Høring –politiattest for museumsansatte

Forslaget i høringsnotatet er at museer som mottar statlig tilskudd eller investeringstilskudd, Nasjonalbiblioteket og andre bibliotek som har samlinger av unik karakter, skal få hjemmel til å kreve ordinær politiattest fra personer som enten har tilgang til samlingene eller som har sensitiv informasjon om forvaltningen av dem.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2020

Vår ref.: 20/404

Høringsbrevet som PDF-fil

Høring –politiattest for museumsansatte

Kulturdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i politiregisterforskriften § 34.

Forslaget i høringsnotatet er at museer som mottar statlig tilskudd eller investeringstilskudd, Nasjonalbiblioteket og andre bibliotek som har samlinger av unik karakter, skal få hjemmel til å kreve ordinær politiattest fra personer som enten har tilgang til samlingene eller som har sensitiv informasjon om forvaltningen av dem.

Endringene foreslås i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet.

Høringsfristen er 31. mars 2020. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Stein Sægrov (e.f.)
avdelingsdirektør

Constance Ursin
fagdirektør


Vedlegg:
Høringsinstanser
Høringsnotat

Høringsnotat om vandelskontroll i museer (.pdf) - ny hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer i museer og kulturverninstitusjoner som har tilgang til samlinger eller sensitiv informasjon om forvaltning av samlinger.

Departementene

SMK

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedapratementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Klima- og miljødepratementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Offentlige instanser

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

DIFI

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Forsvarsstaben

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Skattedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk Sentralbyrå

Agder statsadvokatembeter

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

Møre og Romsdal statsadvokatembeter

Nordland statsadvokatembeter

Oslo statsadvokatembeter

Rogaland statsadvokatembeter

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

Trøndelag statsadvokatembeter

Vestfold Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Vegdirektoratet

Økokrim

Brønnøysundregistrene

Norsk Kulturråd

Nasjonalbiblioteket

Norsk lyd- og bilindeskriftbibliotek (NLB)

Arkivverket

Organisasjoner

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon

Politiets Fellesforbund

Spekter

Virke

Frivillighet Norge

Norsk bibliotekforening

Norges museumsforbund

Bibliotekarforbundet

Museer

Akreologisk museum - Universitetet i Stavanger

Anno museum

Astrup Fearnley Museet

Aust-Agder museum og arkiv

Baroniet Rosendal

Blaafarveværket

Buskerudmuseet

Bymuseet i Bergen, Stiftelsen

Dalane folkemuseum

Det internasjonale barnekunstmuseet

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

Galleri F (Punkt Ø)

Gudbrandsdalsmusea AS

Hardanger og Voss museum

Haugalandmuseet

Helgeland museum

Henie Onstad Kunstsenter

Jærmuseet

Jødisk Museum i Oslo

Jødisk museum Trondheim

Kistefoss-Museet

KODE Kunstmuseer og Komponisthjem

Kraftmuseet

Lillehammer Museum

Midt-Troms Museum

Mjøsmuseet AS

Musea i Sogn og Fjordane

Musea på Sunnmøre

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS

Museene i Sør-Trøndelag A/S

Museet Midt IKS

Museum Nord

Museum Stavanger AS

Museum Vest

Museumssenteret i Hordaland

Narviksenteret, Narvik Krigsmuseum

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Naturhistorisk museum, Univeristetet i Oslo

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Nobels Fredssenter

Nordlandsmuseet

Nordmøre museum, Stiftelsen

Nordnorsk kunstmuseum

Nord-Troms museum

Norsk Bergverksmuseum

Norsk Bremuseum

Norsk Folkemuseum

Norsk Industriarbeidermuseum

Norsk Jernbanemuseum

Norsk Luftfartsmuseum

Norsk Oljemuseum

Norsk Skogfinsk Museum

Norsk Skogfinsk Museum

Norsk tekninsk museum

Norsk Tindemuseum

Norsk vegmuseum

NTNU Vitenskapsmuseum

Nynorsk kultursentrum

Næs Jernverksmuseum, Stift.

Oppdalsmuseet

Oslo ladegård

Oslo Museum

Oslo Skolemuseum

Perspektivet Museum

Preus museum

Randsfjordmuseene AS

RiddoDouttarMuseat

Romsdalsmuseet

Ryfylkemuseet

Skimuseet i Holmenkollen

Stabbursnes Naturhus og Museum

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Sunnhordland Museum

Svalbard museum

Sørlandets Kunstmuseum

Sør-Troms Museum

Tana og Varanger Museumssiida - Deanu ja Várjjat Museasidda Vouddudus

Telemark Museum

Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Universitetsmuseet i Bergen

Valdresmusea AS

Varanger museum IKS

Vardobáiki museum

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS

Vest-Agder-museet IKS

Vestfoldmuseene

Vest-Telemark museum

Vitenparken Campus Ås

Østfoldmuseene