Høring - utkast til forskrift om unntak fra klagerett etter § 28 i forvaltningslova for vedtak i oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.11.2016

Vår ref.: 16/191 EO MSM/bj

Høring - utkast til forskrift om unntak fra klagerett etter § 28 i forvaltningslova for vedtak i oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal

1.   Innledning

Møre og Romsdal fylkeskommune og 30 kommuner i fylket har etablert en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal. Samarbeidsavtalen er vedlagt dette høringsnotatet (vedlegg 1).

Sekretariatet for ordningen har, på vegne av de øvrige partene i avtalen, bedt Justis- og beredskapsdepartementet fastsette en forskrift om at vedtak om avslag på eller innvilgelse av søknad om oppreisning ikke kan påklages.

Utgangspunktet etter forvaltningsloven er at alle enkeltvedtak kan påklages. Etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd annet punktum kan Kongen gi forskrift om at enkeltvedtak ikke kan påklages dersom ”tungtveiende grunner” taler for det.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i høringsbrevet at det gis en slik forskrift.

Høringsfristen er 3. november 2016. Høringsuttalelser bør i utgangspunktet sendes digitalt på regjeringen.no under «send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativ kan høringssvar sendes til Justis- og beredskapsdepartementet, i utgangspunktet på e-post til lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse. Merk at uttalelsene som et klart utgangspunkt er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert på nettet sammen med de andre høringsuttalelsene.

2.   Sakens bakgrunn

Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal gjelder for personer som før 1. januar 1993 ble plassert i kommunale eller fylkeskommunale institusjoner, som barnehjem eller spesialskole, av en av deltakerkommunenes barnevernstjeneste, eller forløpere til denne, og som der ble utsatt for omsorgssvikt eller seksuelle overgrep.

Oppreisningsordningen er midlertidig. Den ble kunngjort 1. april 2016 og skal vare frem til 1. april 2018. Oppreisning innvilges og utmåles etter utvalgets skjønn. Det gis maksimalt kroner 400 000. Søknader om oppreisning skal avgjøres av et fagkyndig og uavhengig utvalg på tre personer. Vedtektene for ordningen er vedlagt dette høringsnotatet (vedlegg 2).

I brev 8. januar 2016 ba sekretariatet i ordningen, på vegne av partene i avtalen, Justis- og beredskapsdepartementet fastsette en forskrift om at vedtak om avslag på eller innvilgelse av søknad om oppreisning ikke kan påklages.

Utgangspunktet etter forvaltningsloven er at alle enkeltvedtak kan påklages. Etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd annet punktum kan det gis forskrift som begrenser eller vesentlig endrer klagereglene i forvaltningsloven når ”tungtveiende grunner” taler for det.  Etter forvaltningslovforskriften § 45 annet ledd skal saker om bruk av Kongens myndighet etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd fremmes for Kongen av Justis- og beredskapsdepartementet eller av vedkommende departement med Justis- og beredskapsdepartementets samtykke.

I sitt brev 8. januar 2016 har Møre og Romsdal fylkeskommune blant annet anført følgende grunner for at slik forskrift bør gis:

 -        Oppreisningssakene skal administreres og avgjøres av et særskilt organ, oppreisningsutvalget, som er organisatorisk og faglig uavhengig av alle de 31 deltakerne i ordningen.  Derfor vil det være praktiske vansker med å utpeke en passende klageinstans for vedtakene.

-        Det er ikke det samme behovet for klagerett i saker om oppreisning som ved myndighetsutøvelse generelt.

-        Oppreisningsutvalget vil ha en særlig høy kompetanse.  Det har ved sin leder, ekstraordinær lagdommer, tidligere førstelagmann, Aage Rundberget, solid juridisk kompetanse med særlig kyndighet til å gjøre vedtak i denne typen saker.  Medlemmet psykolog Arne Ytterhus har i tillegg til sin fagkompetanse, god kjennskap til barnevernet.  Medlemmet Marita B. Ohrstrand har bred lokalpolitisk erfaring som vil være viktig i de rimelighetsvurderinger som vil inngå i utmålingen av erstatning.

-        I sekretariatet for oppreisningsutvalget er det ansatt en jurist som vil sikre en forsvarlig behandling av søknader.

-        Oppreisningsutvalget er faglig og organisatorisk uavhengig av både fylkeskommunen og av kommunene som deltar i ordningen.

I svarbrev 7. mars 2016 uttalte Justis- og beredskapsdepartementet at avgjørelsen om en sak om slik forskrift bør fremmes for Kongen kan først tas etter at et forslag har vært på alminnelig høring, jf. forvaltningsloven § 37. Samtidig uttalte departementet at det talte mot å gi samtykke at vedtektene til oppreisningsordningen § 5 tredje ledd sa at tilkjenning av erstatning medførte at det ikke kunne anlegges erstatningssøksmål mot kommunen for samme forhold.

Det fremgår av brev 14. juni 2016 fra sekretariatet i ordningen at Fylkestinget i Møre og Romsdal har vedtatt at tilkjenning av erstatning likevel ikke skal være til hinder for søksmål, men at mottatt oppreisningsbeløp fra kommunen/fylkeskommunen for samme forhold skal gå til fradrag fullt ut i idømt erstatning, jf. vedtektene nytt § 5 tredje ledd. Det er også vedtatt at en søker kan kreve at vedtaket behandles på nytt i oppreisningsutvalget, jf. vedtektene nytt § 5 syvende ledd. Av samme brev fremgår det at kommunene ikke har hatt innsigelser mot disse endringene.  

3.   Departementets vurdering

Justis- og beredskapsdepartementet mener det bør gis en forskrift om unntak fra klageretten for vedtak om avslag på eller innvilgelse av søknad om oppreisning truffet av Oppreisningsutvalget for barnevernsbarn i Møre og Romsdal. Vi viser til følgende begrunnelse i vårt svarbrev 21.09.2016 til sekretariatet for ordningen:

«Etter en ny vurdering av saken er departementet kommet til at det er grunn til å anta at det bør gjøres unntak fra den alminnelige klageretten for vedtak truffet av oppreisingsutvalget om avslag eller tildeling av oppreisning. Vi viser til de endringene som er gjort i vedtektene, som vil sikre klagerens rettssikkerhet i større grad enn de tidligere vedtektene. Videre visere vi til de forhold fylkeskommunen har pekt på i sitt brev 8. januar 2016. Vi legger særlig vekt på utvalgets sammensetning og uavhengighet til kommunen og fylkeskommunen og på at oppreisning skal gis etter rimelighetsbetraktninger og selv om alminnelig erstatnings- og oppreisningsansvar er foreldet.

Etter vårt syn virker det også forsvarlig å gi forskriften virkning for vedtak som allerede er truffet av erstatningsutvalget. Vi viser til at det fremgår av vedtektene § 5 syvende ledd: «Vedtaket er endelig og kan ikke påklages». Vedtektene er tilgjengelige på internettsiden for oppreisningsordningen. Sekretariatsleder Åge Brekk har også opplyst muntlig til departementet at de skal opplyse i melding om vedtak at det er uavklart om det vil være klagerett.

Justis- og beredskapsdepartementet vil etter dette sende på høring forslag til midlertidig forskrift om unntak fra klageretten i forvaltningsloven § 28 første ledd for vedtak truffet av oppreisingsutvalget om avslag eller tildeling av oppreisning. Vi understreker at vi enda ikke har samtykket til å fremme forslag om slik midlertidig forskrift for Kongen. Denne avgjørelsen kan først tas etter at saken har vært på høring.» 

4.   Utkast til forskrift

Midlertidig forskrift om avskåret klagerett over vedtak fra oppreisningsutvalget for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal. Fastsatt med hjemmel i forvaltningsloven § 28 fjerde ledd.

§ 1 Unntak fra klageretten
Vedtak fra Oppreisningsutvalget for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal om avslag på eller innvilgelse av søknad om oppreisning, jf. Vedtekter for en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal, kan ikke påklages.

§ 2 Ikrafttredelse og opphør m.m.
Forskriften trer i kraft straks.
Forskriften får også virkning for vedtak truffet av oppreisningsutvalget før forskriftens ikrafttredelse.
Forskriften opphører 1. april 2019.

Merknader
Forskriftens virkeområde følger av § 1.

Det følger av vedtektene for ordningen § 8 at søknader om oppreisning må fremsettes innen to år fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar i mot søknader. Det gis ikke oppreisning for fristoversittelser. Utvalget skal fortsette arbeidet inntil alle søknader som er innkommet innen søknadsfristen er ferdigbehandlet. Etter dette skal ordningen falle bort. Oppreisningsutvalget kunngjorde ordningen 1. april 2016. Det vil si at søknader om oppreisning må fremsettes innen 1. april 2018. Det er derfor neppe behov for at forskriften skal gjelde utover 1. april 2019, jf. § 2 tredje ledd.

Med vennlig hilsen

Arnulf Tverberg e.f.
avdelingsdirektør

Mari Sund Morken
rådgiver

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Sivilombudsmannen

Aukra kommune
Averøy kommune
Fræna kommune
Giske kommune
Gjemnes kommune
Halsa kommune
Haram kommune
Hareid kommune
Herøy kommune
Molde kommune
Nesset kommune
Norddal kommune
Rindal kommune
Sande kommune
Sandøy kommune
Skodje kommune
Smøla kommune
Stordal kommune
Sula kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Sykkylven kommune
Tingvoll kommune
Ulstein kommune
Vanylven kommune
Vestnes kommune
Volda kommune
Ørskog kommune
Ørsta kommune
Ålesund kommune

Den norske advokatforening
Kommunenes sentralforbund (KS)
Stiftelsen Rettferd for taperne

Til toppen