Høring - endringer i stykkprisforskriften

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker(stykkprisforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2008

Vår ref.:

Høringsinstansene jf. vedlagte liste  


Deres ref.
Vår ref.
200802971-   /JLØ

Dato
16.05.2008

 

Høringsbrev - endringer i stykkprisforskriften

1. INNLEDNING
Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker(stykkprisforskriften).

Det foreslås endringer i reglene om salær til bistandsadvokater i straffesaker. Videre foreslås det fastsatt regler om stykkprishonorering av oppdrag som gjelder fritt rettsråd for å vurdere anmeldelse av handlinger som gir grunnlag for oppnevnelse av bistandsadvokat. Endelig foreslås det en endring i stykkprisforskriften § 2, for å presisere forholdet mellom salærforskriften § 11 og stykkprisforskriften i saker hvor et rettsmøte/fylkesnemndsmøte bortfaller eller utsettes.

Vi ber om høringsuttalelser innen 26. juni 2008. Uttalelser bes sendt per post til Justis- og politidepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til adressen jostein.lovoll@jd.dep.no.

Vi ber høringsinstansene vurdere om utredningen bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på adressatlisten.

2. SALÆR TIL BISTANDSADVOKATER – FORSKRIFTEN § 10

Lov 7. mars 2008 nr. 5 om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte) trer i kraft 1. juli 2008, jf. kgl. res. 7. mars 2008. Loven gir styrkede rettigheter til fornærmede og etterlatte under behandlingen av en straffesak. En del av endringene innebærer at bistandsadvokatens rolle i straffesaken presiseres, og i noen tilfeller utvides. Endringene gjelder både på etterforskningsstadiet, under forberedelsen til hovedforhandlingen og under hovedforhandlingen. En nærmere beskrivelse av endringene finnes i Ot.prp. nr. 11 (2007-2008) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte), blant annet i proposisjonens punkt 1.3.

Som følge av endringene i reglene om bistandsadvokatens oppdrag og på bakgrunn av Justisdepartementets evaluering av stykkprisforskriften foreslås det at reglene om salær til bistandsadvokater endres. Etter dagens regler honoreres bistandsadvokatoppdrag som ender med hovedforhandling med stykkpris etter reglene i stykkprisforskriften § 10, mens oppdrag som ikke ender med hovedforhandling honoreres etter reglene i salærforskriften. Det foreslås at dagens ordning endres, slik at stykkprisen for bistandsadvokatoppdrag bare skal gjelde arbeidet med hovedforhandlingen og forberedelsene til denne. Forslaget innebærer at alt arbeid på etterforskningsstadiet skal honoreres etter reglene i salærforskriften, uavhengig av om saken ender med hovedforhandling eller ikke.

En stykkpris som bare gjelder hovedforhandlingen og forberedelsene til denne vil oftere være treffende for det reelle arbeidet i saken enn dagens stykkpris. Det er nok en kjensgjerning at det er større variasjoner i arbeidsmengden på etterforskningsstadiet enn på hovedforhandlingsstadiet, og at arbeidets omfang på dette stadiet i mindre grad har sammenheng med hovedforhandlingens lengde.

Forslaget om en oppdeling av dagens stykkpris innebærer også at bistandsadvokater kan få dekket honorar for etterforskningsstadiet før hovedforhandlingens avslutning. Etter dagens regel kan ikke stykkprishonoraret beregnes før etter hovedforhandlingen, og det kan ikke gis forskuddshonorar etter salærforskriften § 6, 3. ledd, jf Høyesteretts Kjæremålsutvalgs kjennelse HR-2006-01838 og Justisdepartementets kommentarer til stykkprisforskriftens § 11 i rundskriv G-13/05. Dette har vært et særlig problem for bistandsadvokater, som normalt oppnevnes på etterforskningsstadiet. Det kan gå svært lang tid fra det innledende arbeidet på etterforskningsstadiet og til hovedforhandlingens avslutning, og det er rimelig at bistandsadvokater får honorert arbeidet sitt på et tidligere stadium enn i dag.

Siden dagens stykkprissatser for bistandsadvokatoppdrag gjelder både for etterforskningsstadiet og for hovedforhandlingen vil en egen stykkpris som bare skal gjelde tidsrommet fra det tas ut tiltale nødvendigvis måtte bli noe lavere enn dagens satser. Departementet foreslår at satsene for arbeidet med hovedforhandlingen reduseres til nivået som stykkprisen for hele oppdraget var på før 1. januar 2007. Forslaget innebærer at forberedelser og gjennomføring av hovedforhandling i tingretten/lagmannsretten honoreres med 2 ganger den offentlige salærsatsen for hver time som medgår under hoved/ankeforhandlingens første dag, og 1,75 ganger salærsatsen for hver time som medgår følgende dager. I ankeforhandling i lagmannsretten hvor advokaten har representert fornærmede i tingretten, betales 1,75 ganger salærsatsen for hver time som medgår den første dagen, og 1,6 ganger den offentlige salærsatsen for hver time som medgår følgende dager.
 
3. STYKKPRIS FOR FRITT RETTSRÅD VED VURDERING AV ANMELDELSE

For fornærmede som vil omfattes av straffeprosessloven § 107 a første ledd ny bokstav a og b, innføres det fra 1. juli en rett til kostnadsfri konsultasjon med advokat for å vurdere forhold av betydning for anmeldelse. En slik rett er allerede innført for saker om voldtekt og menneskehandel som særskilt rettshjelpstiltak etter rettshjelploven § 7 tredje ledd. Etter 1. juli 2008 vil retten til slik kostnadsfri konsultasjon bli lovfestet i rettshjelploven og vil gjelde for fornærmede i saker om
- de fleste seksuallovbrudd (straffeloven §§ 192-197, § 199, § 200 annet og tredje ledd)
- vold i nære relasjoner (straffeloven § 219)
- tvangsekteskap (straffeloven § 222 annet ledd)
- menneskehandel (straffeloven § 224)
- overtredelse av besøksforbud og kontaktforbud (straffeloven § 342 første ledd bokstav b jf. § 33 og § 342 første ledd bokstav c, jf. straffeprosessloven § 222 a)
- kjønnslemlestelse etter lov 15. desember 1995 nr. 74.

Dersom forholdet anmeldes, vil samtalen dekkes som en del av bistandsadvokatoppdraget. Hvis forholdet ikke anmeldes, vil samtalen dekkes som fritt rettsråd, jf. rettshjelploven § 11 første ledd nr. 6 slik den endres ved lov 7. mars 2008 nr. 5.

Det foreslås at advokaters/rettshjelperes arbeid med rettsråd etter denne bestemmelsen honoreres med en stykkpris på 3 timer, og reguleres i en ny bestemmelse i stykkprisforskriftens § 5 annet ledd nr. 5.

4. ANVENDELSE AV SALÆRFORSKRIFTEN § 11 I STYKKPRISSAKER

Det foreslås presisert i stykkprisforskriften at salærforskriftens bestemmelser om honorering av utsatte og bortfalte rettsmøter/fylkesnemndsmøter i forskriften § 11 også skal gjelde i saker som honoreres etter stykkprisforskriften. Forslaget har sin bakgrunn i Høyesteretts kjæremålsutvalgs uttalelse om salærforskriftens § 11 i HR-2006-1838-U (avsnitt 18), hvor utvalget synes å legge til grunn at salærforskriften § 11, 5. ledd ikke får anvendelse i saker som honoreres etter stykkprisforskriften. Uttalelsen hitsettes i det følgende:
 
    "Etter salærforskriften § 11 femte ledd kan advokater ved utsatt rettsmøte « etter en konkret vurdering tilstås særskilt godtgjøring for nødvendige forberedelser til møtet ». Da lagmannsretten korrekt har lagt til grunn at saken reguleres av stykkprisforskriften, er det ingen saksbehandlingsfeil at lagmannsretten ikke har kommentert den kjærende parts henvisning til denne bestemmelse. Bestemmelsen kan for øvrig etter utvalgets oppfatning ikke ses å hjemle rett til forskuddsbetaling, men inneholder kun en regel om salærberegningen i saker som godtgjøres etter salærforskriften."
 
Kjæremålsutvalget synes her å legge til grunn at salærforskriften § 11, femte ledd ikke gjelder i saker som honoreres etter stykkprisforskriften. I en avgjørelse fra Agder lagmannsrett, saksnr. 07-073707KST vises det til den nevnte avgjørelsen fra Kjæremålsutvalget, og legges til grunn at ingen av reglene i salærforskriften § 11 får anvendelse i saker som honoreres etter stykkprisforskriften. Avgjørelsen fra lagmannsretten ble påkjært, og kjæremålet ble forkastet av Høyesteretts kjæremålsutvalg i HR-2007-01363-U. Domstolene synes i disse avgjørelsene å legge til grunn at det ikke skal gis noen godtgjørelse for utsatte/bortfalte rettsmøter/fylkesnemndsmøter i saker hvor salæret beregnes etter stykkprisforskriften, da denne forskriften ikke har egne regler om godtgjørelse for slike møter.
 
Departementet mener det bør være en mulighet for å få honorert utsatte rettsmøter/fylkesnemndsmøter i stykkprissaker på en annen måte enn gjennom en søknad om skjønnsmessig honorering etter stykkprisforskriftens § 11. Det foreslås derfor presisert i stykkprisforskriftens § 2 at salær for utsatte rettsmøter eller fylkesnemndsmøter skal honoreres etter reglene i salærforskriftens § 11."

5. ENDRINGSFORSLAG

Følgende endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.f.l. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker foreslås:

§ 2 annet ledd skal lyde:

 Stykkprisbetaling skal kompensere for alt arbeid som er utført i en sak, herunder forberedende arbeid, arbeid i rettsmøte og etterarbeid. Salær etter salærforskriftens § 11 kommer i tillegg til stykkprisbetalingen. Salærforskriften § 10 kommer ikke til anvendelse i saker som betales med stykkpris.

§ 5 annet ledd nr. 5 skal lyde:

5. Vurdering av forhold av betydning for anmeldelse, jf. rettshjelpsloven § 11 første ledd nr.6.
  3 ganger den offentlige salærsats

§ 10 skal lyde:

   Bistand fra fornærmedes advokat i hoved-/ankeforhandling i tingretten/lagmannsretten betales med 2 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår under hoved-/ankeforhandlingens første dag, og 1,75 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår følgende dager. I ankeforhandling i lagmannsretten hvor advokaten har representert fornærmede i tingretten, betales 1,75 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår første dag, og 1,6 ganger den offentlige salærsats for hver time som medgår følgende dager.
   Bistand fra fornærmedes advokat i forbindelse med etterforskningen av saken honoreres etter salærforskriften
   Har hoved-/ankeforhandlingen varighet utover 5 dager eller blir hoved-/ankeforhandling ikke avholdt, fastsettes hele salæret etter reglene i salærforskriften.

6. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Endringene i stykkprisforskriftens regler om salær til bistandsadvokater og advokater som gir bistand ved vurdering av anmeldelse er konsekvenser av Lov 7. mars 2008 nr. 5 om endringer i straffeprosessloven mv. (styrket stilling for fornærmede og etterlatte). Kostnadene ved disse forslagene er beregnet under arbeidet med lovendringen, og det er satt av midler til endringene over statsbudsjettet. Endringene i reglene om bistandsadvokatens oppdrag er anslått å gi årlige merutgifter på ca. 2,7 millioner kroner, mens regelen om fritt rettsråd til vurdering av anmeldelse i saker hvor fornærmede har krav på bistandsadvokat var beregnet å gi årlige merutgifter på ca. 1,6 millioner kroner.

Endringen i stykkprisforskriften § 2 er en presisering som ikke medfører merutgifter i forhold til departementets intensjon med regelverket.

Endringen i stykkprisen for bistandsadvokater medfører at en noe større del av bistandsadvokatoppdragene skal honoreres etter reglene i salærforskriften. Siden domstolene i den enkelt sak skal vurdere om salær som beregnes etter salærforskriften er rimelig og nødvendig, jf salærforskriftens § 7, vil endringen som foreslås gi domstolene noe merarbeid ved fastsettelse av salær for etterforskningsstadiet av bistandsadvokatoppdrag. Arbeidsbelastningen vil likevel være vesentlig mindre enn under den ordningen som gjaldt før 1. januar 2006, da alle bistandsadvokatsalær skulle fastsettes etter salærforskriftens regler.

7. IKRAFTTREDELSE

Det tas sikte på ikrafttredelse av forskriftsendringene 1. juli 2008.

Med hilsen


Håvard Bekkelund
fung. ekspedisjonssjef

                                            Jostein Løvoll
                                            rådgiver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkesmennene
Justissekretariatene
Domstolsadministrasjonen
Asker og Bærum tingrett
Trondheim tingrett
Frostating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Salten tingrett
Sunnmøre tingrett
Toten tingrett
Aust-Agder tingrett
Bergen tingrett
Dommerforeningen
Den norske Advokatforening
Forsvarergruppen av 1977
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Juristenes rettshjelperforening
Jussystemer AS

Til toppen