Høringsbrev - Tidsavgrenset tilskuddsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 20.07.2020

Vår ref.: 20/2812

Justis- og beredskapsdepartementet sender herved på høring forslag om å opprette en tidsavgrenset tilskuddsordning for hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen.

Flere arbeidstakere i Longyearbyen er permitterte grunnet konsekvensene for næringslivet av Covid-19. For å avhjelpe den akutte situasjonen for arbeidstakere som ikke har krav på dagpenger eller andre ytelser som dekker livsopphold, opprettet Justis- og beredskapsdepartementet en tidsbegrenset tilskuddsordning til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen med virkning fra 31. mars 2020 til 20. juni 2020. Tilskuddsordningen skulle avhjelpe de umiddelbare konsekvensene av permitteringer som følge av situasjonen med utbrudd av Covid-19, inntil disse arbeidstakerne er tilbake i arbeid eller kan forlate Svalbard. Det er ikke aktuelt å forlenge ordningen med tilskudd til livsopphold. Departementet foreslår derfor at det etableres en egen tilskuddsordning for tilskudd til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som nå står uten arbeid og inntekter til livsopphold, gjennom en midlertidig forskrift med virkning til 1. oktober 2020.

Frist for å sende inn høringssvar er 20. juli 2020.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2722317.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

 

Med hilsen

Ingegjerd Nordeng
fungerende ekspedisjonssjef
                                                                                      Ane Halsteinli
                                                                                      rådgiver