Høring - York-Antwerpen-reglene 2004

Frist 14.05.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.05.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

2005/01052 EP AS/bj

14.02.2005

Høring – York-Antwerpen-reglene 2004

York-Antwerpen-reglene 1994 om felleshavari er gitt lovs kraft ved lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 461. Det følger av sjøloven § 461 at dersom York-Antwerpen-reglene 1994 endres, kan Kongen fastsette uten lovendring at det er de nye reglene som gjelder.

I 2004 ble York-Antwerpen-reglene endret. Justisdepartementet foreslår at York-Antwerpen-reglene 2004 skal erstatte York-Antwerpen reglene-1994, og ber om høringsinstansenes syn på dette.

York-Antwerpen-reglene 2004 på engelsk og i norsk oversettelse følger vedlagt.

Høringsfristen er 14. mai 2005. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer av høringsbrevet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, eller kan finnes på internett på adressen http://www.odin.no

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Aud Ingvild Slettemoen
lovrådgiver

Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

CEFOR
Den norske Advokatforening
Fraktefartøyenes Rederiforening
Logistikk og Transportindustriens Landsforening
Norges Rederiforbund
Nordisk Skibsrederforening
Rederienes Landsforening
Assuranceforeningen Skuld
Gard Services AS
Dispasjør Bjørn Slaatten
Dispasjør Ragnar Svarstad
Nordisk Institutt for Sjørett