Høring – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til nytt direktiv om forbrukerkjøp (COM (2017) 637) på høring. Direktivforslaget gjelder visse aspekter ved kjøpsavtaler mellom forbrukere og næringsdrivende selgere. Høringen har til hensikt å invitere berørte parter til å gi innspill til hva som bør være Norges offisielle synspunkt (posisjon) til direktivforslaget. En kort redegjørelse for hovedinnholdet i direktivforslaget og enkelte foreløpige synspunkter om forholdet til norsk rett inntatt i høringsnotatet. Departementet ber derfor også om høringsinstansenes syn på innholdet i direktivforslaget og konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2018

Vår ref.: 17/6838

Høring – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv  

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til nytt direktiv om forbrukerkjøp (COM (2017) 637) på høring. Direktivforslaget gjelder visse aspekter ved kjøpsavtaler mellom forbrukere og næringsdrivende selgere. 

Det vedlagte høringsnotatet har til hensikt å invitere berørte parter til å gi innspill til hva som bør være Norges offisielle synspunkt (posisjon) til direktivforslaget. Videre er en kort redegjørelse for hovedinnholdet i direktivforslaget og enkelte foreløpige synspunkter om forholdet til norsk rett inntatt i vedlagte høringsnotat.

Departementet ber derfor også om høringsinstansenes syn på innholdet i direktivforslaget og konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett. 

Høringsinstansene bes særlig kommentere om en eventuell gjennomføring av direktivforslaget i norsk rett kan få økonomiske eller administrative konsekvenser for sin virksomhet.

Direktivforslaget følger vedlagt i engelsk språkutgave. Flere språkversjoner er normalt tilgjengelig på www.eur-lex.eu

Høringsfristen er 18. januar 2018

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adressatlisten. 

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Hans Kaiser
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Kristiansand tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Stavanger tingrett Sør-Trøndelag tingrett
Fylkeskommunene
Bergen kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Forbruker Europa
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Markedsrådet
Medietilsynet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Statens institutt for forbruksforskning
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirsentralen
Økokrim

Abelia
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Aller Media
ANFO – Annonsørforeningen
Bedriftsforbundet
Bilimportørenes Landsforening
Bokhandlerforeningen
Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon
Canal Digital kabel-TV
Coop Norge SA
Dagligvareleverandørenes forening
De norske Bokklubbene AS
Den Norske Advokatforening
Den norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske Forleggerforening
Direktesalgsforbundet
Egmont Serieforlaget AS
EL & IT Forbundet
Elektronikk Importør Foreningen
Elektronisk Forpost Norge
Elklagenemnda
Energi Norge
Europabevegelsen i Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Forbrukerkontakt Norge
Gjeldsoffer-Alliansen
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring (INMA)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreativt Forum
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leketøybransjens Fellesråd
Markedsforbundet
Markedsføringsforeningen i Oslo
Mediebedriftenes Landsforening
Microsoft Norge
Nei til EU
Norges AutomobilForbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Markedsanalyseforening
Norges Musikkhandlerforbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norpost AS
Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)
Norsk Industri
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Posten Norge AS
Schibsted ASA
Standard Norge
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Tele2 Norge AS
Telenor
Telia
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø