 OSLO

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Samarbeidsrådet for frie yrker
v/Den norske Advokatforening

Kristian Augustsgt. 9

0164 OSLO

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Pilestredet 17

0164 OSLO

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Postboks 8031

4068 STAVANGER

Senter for statlig økonomistyring

Postboks 6622 Etterstad

0607 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Sosialøkonomenes Forening

Storgt. 26

0184 OSLO

Statens innkrevingssentral

Postboks 455

8601 MO I RANA

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Statstjenestemannsforbundet

Lakkegaten 3

0187 OSLO

Statstjenestemannskartellet

Møllergaten 10

0179 OSLO

Teknologibedriftenes Landsforening

Postboks 7072 Majorstua

0306 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO

Transportbedriftenes Landsforening

Postboks 5477 Majorstua

0305 OSLO

A/L Transportsentralen

Postboks 7, Alnabru

0614 OSLO

Vin- og Brennevinsimportørenes Forening

Postboks 4556 Nydalen

0404 OSLO