Høringsbrev - endringer i reglene om oppholdstillatelse til selvstendig næringsdrivende (økonomisk grunnlag mv.)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om oppholdstillatelse til selvstendige næringsdrivende i utlendingsforskriften. Endringene skal bidra til raskere og enklere saksbehandling hos utlendingsmyndighetene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.01.2021

Vår ref.: 20/4061

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene om oppholdstillatelse til selvstendige næringsdrivende i utlendingsforskriften. Endringene skal bidra til raskere og enklere saksbehandling hos utlendingsmyndighetene. Forslaget støtter også opp under regjeringens arbeid med å utvikle en næringspolitikk som gir gode rammer for gründere og oppstartsselskaper, slik at det blir lettere å skape nye arbeidsplasser.

Det fremgår av Granavolden-plattformen at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse fra land utenfor EØS-området. I den forbindelse vil regjeringen forenkle prosedyrene for å søke om visum og oppholdstillatelse på grunn av arbeid, samt fornyelse av slike oppholdstillatelser.

I vedlagte høringsnotat foreslår departementet at kravet om at utlendingsmyndighetene skal innhente uttalelse fra fylkeskommunen under behandlingen av søknader om oppholdstillatelse fra selvstendige næringsdrivende fjernes. Departementet foreslår videre at det fremgår nærmere av utlendingsforskriften hva som menes med økonomisk grunnlag, og at utlendingsmyndighetene kan se hen til midler fra offentlige tilskuddsordninger når de vurderer om det er økonomisk grunnlag for driften av en virksomhet.

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 22. januar 2021.

Høringer er åpne, og alle kan komme med innspill. Vi ber om at høringsuttalelser avgis digitalt på nettsiden, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Cathrine Opstad Sunde (e.f.)
avdelingsdirektør

Stefanie Pettersen
seniorådgiver

 

 • Advokatforeningen
 • Agder fylkeskommune
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • Barne- og familiedepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innlandet fylkeskommune
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jussbuss
 • Jussformidlingen
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Politidirektoratet
 • Rogaland fylkeskommune
 • Samferdselsdepartementet
 • Sivilombudsmannen
 • Troms og Finmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Unio
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Viken fylkeskommune
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund