Høringsnotat - endringer i voldsoffererstatningsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2010

Vår ref.: 201007369- /BMO

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i voldsoffererstatningsloven.

Høringsfristen er 20. september 2010. Vi ber om å få uttalelsene elektronisk på følgende adresse: postmottak@jd.dep.no. De som ikke har nettilgang kan sende uttalelsen til Justisdepartementet, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Alle høringsuttalelser bes merket ”voldsoffererstatningsloven 201007369”.

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsnotatet for eventuelle underliggende etater og organer.

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser er publisert på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”).

Med hilsen

Wenche L. Kverneland
avdelingsdirektør

Brita Mellin-Olsen
underdirektør

Alternativ til vold

Barneombudet

Barnepsykiatrisk forening

Bergen forsvarerforening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene

DIXI Landsforeningen for voldtatte

Domstoladministrasjonen

Erstatningsnemnda for voldsofre

Forbrukerombudet

Forsvarergruppen av 1977

Gatejuristen

Helse- og sosialgruppe for innvandrere

Høyesterett

Incestsenteret for menn (IFM)

Institutt for menneskerettigheter

Juridisk rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jusshjelpa i Midt-Norge

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kontoret for voldsoffererstatning

Kristoffer Inderberg Bastiansens Minnefond

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Kvinneuniversitetet i Nord

Lagmannsrettene

Landsforeningen for voldsofre

Likestillings- og diskrimineringsombudet

MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningekvinner

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Lensmannslag

Norsk forbund for voldsofre

Norsk forening for kriminalreform – KROM

Norsk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

Norsk krisesenterforbund

Politidirektoratet

Politijuristene

Politiets fellesforbund

Politihøgskolen

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Rett på Gata

Riksadvokaten

Rettspolitisk forening

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Statens sivilrettsforvaltning

Statsadvokatene

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Stortingets Billighetserstatningsutvalg I og II

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Straffedes organisasjon i Norge (SON)

Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn

Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

Støttesenteret mot incest Hamar

Støttesenteret mot incest i Rogaland

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim

Til toppen