Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Vedrørende nye regler for kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning

Høringsfrist: 1. juli 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 01.07.06

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200600923

12.05.06

Høringsbrev vedrørende nye regler for kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk betydning

Fornyings- og administrasjonsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om endring av forskrift om gjennomføring av EØS-regler om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte (forskrift av 12. mai 2003 nr. 1429). Forkriftsendringen gjennomfører nye regler for kompensasjon til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning, uten krav om forutgående notifikasjon til EFTAs Overvåkningsorgan.

Forskriftsendringen gjennomfører Kommisjonsvedtak nr. 842/2005 av 28. november 2005 om anvendelse av EF artikkel 86 (2) på statsstøtte i form av kompensasjon til visse foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning. Rettsakten skal implementeres i EØS-avtalen og forventes å bli behandlet av EØS-komiteen i juni.

Bakgrunnen for og innholdet i rettsakten er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat. Det bes om at saken, i den grad det anses som nødvendig, forelegges underliggende/tilsluttede instanser. Utkast til endringsforskrift og Kommisjonsvedtak nr. 842/2005 (dansk tekst) følger også vedlagt.

Det bes om eventuelle merknader innen 1. juli 2006.

Med hilsen

Pål Hellesylt (e.f.)
avdelingsdirektør

Olav Boge
rådgiver

Vedlegg:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (30.06.06) – ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet (27.06.06) – ingen merknader
Enova (29.06.06)
Finansdepartementet (27.06.06)
Fiskeri- og kystdepartementet (04.07.06) – ingen merknader
Forsvarsdepartementet (27.06.06) – ingen merknader
Helse- og omsorgsdepartementet (11.07.06) – ingen merknader
Innovasjon Norge (18.05.06) – ingen merknader
Justis- og politidepartementet (27.06.06) – ingen merknader
Kommunal- og regionaldepartementet (23.06.06) – ingen merknader
Konkurransetilsynet (20.06.05) – ingen merknader
Kultur- og kirkedepartementet (06.07.06) – ingen merknader
Kunnskapsdepartementet (19.07.06) – ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (18.05.06) – ingen merknader
Landsorganisasjonen i Norge (21.06.06) – ingen merknader
Næringslivets hovedorganisasjon (29.06.06) – ingen merknader
Olje- og energidepartementet (04.07.06)
Samferdselsdepartementet (29.06.06) – ingen merknader

Til toppen