Høring - Utredning av transportstandarden for kysten Bergen - Kirkenes

Resultat: St.meld.nr. 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes, Innst.S.nr. 125 (2003-2004) Innstilling fra samferdselskomiteen om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.03.2003

  • Høringsfrist: 24.03.2003
  • Nytt i høringssaken:
    Pressemelding 11.02.03: Utredning om framtidig kjøp av rutetjenester på kyststrekningen Bergen – Kirkenes
  • St.meld.nr. 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes
  • Innst.S.nr. 125 (2003-2004) Innstilling fra samferdselskomiteen om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes

TØI rapport 609/2002

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/382

10.02.2003

Utredning av transportstandarden for kysten Bergen - Kirkenes

Vedlagt følger rapport 609/2002 om ovennevnte fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Utredningen er foretatt på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Vedlegg 5 i rapporten viser mandatet for utredningen.

Bakgrunn for utredningen er at ESAs (European Surveillance Autority) godkjennelse av ny hurtigruteavtale fra 1.1.2002 – forutsatte at eventuelle fremtidige kjøp av transporttjenester må baseres på en prosess som er åpen, etterprøvbar og ikke diskriminerende. Den skal også ta utgangspunkt i en gjennomgang av behovet for offentlige kjøp. Kapittel 1 i rapporten omtaler formål og bakgrunn for utredningen.

Rapporten gir datagrunnlag for videre vurderinger. I tillegg presenteres TØI`s vurderinger om hurtigrutens transportfunksjon og behovet for offentlige kjøp.

Rapporten og den etterfølgende høringsrunden vil være en del av underlagsmaterialet for regjeringens framlegg for Stortinget om framtidig kjøp av rutetjenester på kyststrekningen Bergen – Kirkenes. Det tas sikte på at saken legges fram for Stortinget i løpet av vårsesjonen 2003.

Vi ber om eventuelle kommentarer senest 24.03.03.

Med hilsen

Pål Tore Berg

Arnfinn Øen

Finnmark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune

Fiskeridepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Statens vegvesen
Kystdirektoratet
Jernbaneverket

Norsk Havneforbund
Norges Rederiforbund
Rederienes Landsforening
Det norske Maskinistforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund.

Til toppen