Høring - utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten

Frist: 01.10.2004

Justisdepartementet sender på høring utredning om forenkling og effektivisering av nødmelde-tjenesten. (27.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2004

Departementene
Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Politidirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Helsetilsynet
De regionale helseforetakene
Helseforetakene
Norsk luftambulanse
Norsk Brannvern Forening
Norsk Brannbefals Landsforbund
Branntjenestemennenes yrkesorganisasjon – BTY
Norsk arbeidsmannsforbund
Statstjenestemannsforbundet (STAFO)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Lensmanns- og politilederlag
Politiembedsmennenes Landsforening
Flerfaglig Fellesorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Fagforbundet
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KOKOM)
Den norske lægeforening
Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY)
Utrykningspersonellets Fellesutvalg (UF)
Hovedredningssentralene
Telenor Maritim Radio
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
Norges Røde Kors Hjelpekorps
Norsk Folkehjelp Sanitet
De alpine fjellredningsgruppene (KARG)
Norsk grotteforbund (NGF)
Norsk Aero Klubbs Flytjeneste (NAK)
Norske Redningshunder
Norsk Radio Relæ Liga Sambandstjenesten
Luftforsvaret – ledelsen 330-skvadronen
Redningstjenestens personalforening (RTPF)
Statens forurensningstilsyn
Statens strålevern
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Sametinget – Sámediggi
Norske samers riksforbund (NSR)
Samerådet
Norske Reindriftssamers Landsforbund - Norgga Boazosápmelaççaid Riikasearvi Reindriftsforvaltningen
Kirkens Bymisjon
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Teleservice
Rådet for natteravnene
NSB BA
Jernbanetilsynet
Jernbaneverket
Norsk Jernbaneforbund
Avinor
Luftfartstilsynet
Havarikommisjonen for sivil luftfart
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Transportbedriftenes Landsforening
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Yrkestrafikkforbundet
Innovasjon Norge
Reiselivsbedriftenes landsforening
Din Tur AS
LO Service
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Den Norske Turistforening
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Havarikommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten
Redningsselskapet (NSSR)
Kystvakten
Sjøfartsdirektoratet
Rederienes Landsforening
Norges Rederiforbund
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Norges fiskarlag
Norsk Sjømansforbund
Det Norske Maskinistforbund
Norsk Styrmandsforening
Norges båtbransjeforbund
Kongelig norsk båtforbund
Norges seilforbund
Kystdirektoratet
Politiets sjøtjeneste
Skjærgårdstjenesten – Statens naturoppsyn
Det Norske Veritas
Trygg trafikk
Norges Automobilforbund (NAF)
Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA)
Viking Redningstjeneste AS
Falck Norge AS
Statens vegvesen – Vegdirektoratet
Statens vegvesen – Region øst
Statens vegvesen – Region sør
Statens vegvesen – Region vest
Statens vegvesen – Region midt
Statens vegvesen – Region nord
Transportøkonomisk Institutt (TØI)
SINTEF
Norges forskningsråd (programmet RISIT)
Post- og teletilsynet
Telenor ASA
NetCom AS
Tele Danmark
BaneTele
Tele2
Norsk kommunalteknisk forening
Kommunenes sentralforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
NAVO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon