Høring - Utvikling og implementering av European Credit Transfer System for Vocational Education and Training (ECVET)

Kunnskapsdepartementet viser til det vedlagte arbeidsdokument fra Rådet for den Europeiske Union.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.03.2007

  • Høringsfrist: 14.03.2007

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

--------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet sendte 30. mars 2007 sin høringsuttalelse til Europakommisjonen. Lenke til uttalelsen finnes i menyen på høyre side.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200608222

29.01.2007

Høring – utvikling og implementering av European Credit Transfer System for Vocational Education and Training (ECVET)

"European Credit Transfer System for Vocational Education and Training" (ECVET) har som mål å forenkle overføring, akkumulering og anerkjennelse av læringsutbytte. ECVET er utviklet i regi av EU-kommisjonen i henhold til i vedtak i Det europeiske rådet for utdanning av 12. november 2002 og København-erklæringen av 30. november 2002. Mandatet som ble gitt i 2002, er blitt fornyet og forsterket gjennom Maastricht-kommunikeet av 14. desember 2004, som ble vedtatt av ministrene som er ansvarlige for yrkesrettet utdanning og opplæring i 32 europeiske land. Mandatet er også vedtatt av de europeiske partene i arbeidslivet og Kommisjonen.

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet arrangerer nå en høring om kommisjonens forslag til utforming av ECVET, som grunnlag for norske myndigheters høringsuttalelse. Fylkeskommunene, fylkesmennene, SRY og de faglige rådene inviteres til skriftlig høring, mens øvrige parter inviteres til høringskonferanse.

Kunnskapsdepartementet viser til det vedlagte arbeidsdokument fra Rådet for den Europeiske Union og ber om tilbakemelding innen den 14. mars 2007. I tilbakemeldingen bes høringsinstansene svare på de oppførte spørsmål fra EU (jf arbeidsdokumentets 4.2. Spørsmål for høringsprosessen.) Dokumentet finnes elektronisk på http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/hoering/bn.html.

Det er i tillegg mulig å sende inn en høringsuttalelse direkte til EU-kommisjonen (på engelsk), via http://ec.europa.eu/education/ecvt/index_en.html. EU-kommisjonen vil analysere og oppsummere høringen som vil bli gjort tilgjengelig på internett ( http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_en.pdf).

I forbindelse med høringsprosessen vil Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet arrangere en høringskonferanse den 5. mars 2007. Det vil bli sendt ut invitasjon med opplysninger om konferansested og program.

Med hilsen

Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kjersti Flåthen
avdelingsdirektør

Last ned høringsnotatet her (i pdf-format)

(Høringsnotatet i engelsk, tysk og fransk oversettelse er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/education/ecvt/index_en.html.)

Alle fylkeskommuner


Høringsuttalelser vil bli publisert etter hvert som de kommer inn til departementet.
Publiseringsdato angis i parentes og ligger alfabetisk.


Akershus Fylkeskommune (20.03.07)
Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (20.03.07)
Landsorganisasjonen i Norge (20.03.07)
Næringslivets Hovedorganisasjon (20.03.07)
Utdanningsforbundet (20.03.07)
Vest-Agder Fylkeskommune (20.03.07)
Vestfold Fylkeskommune (20.03.07)

Til toppen