Høring - forslag til endring av § 2, annet ledd i forskrift om tilskudd til utleieboliger

Høringen gjelder forslag til endring av § 2, annet ledd i forskrift om tilskudd til utleieboliger. Bestemmelsen omhandler tinglysning av tilvisningsrett til utleieboliger. Forskriftsendringen vil gjøre det mulig for private utbyggere å inngå avtale også med statlige aktører om tildelingsrett til utleieboliger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2015

Vår ref.: 14/7802-3

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til endring av § 2, annet ledd i forskrift om tilskudd til utleieboliger. Bestemmelsen omhandler tinglysing av tilvisningsrett til utleieboliger. Forskriftsendringen vil gjøre det mulig for private utbyggere å inngå avtale også med statlige aktører, for eksempel helseforetak, om tildelingsrett til utleieboliger.

Dagens bestemmelse
I forskriftens § 2, annet ledd, står det i dag:

For utleieboliger som er eid av andre enn kommuner skal det tinglyses en klausul om bruk av boligene og at kommunen har tildelingsrett i minst 20 år.

Bakgrunn: Private samarbeider med statlige aktører
Kommuner, stiftelser og andre aktører kan i dag søke om tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger. Formålet med tilskuddet er å etablere flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte i boligmarkedet. Private aktører må tinglyse en klausul som gir kommunen tildelingsrett til boligene i minst 20 år for å kunne motta tilskuddet. Det innebærer at stiftelser som i dag tilbyr eksempelvis behandlingsplasser til rusmiddelavhengige etter avtale med helseforetak, ikke kan motta tilskudd til utleieboliger selv om målgruppen er i tråd med tilskuddets formål.

I tilfeller hvor private samarbeider med statlige aktører på tvers av kommunegrenser, vil det derfor være hensiktsmessig for disse å inngå avtaler om disposisjonsrett direkte med staten. Bestemmelsen om tildelingsrett skal sikre at tilskuddsmidlene kommer de berettigede til gode over tid. Formålet med bestemmelsen må sies å være innfridd i private prosjekter når statlige aktører har tildelingsrett til boligene.

Kommunene skal konsulteres i søknadsprosessen

I henhold til punkt 4.1 i retningslinjene for tilskuddet skal det ved søknader fra andre enn kommunen legges vekt på kommunens vurdering og anbefaling. Det er naturlig at vertskommunen uttaler seg også i saker med statlig tildeling. Private aktører som ønsker å etablere tilbud med statlig tildelingsrett, må derfor involvere kommunen hvor tiltaket ligger. Husbanken vil presisere dette i sin veileder.

Flere potensielle søkere
Departementet er i dag kjent med at Tyrilistiftelsen har søkt om tilskudd fra Husbanken. Tidligere har Husbanken finansiert boliger for SOS Barnebyer. Det finnes imidlertid flere andre aktører med avrusningsenheter, og Husbanken antar at aktører som Blå Kors, Frelsesarmeen, Stiftelsen Bergensklinikkene og andre ideelle organisasjoner kan være aktuelle søkere dersom også statlige aktører kan stå for tildelingsrett til boligene.

Endringsforslag
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på denne bakgrunn på alminnelig høring følgende forslag til ny § 2, annet ledd i forskrift om tilskudd til utleieboliger:

For utleieboliger som er eid av andre enn kommuner, skal det tinglyses en klausul om bruk av boligene og at kommunen eller en statlig aktør har tildelingsrett i minst 20 år.

Ønsker digitale høringssvar innen 1. september 2015
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på www.regjeringen.no/id2416677 Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi ber om at høringsinstanser på listen videreformidler informasjon til andre relevante aktører. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 1. september 2015.

 

Med hilsen                                                                        

 

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Anna Katharina Fonn Matre

                                                                                          førstekonsulent

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Alle kommuner

Fylkesmennene

Actis
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)
Blå Kors
Den norske advokatforening
Den norske legeforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF)
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gatejuristen
Helsedirektoratet
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Juss-Hjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
Kirkens Sosialtjeneste
Kommunale boligadministrasjoners landsråd (KBL)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Konkurransetilsynet
Leieboerforeningen i Bergen
Leieboerforeningen Oslo
Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)
Norges Huseierforbund
Norges Juristforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Norske Sanitetskvinners Landsforbund
OBOS
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Oslo Kommunale Leieboerorganisasjon
Rusmisbrukeres interesseorganisasjon (RIO)
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner SAFO
Selvaag Realkapital
SOS Barnebyer
Statens helsetilsyn
Steinar Moe
Stiftelsen Bergensklinikkene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tyrilistiftelsen

Til toppen