Høring - utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Justis- og politidepartementet sender med dette utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll på høring. Forskriften er utarbeidet med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 5.

Departementet ber også om tilbakemeldinger på kommentarene tilknyttet forskriften. Kommentarene vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med retningslinjer som vil bli utarbeidet og sendt på høring på et senere tidspunkt.

Det bes om at høringsinstansene forelegger utkastet for aktuelle underliggende instanser. Departementet ber om høringsuttalelser innen fredag 23. mai 2008.

På forhånd takk for innspill.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Med hilsen

Kristin Bølgen Bronebakk
ekspedisjonssjef

Jan-Erik Sandlie
prosjektleder

Vedlegg