Høringsnotat 13.09.2000

Forslag til forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2000

Fastsatt av Finansdepartementet dag måned 2000 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift §§ 32 første ledd og 44 første ledd.

i

§ 1.

Beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29, skal tas med i omsetningsoppgaven for den termin varen eller tjenesten er levert, med mindre annet fremgår av denne forskrift.

Garanti- og serviceytelser som utgjør del av hovedytelse, skal avgiftsmessig anses levert samtidig med hovedytelsen.

§ 2.

For løpende leveranser, for eksempel av elektrisk kraft og teletjenester, skal beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 tas med i omsetningsoppgaven for den termin krav om vederlag fremsettes.

Ved samlet utsendelse av a kontonotaer, skal beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 likevel tas med i omsetningsoppgaven for den termin de respektive notaer forfaller.

§ 3.

Ved langsiktige tilvirkningskontrakter, skal beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 tas med i omsetningsoppgaven for den termin det er krevet delbetaling på kontraktssum for utført arbeid. Det samme gjelder når slik betaling mottas uten at krav er fremsatt. Tilbakeholdte beløp, som garantibeløp mv., skal tas med i omsetningsoppgaven for den termin kontrakten er fullført.

§ 4.

Når selger krever eller mottar forskudd eller delbetaling på leveranser i tilfeller som nevnt i §§ 1 annet ledd, 2 og 3, skal salgsdokument utstedes selv om levering ikke har funnet sted.

II

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 9. september 1974 nr. 2 om når forskott eller delbetaling på kontraktsum skal avgiftsberegnes etter merverdiavgiftsloven (nr. 62) og forskrift 3 november 1969 nr. 2 om gjennomføring av merverdiavgift på elektrisk kraft (nr. 7) § 8 tredje ledd.