Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsbrev

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til nye regler i utlendingsforskriften om behandling av utlendingssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (sikkerhetssaker).

I Prop. 141 L (2012-2013) Endringer i utlendingsloven mv. (behandling av sikkerhetssaker) foreslo Justis- og beredskapsdepartementet nye saksbehandlingsregler for sikkerhetssaker. Lovforslaget ble vedtatt og sanksjonert 21. juni 2013, jf. Lovvedtak 125 (2012–2013), og planlegges satt i kraft samtidig med de foreslåtte forskriftsendringene.

I det vedlagte høringsnotatet foreslås et eget kapittel 19A i utlendingsforskriften, med tittelen Særskilte regler for saker som berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. I tillegg til at enkelte bestemmelser foreslås opphevet eller flyttes til det nye kapitlet, omfatter endringsforslagene blant annet

  • Retningslinjer for de vurderinger Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Utenriksdepartementet skal avgi til Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • Vilkår for å kunne bli oppnevnt som særskilt advokat
  • Regler om den særskilte advokatens tilgang til bevis
  • Regler for dokumenthåndtering, rettsmøter og vitneføring i domstolsbehandlingen
  • Nærmere regulering av kommunikasjon mellom den særskilte advokaten, utlendingen og dennes ordinære prosessfullmektig
  • Overgangsregler

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista. Høringsbrevet er også tilgjengelig elektronisk på regjeringen.no/jd.

Etter departementets syn er det svært viktig at de vedtatte lovendringene og de foreslåtte forskriftsreglene kan tre i kraft så snart som mulig. Departementet har derfor funnet det nødvendig med en kort høringsfrist.

Høringsfristen er 14. oktober 2013.

Merknader til forslaget bes sendt Justis- og beredskapsdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at merknadene også sendes elektronisk i Word-format (ikke som PDF-fil) til [email protected] og [email protected].

Spørsmål kan rettes til ovennevnte e-postadresser, eller på tlf. 22 24 52 04 (rådgiver Sigurd Bordvik) eller 22 24 71 77 (fagdirektør Kenneth A. Baklund).

 

Med hilsen

 

Terje Sjeggestad (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Kenneth A. Baklund
                                                                                          fagdirektør

Til toppen