Høring - Utredning av transportstandarden for kysten Bergen - Kirkenes

Resultat: St.meld.nr. 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes, Innst.S.nr. 125 (2003-2004) Innstilling fra samferdselskomiteen om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.03.2003

  • Høringsfrist: 24.03.2003
  • Nytt i høringssaken:
    Pressemelding 11.02.03: Utredning om framtidig kjøp av rutetjenester på kyststrekningen Bergen – Kirkenes
  • St.meld.nr. 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes
  • Innst.S.nr. 125 (2003-2004) Innstilling fra samferdselskomiteen om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes

TØI rapport 609/2002