Høringsbrev

Høring - NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II (utredning nr. 26 fra Banklovkommisjonen)


Finansdepartementet sender med dette på høring Banklovkommisjonens utredning NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II.

Finansdepartementet ba i brev 7. juli 2009 om at Banklovkommisjonen skulle utrede og foreslå endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning, for å tilpasse disse lovene til ny alderspensjon i folketrygden. Det ble åpnet for at arbeidet kunne deles opp i flere utredninger. Banklovkommisjonens første utredning i dette arbeidet, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I, ble avgitt 5. mai 2010 (fase I). Lovendringer på bakgrunn av utredningen og etterfølgende lovproposisjon, trådte i kraft 1. januar 2011.

Utredningen som nå sendes på høring, er fase II av kommisjonens arbeid med tilpasning av de skattebegunstigede pensjonsordningene i privat sektor til ny folketrygd. Banklovkommisjonens legger i denne utredningen frem et utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring.

Finansdepartementet vil komme tilbake til spørsmålene om maksimale innskuddssatser og knekkpunkt i innskuddspensjonsordninger i forbindelse med fase III av Banklovkommisjonens arbeid.

Utredningen kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider:
~/link/9c28b3ced2fd4ab38d8430b2091208b4.aspx

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet på e-post til postmottak@fin.dep.no for å få tilsendt et fysisk eksemplar av utredningen.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 1. oktober 2012. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no


Med hilsen


Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Kari Sjørholt
underdirektør


Vedlegg:
Liste over høringsinstanser

___________________________________

Se også høringsbrev av 24.08.2012 "Høring - NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II - Provenyanslag".