Høring – utredning om organisering av luftambulansetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredning om organisering av luftambulansetjenesten på høring. Ekspertgruppen har i tråd med mandatet utredet tre modeller for drift av luftambulansetjenesten, og har kommet med tilrådning om framtidig modell. Departementet ønsker at berørte og interessenter kommenterer ekspertgruppens vurderinger av de ulike modellene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2021

Vår ref.: 21/1398

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette utredning om organisering av luftambulansetjenesten på høring, med høringsfrist 25. juni 2021.

Ekspertgruppen som har utredet framtidig drift av luftambulansetjenesten, startet arbeidet i juni 2019 og har blitt ledet av Sven Ole Fagernæs.

Ekspertgruppens mandat har blant annet vært å utrede modeller for framtidig drift av den operative delen luftambulansetjenesten (ambulansefly og ambulansehelikopter) og beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene:

  • Dagens modell, herunder forbedringsmuligheter av denne
  • Modell med offentlig drift
  • Modell med drift av ideelle aktører

Ekspertgruppen overleverte sin rapport til helse- og omsorgsministeren 22. mars  2021. Ekspertgruppens rapport er tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/organisering-av-luftambulansetjenesten/id2839130/

Ekspertgruppen har i tråd med mandatet utredet tre modeller for drift av luftambulansetjenesten, og har kommet med tilrådning om framtidig modell. Departementet ønsker at berørte og interessenter kommenterer ekspertgruppens vurderinger av de ulike modellene.

Vi ber om at hørinssvar blir sendt elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar på regjeringen.no.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen. Også privatpersoner kan avgi høringsuttalelse. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til postmottak@hod.dep.no

Med hilsen

 

Lisbet Rugtvedt (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Siv Lunde

seniorrådgiver

Afasiforbundet
A-Larm (bruker- og pårørendeorganisasjoner for åpenhet om rus- og avhengighetsproblematikk)

Akademikerne
Babcock Scandinavian Air Ambulance AS

Datatilsynet
DELTA
Den norske jordmorforeningen
Departementene
Diakonhjemmet Sykehus
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Den Norske legeforening
Diabetesforbundet
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Forbrukertilsynet
Forbrukerrådet
Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum - FORF
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Helsedirektoratet
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO)
Hjernerådet

Hovedredningssentralen

Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen
Mental helse Norge
Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for slagrammede
Landets statsforvaltere
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglige utdanninger)
Landets pasient- og brukerombud
Landets universiteter
Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LHL

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Luftambulansetjenesten HF

Luftfartstilsynet

Lufttransport AS
Folkehelseinstituttet
Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi
Nasjonalt senter for distriksmedisin (NSDM)
Nasjonalt senter for e-helseforskning

NOKUT
Norsk folkehjelp
Norsk legevaktforum
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Luftambulanse A/S
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges astma- og allergiforbund
Norsk forening for slagrammede

Norsk helikopteransattes forbund

Norsk flygerforbund

Norsk flytekniker Organisasjon

Norske redningshunder

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
PARAT

Personskadeforbundet

Pensjonistforbundet

Politidirektoratet

Pårørendealliansen

Redningsselskapet

Røde kors

SAFO

Sametinget

SPEKTER

Statens helsetilsyn

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Sykehusinnkjøp HF

Sysselmannen på Svalbard

UNIO

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsforbundet

VIRKE

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)