Hørings om endringer i blåreseptforskriften

Høringsfrist 15.juni 2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:
Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200501572/MeL

20.04.05

Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Arbeids- og sosialdepartementet
Bandagistenes Næringspolitiske utvalg
Barne- og familiedepartementet
Den norske Lægeforening
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør RHF
Helse Vest RHF
Helse Øst RHF
HERO/Senter for helseadministrasjon
Holtung A/S
Justis- og politidepartementet
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Konkurransetilsynet
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)
Mattilsynet
Moderniseringsdepartementet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Norges Apotekerforening
Norges Astma og Allergiforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk barnelegeforening v/Jørgen Hurum, Sykehuset Innlandet Lillehammer
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Institutt for apotekforskning
Norsk legemiddelhåndbok
Norsk medisinaldepot ASA
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norske forening for ernæringsfysiologer
Norske sykehusapotekers forening
NTNU, Medisin
Nærings- og handelsdepartementet
Næringsmiddelbedrifters landsforening (NBL)
Program for helseøkonomi i Bergen
Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim
Sosial- og helsedirektoratet
Spesialsykehuset for epilepsi
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Tambro Distribusjon
Universitetet i Bergen, Medisinsk fakultet
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Oslo, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Seksjon for allmennmedisin
Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet, Institutt for farmasi
Universitetet i Tromsø, Medisinsk fakultet, Institutt for samfunnsmedisin
Vitusapotek