Høring - forslag til endring av § 2, annet ledd i forskrift om tilskudd til utleieboliger

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Høringen gjelder forslag til endring av § 2, annet ledd i forskrift om tilskudd til utleieboliger. Bestemmelsen omhandler tinglysning av tilvisningsrett til utleieboliger. Forskriftsendringen vil gjøre det mulig for private utbyggere å inngå avtale også med statlige aktører om tildelingsrett til utleieboliger.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2015