Høringer

Høring - endringer i lotteriloven

Forslag om nødvendige lovendringer i lotteriloven for gjennomføring av ny forordning om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.06.2019

Vår ref.: 19/487

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til nødvendige lovendringer for gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning (CPC-forordningen) i lotteriloven.

Barne- og likestillingsdepartementet sendte våren 2018 ut et høringsnotat om gjennomføring av CPC-forordningen i en rekke andre lover. Høringsfristen var 28. september 2018. Forslag til gjennomføring i kringkastingsloven må ses i sammenheng med dette forslaget. BLDs høringsnotat er tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---handheving-av-forbrukerlovgivning/id2605877/?expand=horingsnotater.

Høringsfristen settes til 6 uker. Den korte fristen er begrunnet i en målsetning om at forslag til endringer i lotteriloven som følge av CPC-forordningen kan fremmes for Stortinget sammen med de lovendringer Barne- og familiedepartementet vil foreslå.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.

Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfrist er 24. juni 2019.

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Astrid Zachariassen
seniorrådgiver

Departementene

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet

 

Offentlige etater og enheter

Arkivverket

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Domstolsadministrasjonen

Finanstilsynet

Forbruker Europa

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forbrukerklageutvalget

Helsedirektoratet

Konkurransetilsynet

Legemiddelverket

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotterinemnda v/Klagenemndssekretariatet

Luftfartstilsynet

Markedsrådet

Medietilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Oslo byfogdembete

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Skattedirektoratet

Økokrim

 

Andre

Akademikerne

Den norske advokatforening

Direktesalgsforbundet

Domeneshop AS

Finans Norge

Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norid

Norsk Øko-forum

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Senter for rettsinformatikk, UiO