Høring - fri utsettelse av foreldrepenger

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i foreldrepengeordningen på høring. Forslaget innebærer at foreldre fritt kan utsette foreldrepengene fram til barnet fyller tre år.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2020

Vår ref.: 20/4299

Høring - fri utsettelse av foreldrepenger

Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i folketrygdloven på høring.

Foreldre kan i dag utsette foreldrepengene i enkelte tilfeller, for eksempel hvis den som skal utsette, er i arbeid på heltid. Departementets forslag i høringsnotatet innebærer at foreldrepengene fritt kan utsettes, uavhengig av årsaken til at forelderen ønsker å utsette. Foreldrepengene må, som i dag, være tatt ut innen barnet fyller tre år.

Høringsfristen er tirsdag 22. desember 2020. Av hensyn det det videre tidsløp, vil det ikke bli gitt utsatt frist.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Alle som ønsker det, kan gi høringsuttalelse. Liste over høringsinstansene følger under. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen

Ragnhild Savina Berg Astad (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Liv Solveig Korsvik

fagrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeidstilsynet

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Domstoladministrasjonen

Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk

Finans Norge

Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet

Foreldreutvalget for barnehager

Foreningen 2 Foreldre

Forsvarsdepartementet

Frischsenteret

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

HR Norge

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Høgskulen på Vestlandet

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner

Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunesektorens organisasjon

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Mannsforum

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Nasjonal kompetansetjeneste for amming

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Nord universitet

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk kvinnesaksforening

Norsk Studentorganisasjon

Norske kvinners sanitetsforening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

OsloMet - storbyuniversitetet

Private barnehagers landsforbund

Reform - Ressurssenter for menn

Regelrådet

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Sivilombudsmannen

SMB Norge

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

UIT - Norges arktiske universitetet

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Sørøst-Norge

Utenriksdepartementet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund