Høring - utredning om forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten

Frist: 01.10.2004

Justisdepartementet sender på høring utredning om forenkling og effektivisering av nødmelde-tjenesten. (27.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2004

  • Høringsfrist: 01.10.2004
 
 
 

Departementene
Fylkesmennene
Sysselmannen på Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Politidirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Helsetilsynet
De regionale helseforetakene
Helseforetakene
Norsk luftambulanse
Norsk Brannvern Forening
Norsk Brannbefals Landsforbund
Branntjenestemennenes yrkesorganisasjon – BTY
Norsk arbeidsmannsforbund
Statstjenestemannsforbundet (STAFO)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Lensmanns- og politilederlag
Politiembedsmennenes Landsforening
Flerfaglig Fellesorganisasjon
Politiets Fellesforbund
Fagforbundet
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KOKOM)
Den norske lægeforening
Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY)
Utrykningspersonellets Fellesutvalg (UF)
Hovedredningssentralene
Telenor Maritim Radio
Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
Norges Røde Kors Hjelpekorps
Norsk Folkehjelp Sanitet
De alpine fjellredningsgruppene (KARG)
Norsk grotteforbund (NGF)
Norsk Aero Klubbs Flytjeneste (NAK)
Norske Redningshunder
Norsk Radio Relæ Liga Sambandstjenesten
Luftforsvaret – ledelsen 330-skvadronen
Redningstjenestens personalforening (RTPF)
Statens forurensningstilsyn
Statens strålevern
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
Sametinget – Sámediggi
Norske samers riksforbund (NSR)
Samerådet
Norske Reindriftssamers Landsforbund - Norgga Boazosápmelaççaid Riikasearvi Reindriftsforvaltningen
Kirkens Bymisjon
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Teleservice
Rådet for natteravnene
NSB BA
Jernbanetilsynet
Jernbaneverket
Norsk Jernbaneforbund
Avinor
Luftfartstilsynet
Havarikommisjonen for sivil luftfart
Norges Lastebileier-Forbund
Norges Taxiforbund
Norges Turbileierforbund
Transportbedriftenes Landsforening
Norsk Rutebilarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Yrkestrafikkforbundet
Innovasjon Norge
Reiselivsbedriftenes landsforening
Din Tur AS
LO Service
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Den Norske Turistforening
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Havarikommisjonen for visse ulykker innen fiskeflåten
Redningsselskapet (NSSR)
Kystvakten
Sjøfartsdirektoratet
Rederienes Landsforening
Norges Rederiforbund
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Norges fiskarlag
Norsk Sjømansforbund
Det Norske Maskinistforbund
Norsk Styrmandsforening
Norges båtbransjeforbund
Kongelig norsk båtforbund
Norges seilforbund
Kystdirektoratet
Politiets sjøtjeneste
Skjærgårdstjenesten – Statens naturoppsyn
Det Norske Veritas
Trygg trafikk
Norges Automobilforbund (NAF)
Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA)
Viking Redningstjeneste AS
Falck Norge AS
Statens vegvesen – Vegdirektoratet
Statens vegvesen – Region øst
Statens vegvesen – Region sør
Statens vegvesen – Region vest
Statens vegvesen – Region midt
Statens vegvesen – Region nord
Transportøkonomisk Institutt (TØI)
SINTEF
Norges forskningsråd (programmet RISIT)
Post- og teletilsynet
Telenor ASA
NetCom AS
Tele Danmark
BaneTele
Tele2
Norsk kommunalteknisk forening
Kommunenes sentralforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
NAVO
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon

Aker universitetssykehus

Alta kommune

Ambulansepersonellets yrkesorganisasjon

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Asker og Bærum brannvesen

Aukra kommune

AVINOR

Barne- og familiedepartementet

Birkenes kommune

Branntjenestens yrkesorganisasjon

Brannvesenet Sør-Rogaland

Den Norske Lægeforening

Det norske maskinistforbund

Det norske veritas

Direktoratet for sammfunnssikkerhet og beredskap

Fagforbundet

Falck

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Flora kommune

Forsvarsdepartementet

Frei kommune

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Fylkesmannen i Aust Agder

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Hadsel kommune

Hammerfest kommune

Helgeland politidistrikt

Helse Finnmark

Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge1

Helse Nord

Helse Nord1

Helse Sør

Helse Sør - sykehuset Buskerud

Helse Sør- Sørlandet sykehus

Helse Vest

Helse Øst - RHF

Helse Øst - sykehuset Asker og Bærum

Helse Øst - sykehuset Østfold

Helse Øst - sykehuset Østfold1

Helse Øst - sykehuset Østfold2

Helsetilsynet

Hovedredningssentralen Sør-Norge

Inderøy kommune

KFO

Kirkens bymisjon

KoKom

KoKom1

Kommunal- og regionaldepartementet

Kristiansund kommune

Kvalsund kommune

Kystverket

Landsorganisasjonen i Norge

Larvik kommune

LHL

Lillehammer og Øyer brannvesen

Lom og Sjåk brannvesen

Loppa kommune

Luft ambulansen

Luftfartstilsynet

Malvik brannvesen

Mandal kommune

Melhus kommune

Miljøverndepartementet

Molde kommune

Møre og Romdsal fylke

Møre og Romdsal fylke1

Namsos kommune

Nannestad kommune

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Natteravnerrådet

NAVO

Nedre Romerike brann- og redningsvesen

Nedre Fron kommune

Nordkapp kommune

Norges Automobilforbund

Norges Fiskarlag

Norges Forskningsråd

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lensmanns- og Politilederlag

Norges Rederiforbund

Norges anestesiologisk forening

Norsk brannbefals landsforbund

Norsk brannbefals landsforbund1

Norsk brannvernforening

Norsk Folkehjelp Region Nord 

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk legevaktforbund

Norsk sykepleierforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Nærings- og handelsdepartementet

NHO

NSO

Os kommune

Oslo kommune - byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Oslo kommune - legevakten

Oslofjordens Båteierunion

Petroleumstilsynet

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Post- og teletilsynet

Rauma kommune

Rederienes Landsforening

Redningstjenestens personalforening

Regonsutvalg Legeforening Nord

Reindriftsforvaltningen

Rislink Infomatik

Rollag kommune

Røde Kors

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sarpsborg kommune

SINTEF

Siviltjenesteadministrasjonen Dillingøy

Sjøfartsdirektoratet

Skiptvet kommune

Snillefjord kommune

Sosial- og helsedirektoratet

Sosialdepartementet

Spydeberg kommune

Statens forurensningstilsyn

Statens jernbanetilsyn

Statens strålevern

Statens vegvesen

Statens vegvesen1

Stiftelsen Norsk Luftambulase

Stord kommune

Suldal kommune

Sykehuset Telemark

Telenor

Tysnes kommune

Ullevål Universitetssykehus- Administrerende direktør

Universitetssykehuset Nord-Norge

Utenriksdepartementet

Verran kommune

Vest-Finnmark Regionråd

Viking Redningstjeneste

Vågsøy kommunelege

Ålesund kommune