Høring – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til nytt direktiv om forbrukerkjøp (COM (2017) 637) på høring. Direktivforslaget gjelder visse aspekter ved kjøpsavtaler mellom forbrukere og næringsdrivende selgere. Høringen har til hensikt å invitere berørte parter til å gi innspill til hva som bør være Norges offisielle synspunkt (posisjon) til direktivforslaget. En kort redegjørelse for hovedinnholdet i direktivforslaget og enkelte foreløpige synspunkter om forholdet til norsk rett inntatt i høringsnotatet. Departementet ber derfor også om høringsinstansenes syn på innholdet i direktivforslaget og konsekvenser ved eventuell gjennomføring i norsk rett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.01.2018