Høring - forslag til endring av utlendingsforskriften § 19-7

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften § 19-7. Formålet med endringene er å gjøre det norske regelverket mer i samsvar med EØS-retten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.04.2024

Vår ref.: 24/364

Forslaget innebærer å endre utlendingsforskriften § 19-7 til en skjønnsbasert bestemmelse. De absolutte kravene i bestemmelsen om å ha sykeforsikring og være sikret underhold vil etter forslaget fjernes. Det skal i stedet legges vekt på om søkeren har sykeforsikring og er sikret underhold og bolig i den skjønnsbaserte vurderingen. I tillegg foreslås det at «husstandsmedlemmer» reguleres i en egen bokstav i bestemmelsen og at oppholdsgrunnlaget som forlovet tas ut av bestemmelsen.

Frist for å sende inn høringssvar er 30. april 2024.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde 

avdelingsdirektør                                              Mariann Nilsen 

                                                                              seniorrådgiver 

 

Departementene

Abelia

Advokatforeningen

Akademikerne

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barneombudet

Datatilsynet

Den norske dommerforening

Diskrimineringsnemnda

Domstolsadministrasjonen

Fagforbundet

Fellesforbundet

Helsedirektoratet

Helsingforskomiteen

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service (HRS)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

International Chamber of Commerce Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontoret for fri rettshjelp

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Norges juristforbund

Norsk Innvandrerforum

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Politidirektoratet (POD)

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Sivilombudet

Språkrådet

Statens sivilrettsforvaltning

Statsforvalterne

Stiftelsen barnas rettigheter

Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsnemnda (UNE)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund