Høring om EU-kommisjonens forslag om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens direktivforslag av 23. februar 2022 om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.04.2022

Vår ref.: 22/948

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens direktivforslag av 23. februar 2022 om tilbørlig aktsomhet for bærekraft for foretak og endring av direktiv (EU) 2019/1937, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937.

Kommisjonen har lagt frem et direktivforslag med regler om aktsomhetsvurderinger og styreansvar for virksomheter av en viss størrelse. Målet er å bidra til ansvarlighet og bærekraft fra virksomheter i alle ledd i deres leverandørkjeder.

Kommisjonen foreslår at virksomheter av en viss størrelse utfører aktsomhetsvurderinger. Virksomhetene skal identifisere og unngå negativ påvirkning på menneskerettigheter og miljø i egen aktivitet, datterselskap og leverandørkjeder. Kommisjonen foreslår videre at selskapets ledelse skal hensynta hvordan avgjørelsene deres vil virke inn på bærekraft, i betydning menneskerettigheter, klimaendring og miljøkonsekvenser, på kort og lang sikt. Selskapets ledelse skal også sørge for at virksomheten overholder kravene til aktsomhetsvurderinger. Kommisjonen foreslår også regler om at enkelte store virksomheter skal vedta en plan for å sikre at forretningsstrategien er i tråd med overgangen til en bærekraftig økonomi og Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5 grader. Videre foreslår kommisjonen håndhevingsregler, en klageordning og regler om kompensasjon.

Forslaget fra EU-kommisjonen berører i stor grad den norske åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022. I likhet med åpenhetsloven, er forslaget fra kommisjonen basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Åpenhetsloven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeid. Kommisjonens forslag gjelder for menneskerettigheter og miljø, og har med dette et bredere anvendelsesområde enn åpenhetsloven. Direktivforslaget har imidlertid en høyere terskel for hvilke virksomheter som omfattes. For mer informasjon om forslaget, se EU-kommisjonen sine nettsider: Questions and Answers: Just and sustainable economy (europa.eu).

Forslaget fra kommisjonen vil bli drøftet i Rådet og EU-parlamentet frem mot et endelig vedtak. Det er ventet at arbeidet med forslaget vil bli prioritert av EU-institusjonene denne våren. Det fremgår av utredningsinstruksen at høringsfristen i EØS-saker skal tilpasses den tiden som står til rådighet, og at den kan være kortere enn utgangspunktet om minst seks uker. På denne bakgrunn ber departementet om eventuelle innspill til EU-kommisjonens forslag innen 27. april 2022 som grunnlag for å utarbeide norske posisjoner til forslaget. Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved bruk av skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. Departementet ber høringsinstansene vurdere om høringsnotatet bør forelegges underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten.

Med hilsen

Aslaug Skrede Gauslaa (e.f.)

avdelingsdirektør

 

Katrin Kvaran

fagrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Abelia Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Amnesty International Norge

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

AGP Advokater AS

Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS

Advokatfirmaet BAHR AS

Advokatfirmaet CLP DA

Advokatfirmaet Føyen AS

Advokatfirmaet Grette AS

Advokatfirmaet Haavind AS

Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokatfirmaet Selmer AS

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Advokatfirmaet Thommessen AS

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Advokatfirmaet Østgård DA

Advokatfirma DLA Piper Norway DA

BAMA

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Bellona

Bergans

Bergen kommune

Boligprodusentenes Forening

Byggenæringens landsforening

Byggmesterforbundet

Brækhus Advokatfirma DA

BDO AS

Caritas Norge

Changemaker

ClampOn

CMS Kluge Advokatfirma AS

Coop Norge SA

Culina

Dagligvareleverandørenes forening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske Revisorforening

Den norske Revisorforening

Deloitte Advokatfirma AS

Deloitte AS

Direktoratet for forvaltning og IKT

DNV GL

DOF Subsea AS

Domstoladministrasjonen

EL & IT Forbundet

Ernst & Young Advokatfirma AS

Energi Norge

Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg

Equinor

Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Etisk Handel Norge

Eurosko

Fairtrade Norge

Fellesrådet for Afrika

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansieringsselskapenes forening

Finanstilsynet

Footstep AS

Forbruker Europa

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Forsvarsdepartementet

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Framtiden i våre hender

Frelsesarmeen

Friele

GIEK

Grieg Star

Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA

H & M

Handel og Kontor

Handelshøyskolen BI

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hope for Justice Norge AS

Hovedorganisasjonen Virke

IKEA

IKT-Norge

IndustriAll

Innlandet fylkeskommune

Innovasjon Norge

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Justis- og beredskapsdepartementet

Kirkens Nødhjelp

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

KPMG Law Advokatfirma AS

KPMG AS

Kristiansand kommune

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kvale Advokatfirma DA

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Maler- og Byggtapetmestrenes Landsforbund

Mattilsynet

Mester Grønn

Miljødirektoratet

Miljømerking

Miljøorganisasjonen Zero

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NHO Transport

Nitschke AS

Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid

Nordland fylkeskommune

Norges Bank

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Byggmesterforbund

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole

Norges institusjon for menneskerettigheter

Norges Juristforbund

Norges Kemner- og kommunekassererforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges kristne råd

Norges naturvernforbund

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

NorgesGruppen ASA

Norsif (norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer)

Norsk Bedriftsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Norsk Forening for Bygge- og entrepriserett

Norsk Gjenvinning

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norsk journalistlag

Norsk kommunikasjonsmyndighet

Norsk olje og gass

Norsk Reiselivsforum

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Tjenestemannslag

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Maritime leverandører

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian-African Business Association

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Servicekontor for Markedsrett

Odfjell

Olje- og energidepartementet

Orkla

Oslo kommune

Oslo og Viken fylkeskommune

Partner Revisjon AS

PricewaterhouseCoopers AS

Raftostiftelsen

RE: ACT

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Regnskogfondet

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rogaland fylkeskommune

RSM Norge AS

Rørentreprenørene Norge

Samferdselsdepartementet

SAS Norge

SANDS advokatfirma DA

Sivilombudsmannen

Skeidar

SMB Norge

Spire

Statens legemiddelverk

Statens sivilrettsforvaltning

Statkraft

Statsforvalteren i Agder

Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Statsforvalteren i Nordland

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Statsforvalteren i Vestland

Stavanger kommune

Telenor Norge AS

Transparency international Norge

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trondheim kommune

Trøndelag fylkeskommune

UD/Norges kontaktpunkt for næringsliv

UiT Norges arktiske universitet

UN Global Compact Norge

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Utenriksdepartementet

Utviklingsfondet

Varner

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Widerøes Flyveselskap AS

WWF Verdens naturfond

Yara Norge AS

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Viken fylkeskommune