Høringsbrev NOU 2013:5 Når det virkelig

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.08.2013

Vår ref.: 13/2699 - VN

Høringsbrev NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder

Justis- og beredskapsdepartementet i samråd med Forsvarsdepartementet sender med dette på høring NOU 2013: 5 Når det virkelig gjelder. Utredningen ble overlevert den 8. april 2013.

Utvalget ble oppnevnt ved kgl.res. 7. september 2012 og fikk i mandat å utrede dagens organisering og fremtidig videreføring, avvikling eller sammenslåing av de tre statlige, vernepliktbaserte forsterkningsetater: Sivilforsvaret, Heimevernet (HV) og Politireserven.

Hovedformålet med utvalgets arbeid var å vurdere om dagens organisering, grad av samordning og anvendelse av de tre kapasitetene er hensiktsmessig og tilstrekkelig effektiv for å ivareta de samfunnssikkerhetsmessige behov i fredstid. Dette skulle ses i sammenheng med organisasjonenes oppgaver i væpnet konflikt. Utvalget skulle vurdere ulike former for sammenslåinger, samordning og effektiviseringstiltak for å få den beste beredskapen ut fra de tilgjengelige ressursene.

Utvalget mener at folkerettslige betraktninger tilsier at en sammenslåing av HV og Sivilforsvaret er mulig, i den forstand at sivilforsvarsavdelinger beholder sin folkerettslige beskyttelse når de utfører sivilforsvarsoppgaver, selv om de inngår i en militær organisasjon. Utvalget argumenterer imidlertid for at HV og Sivilforsvaret har så grunnleggende ulike primærfunksjoner at en slik sammenslåing ikke er hensiktsmessig. Utvalget anbefaler at Sivilforsvaret fortsatt bør være samfunnets primære sivile forsterkningsstyrke, og HV fortsatt en del av Forsvaret.

Utvalget påpeker imidlertid mulige gevinster i et økt samarbeid mellom Sivilforsvaret og HV og andre militære institusjoner, herunder seleksjon og forvaltning av personell, materiellanskaffelser, øvelser og opplæring.

Utvalget anbefaler at Politireserven avvikles. Politireserven har ikke vært i akutt innsats i de senere år. Utvalget argumenterer for at de oppdrag den var tiltenkt å løse, i dag bedre kan utføres av andre. Videre argumenterer utvalget for at når samfunnet pålegger borgerne tjenesteplikt til innsats til beste for staten, er det en forutsetning at tjenesten utfyller et reelt behov i samfunnet, noe som har vist seg ikke å ha vært tilfellet med Politireserven.

På linje med øvrige deler av Forsvaret, kan HV stille betydelige ressurser til rådighet for det sivile samfunn ved uønskede hendelser i fredstid. Utvalget anbefaler en tydeligere bruk av HV til støtte for politiet i vakt- og sikringsoppdrag. Utvalget argumenterer for at gjennom forhåndsplanlegging og samøvelser, vil en slik viktig forsterkning være forutsigbar og ensartet. I denne sammenheng påpeker utvalget at prinsipielle spørsmål knyttet til anvendelse av militære styrker i fredstid må være avklart og formalisert.

Utvalget anbefaler enstemmig å opprettholde en statlig, sivil etat, som er folkerettslig beskyttet og som har tverretatlig forsterkning som sitt primære ansvarsområde. Utvalget anbefaler at etaten må gis anledning til å fullføre sin omstilling fra krig til fredstidsoppgaver, og innta en ny rolle som Statens beredskapsstyrke. Utvalget argumenterer for at befolkningsvarsling, som også har fredsrelevans, bør sees i sammenheng med krisekommunikasjon mv. Utvalget argumenterer også for at forvaltning, tilsyn og kontroll med tilfluktsrom ikke er en naturlig del av et moderne beskyttelseskonsept, og at det samme gjelder beskyttelsesrommene for sentrale og regionale myndigheter som fortsatt vedlikeholdes. Utvalget anbefaler at antallet tjenestepliktige mannskaper halveres og at styrken tilføres betydelig økt kompetanse og utrustning.

Utvalgets utredning er tilgjengelig på Justis- og beredskapsdepartementets hjemmesider under høringer: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. JD og FD ber adressatene forelegge utredningen for berørte underliggende organer, foreninger eller organisasjoner på eget område, dersom disse ikke er oppført på listen. JD og FD ønsker også å bli gjort oppmerksom på eventuelle andre som bør gis anledning til å uttale seg om utredningen.

Høringsfrist er 15. august 2013.

Høringssvarene sendes fortrinnsvis på e-post til postmottak@jd.dep.no, eventuelt som

vanlig post til Justis- og beredskapsdepartementet, Rednings- og beredskapsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Mette Stangerhaugen e.f.
ekspedisjonssjef

                                                       Pål Anders Hagen
                                                       fung. avdelingsdirektør

 

Høringsinstanser

Departementene

Fylkesmennene

Kommunene

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Politidirektoratet

Hovedredningssentralen (HRS)

Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Politihøgskolen

Riksadvokaten

 

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)

Forsvarsstaben

Forsvarsbygg

Generaladvokaten

Heimevernet (HV)

Vernepliktsverket

Vernepliktsrådet

Forsvarets forskningsinstitutt

Jernbaneverket

Klima- og forurensningsdirektoratet

Norges vassdrags- og energidirektorat

Oljedirektoratet

Sjøfartsdirektoratet

Helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens strålevern

Statens vegvesen – vegdirektoratet

Kystverkets Hovedkontor

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Fagforbundet

Fellesforbundet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Delta

Akademikerne

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Personellforbundet (PEFO)

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Befalets fellesorganisasjon (BFO)

Norges offisersforbund (NOF)

Norsk Politilederlag

Norsk presseforbund

Politijuristene

Politiets fellesforbund

 

Brannfaglig Fellesorganisasjon

DLE Ringen

Energi Norge

EL & IT Forbundet

Elsikkerhetsforbundet

Norsk brannvernforening

Norsk Brannbefals Landsforbund

 

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF)

Røde Kors

Norsk folkehjelp

Norges Sivilforsvarsforbund

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Skogeierforbund

Norges Jeger- og Fiskeforbund

Kvinners frivillige beredskap

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Reserveoffiserers Forbund

Institutt for beredskap

Norsk brannvernforening

Brannfaglig Fellesorganisasjon

Byggenæringens Landsforening

Den norske legeforening

Boligprodusentenes Forening

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Huseiernes Landsforbund

Norsk Energigassforening

Nasjonalforeningen for folkehelsen

NELFO – Foreningen for EL og IT Bedriftene

Finansnæringens Fellesorganisasjon

Kommunal Landspensjonskasse

SINTEF NBL

 

Gjensidige Forsikring

If Skadeforsikring

Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Forskningsråd

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Transportøkonomisk institutt

NSB

Flytoget AS

Norsk Rikskringkasting

Norsk Telegrambyrå

NSB AS

Posten Norge AS

Avinor

SAS

Telenor ASA

TV2

 

Amnesty International Norge

Norsk senter for menneskerettigheter

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet